Informace o projektu
Inovace v popáleninové medicíně a rekonstrukční plastické chirurgii

Kód projektu
MUNI/A/1622/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Návrh projektu zahrnuje celé spektrum zaměření výzkumu studentů postgraduálního i pregraduálního studia na Klinice popálenin a plastické chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno (KPPCH). Hlavním cílem předkládaného projektu je evaluace inovativních postupů v oblasti popáleninové medicíny, rekonstrukční plastické chirurgie a mikrochirurgie. Navrhovaný projekt je orientován na podporu výzkumných aktivit studentů realizovaných v rámci témat dizertačních prací studentů postgraduálního studia nebo samostatných vědeckých prací studentů magisterského studia.
Konkrétně se jedná o 1) zhodnocení účinnosti profylaktických mastektomií a dotazníkový průzkum ohledně rozhodování pacientek k profylaktické mastektomii; 2) studium regenerace motorických axonů v případě duální inervace přeneseného m. gracilis v experimentu na laboratorním potkanu; 3) vývoj nového biologický kryt na rány na bázi perinatálních tkání a zhodnocení jeho efektivity na animálním modelu prasete; 4) příprava a preklinické testování multivrstevného biomateriálu na bázi přírodních polymerů na bázi kolagenu a chitosanu, osazeného plně diferencovanou buněčnou populací xenogenních mesenchymálních stromálních buněk (MSCs) a plně diferencovaných buněk za přídavku stabilních růstových faktorů; 5) vyhodnocení efektivity opioidních receptorů v závislosti na závažnosti termického traumatu; 6) studium terapeutické aplikace antibakteriálního krytu na infekce kůže a měkkých tkání s epidemiologicky relevantními kmeny Staphylococcus aureus a následné ověření na animálním modelu; 7) vývoj biokompatibilního přípravku se snadnou manipulací a striktně definovanou antimikrobiální účinností založenou na AMP; a 8) zhodnocení hojení kožních defektů u pacientů s dystrofickou formou EB při použití konvenční formy léčby a při aplikaci kmenových buněk.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info