Informace o projektu

Informace o projektu
Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna (MOZEKBRNO)

Kód projektu
1025/2020
Období řešení
4/2021 - 4/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
kvalita ovzduší, polutanty, mobilita, Brno
Spolupracující organizace
Statutární město Brno
University of Stavanger
City of Oslo, Agency of Urban Environment

Aktuální situace související s COVID-19 přinesla velmi zajímavé výsledky z hlediska změny imisních koncentrací zátěže různých znečišťujících látek v ovzduší. Na mnoha lokalitách se potvrdilo, že radikální snížení dopravních intenzit na komunikacích vedlo i k podstatným poklesům imisí NOx. Nicméně právě částice PM10 či PM2,5 s tímto vývojem nekorespondovaly. Na mnoha místech naopak tento typ imisní zátěže v průběhu striktních mobilitních opatření (přijatých postupně na evropské či až globální úrovni) dokonce vzrostly. Z tohoto důvodu vyvstala klíčová otázka, ohledně reálných zdrojů této imisní zátěže včetně identifikace míry vlivu různých specifických faktorů jako je typ zástavby, meteorologické a reliéfní podmínky, způsob využití území jako rezidentní, rekreační, dopravní, průmyslový či komerční apod.

Cílem projektu je vytvoření aktualizace Akčního plánu pro zlepšení kvality ovzduší ve městě Brně, a to na základě nejen certifikovaného měření kvality ovzduší s dvojnásobnou hustotou oproti kontinuálnímu měření), ale i na základě měření zátěže obyvatel znečištěným ovzduším v souvislosti s jejich dopravním chováním. Tomu odpovídá otázka, zda jedinec je schopen a motivován změnit své dopravní chováni, pokud je si vědom, že změna dopravního módu má významný vliv na jeho zdraví.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info