Informace o projektu

Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

Kód projektu
ROZV/C13/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Projekt usiluje o posílení spolupráce veřejných vysokých škol na praktické realizaci aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti (KB) a bezpečnosti informací (BI) prostřednictvím poskytnutí efektivní podpory při zavádění systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) v prostředí VVŠ, a to s ohledem na dopady zákonných povinností na vysoké školy jako orgány veřejné moci, zejména z pohledu Zákona o KB a souvisejících vyhlášek o KB a o významných informačních systémech (VIS). Díky realizaci projektu dojde k optimalizaci činností při zavádění SŘBI v organizaci typu VVŠ, a to jak z pohledu integrace technologií a souvisejících procesů, tak i při definici a zavádění proaktivních a reaktivních opatření za účelem snížení míry potencionálních rizik či jako reakci na případné kybernetické hrozby pro akademické prostředí ČR. V rámci projektu bude řešeno také cílené bezpečnostní vzdělávání klíčových uživatelských skupin a budování společné znalostní báze pro efektivní využití technických, lidských a procesních schopností CSIRT a CERT týmů jednotlivých VVŠ. Bude též analyzován celkový dopad zákona č. 261/2021 Sb. (tzv. „DEPO“) v kontextu VIS nahlášených na NÚKIB v roce 2021. V neposlední řadě se bude projekt zabývat také pokročilým zabezpečením platformy O365, kterou většina VVŠ využívá jako klíčový prvek své komunikační, kolaborativní a úložné infrastruktury.
Navrhovaný projekt navazuje na aktuálně řešený projekt „Zvýšení úrovně kyberbezpečnosti v prostředí VVŠ“ (č. C12-2021), který rozvíjí ve směrech prohloubení praktické KB spolupráce VVŠ, koordinace a integrace technologií, společná znalostní báze v KB, bezpečnostních univerzitních politik, cílená osvěta a vzdělávání, zabezpečení platformy MS 365, analýzy právních dopadů nové legislativy.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info