Informace o projektu

Informace o projektu
Genetická struktura středoevropských populací myšice temnopásé (Apodemus agrarius)

Kód projektu
MUNI/C/0090/2022
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Myšice temnopásá (Apodemus agrarius) je drobný hlodavec původem z východní Asie, odkud se rozšířila přes Rusko až do západní Evropy. Proces šíření ve střední Evropě začal na konci poslední doby ledové, a v důsledku lidské činnosti expanze do nových oblastí pokračuje. Svým šířením často negativně ovlivňuje jiné druhy hlodavců a skrze přenášení zoonotických hantavirů ohrožuje i lidské zdraví. Dynamický vývoj okraje jejího areálu probíhá mimo jiné v naší bezprostřední blízkosti, v okolí Brna na jižní Moravě, což z myšice temnopásé činí vhodný modelový druh doslova za humny. Jelikož je její expanze z evoluční perspektivy spíše recentní událost, pojí se s ní značně nízká genetická variabilita a homogenní populační struktura, a to pokud je založená na informaci z mitochondriálního genomu či jaderných mikrosatelitů. Naše pilotní studie vyzdvihuje vhodnost variabilnějších jednonukleotidových polymorfismů (SNP) získaných ddRAD sekvenováním napříč genomem a jednoznačně rozlišuje jednotlivé populace. Pro získání komplexního obrázku o středoevropských populacích, jejich rozsahu, rozšíření, evolučních vztazích a historii expanze je nutné získat bohatší a geograficky rozprostřenější vzorky jak z potenciálních zdrojových oblastí (Polsko, Rumunsko), tak z kolonizovaných oblastí na okraji areálu (Německo); což je předmětem návrhu projektu. Výsledky analýz populační struktury myšice temnopásé ve střední Evropě nás mohou lépe informovat o neustávajícím šíření tohoto druhu včetně jeho negativních důsledků na původní faunu a člověka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info