Informace o projektu
Evoluční a ekologické vztahy a procesy v systémech parazit-hostitel a v biotických systémech vodních organizmů (ParaHydro)

Kód projektu
MUNI/A/1488/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je primárně zaměřen na studium vztahů a procesů ekologie a evoluční biologie u vybraných organizmů z variabilních typů prostředí. Objektem výzkumu budou jednak volně žijící organizmy ve vodních ekosystémech, kde bude studován zejména dopad antropogenní činnosti na diverzitu vodních bezobratlých, ale i parazitické organizmy, kde budou studovány ekologické vztahy, evoluční zákonitosti, ale i aplikované aspekty z pohledu veterinární medicíny ve vybraných parazito-hostitelských systémech. Realizační tým je složen z 6 školitelů a 17 studentů doktorského studijního programu zapsaných v prezenční formě studia oboru Evoluční a ekologická biologie specializace parazitologie a specializace hydrobiologie. Od února 2022 se předpokládá zapojení dalších studentů doktorského studia (nástup do studia od jarního semestru 2022), a potenciální zapojení dalších interních školitelů. Do projektu se v průběhu jeho realizace zapojí rovněž studenti magisterského studia. Témata studentských prací představují několik pracovních okruhů v návaznosti na stanovené cíle projektu. Hydrobiologická část projektu bude zaměřena na environmentální stresory působící na populace i společenstva bezobratlých ve vodních ekosystémech. Hlavním tematickým okruhem je vztah vysychání, resistence a resilience bezobratlých v intermitentních tocích a mokřadech. Dalším tematickým okruhem je zotavování vodních biotopů a jejich bioty z působení antropogenního stresu. Parazitologická témata jsou věnovaná evolučně-ekologickým aspektům ve vybraných systémech parazit-hostitel na různých hierarchických úrovních, studiu fylogenetických vztahů vybraných taxonů parazitů, a aplikaci fylogeneze parazitů pro studium historické biogeografie hostitelů. Další okruhy témat jsou věnovány veterinární ekologii a epidemiologii parazitů se zoonotickým významem. Řešené studentské témata v oblasti hydrobiologie i parazitologie mají kromě potenciálu rozšířit základní obzory poznání v oblasti ekologie a evoluce studovaných biotických systému rovněž přesahy do aplikační sféry. V případě hydrobiologických témat se jedná o aplikaci ve vodním hospodářství a ochranářském managementu, v případě parazitologických témat vybrané studie mohou směrovat ke stanovení preventivních opatření vůči šíření parazitárních nákaz u volně žijících zvířat i člověka, a ochraně kritických ohrožených druhů hostitelů.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info