Informace o projektu

Informace o projektu
Řízení zátěže v prostředí distribuované energetiky (DECODIS)

Logo poskytovatele

Současné nástroje pro řízení zatížení distribuční soustavy jsou na limitu morální a mnohdy i technické životnosti. Obnova infrastruktury HDO ve světle očekávané implementace AMM a dalších změn energetického prostředí, které lze odvodit nejen s technologických a tržních trendů, ale i z legislativních a regulátorských změn vyvolává potřebu zásadní revize přístupu k systému řízení zátěže. Proto narůstá poptávka po inovativních řešeních v oblasti podrobné analytiky a optimalizace provozu distribučních soustav.
Předkládaný projekt reaguje na výše zmíněnou narůstající společenskou potřebu vývojem uceleného konceptu s cílem zvýšit pozorovatelnost distribuční soustavy (DS), efektivitu plánování investic, přípravy provozu i vlastního provozu, zejména zpřístupněním nástrojů pro systematickou analytiku odběrového chování a koordinaci koncových odběratelů (prosumerů).
V technologické rovině bude tento koncept naplněn integrací inovativních hardwarových prvků (např. adaptivní smart meter), pokročilých analytických služeb, optimalizačních algoritmů decentralizovaného řízení, vše při vysokém zabezpečení klíčových komunikačních kanálů, které umožní nejen nahradit dožívající systém HDO, ale nabídnout výrazně vyšší rozsah funkcionalit a komfortu odpovídající moderní digitální energetice.
Hlavními technickými přínosy projektu bude zvýšení možnosti pozorovatelnosti a řiditelnosti stavu a provozu distribučních sítí, které umožní efektivní a bezpečný provoz sítě v prostředí decentralizované energetiky. Projekt povede ke zvýšení využitelnosti potenciálu výkonové flexibility odběrných míst v systémových službách a komerčních produktech, ze kterých bude benefitovat převážná část hodnotového řetězce flexibility. Výsledky projektu velmi pozitivně přispějí k plnění závazků klíčových stakeholderů (např. ERÚ, PDS či OTE) plynoucích z implementace směrnice EU2019/944 (např. rozhraní na zákazníka). Z pohledu průmyslových partnerů projekt přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti nejen na národní úrovni, ale i v mezinárodním měřítku. Z pohledu akademických partnerů je projekt mimořádnou příležitostí spolupracovat s aplikační sférou, která posune současný stav poznání v daných výzkumných oblastech, což povede k odhalení potenciálu nových výzkumných směrů se zásadním dopadem do praktického využití.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info