Informace o projektu
Funkční morfologie: od molekulární biologie ke klinické anatomii 3

Kód projektu
MUNI/A/1563/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Návrh projektu zahrnuje celé spektrum tematického zaměření studentů postgraduálního studia na Anatomickém ústavu a navazuje na výsledky předcházejících projektů specifického výzkumu pro rok 2013 až 2023. Hlavním cílem předkládaného projektu je studium celulárních změn ve strukturách centrální nervové soustavy (CNS) v reakci na poškození periferního nervu traumatem nebo chemoterapeutiky, traumatické poranění míchy, subarachnoidální krvácení a vliv diabetes mellitus. Dalším cílem je studium klinické anatomie cévního zásobení kloubního pouzdra zápěstí.
Navrhovaný projekt je založen na experimentech prováděných v rámci témat dizertačních prací studentů postgraduálního studia v oboru Biomedicínské vědy pod vedením školitelů z Anatomického ústavu LF MU. Konkrétně se jedná o studium aktivace gliových buněk a šíření neurozánětu v CNS doprovázející neuropatickou bolest, studium aktivace a modulace gliových buněk v supraspinálních strukturách po poškození míchy, studium aktivace Schwannových buněk působením molekul uvolněných z axonálních mitochondrií v průběhu Wallerovy degenerace. Další experimenty jsou zaměřené na reakci plexus choroideus po poškození periferního nervu, reakci mozkových bariér na diabetes mellitus a chemoterapeutiky indukovanou periferní nuropatii, variabilitu cévního zásobení kloubního pouzdra zápěstí ve vztahu k chirurgickým přístupům, aplikaci histologickcých metod a mikroCT v paleopatologické diagnostice. Dále je věnována pozornost 3D tisku a jeho využití pro studium kardiovaskulárního aparátu.
Výsledky navrhovaného projektu přispějí k pochopení patofyziologie procesů v CNS v reakci na traumatické poškození nervu, traumatické poškození míchy a diabetes mellitus. Výsledky dále přispějí k navržení optimálních chirurgických přístupů v oblasti zápěstí a zlepšení diagnostiky v paleopatologii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info