Informace o publikaci

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

Autoři

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ Lenka

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Ke klíčové proměně společenského systému a specificky i mediálního systému docházelo v České republice po roce 1989. Průběh a podoba takzvané strukturální transformace českých médií je zmapována pouze okrajově, především se zaměřením na politické a ekonomické aspekty této proměny a na celostátní média. Subsystém lokálního a regionálního tisku je v tomto diskurzu spíše opomíjený, ačkoliv právě na jeho úrovni dochází k silné identifikaci čtenářů s danými médii a v průběhu transformace lokálního a regionálního tisku došlo k zásadním změnám, které otevírají nové teoretické i empirické otázky. Vycházíme tedy z teoreticky popsaných aspektů strukturální transformace a aplikujeme je na případ českého lokálního a regionálního tisku. Pro naši práci jsme vybrali jako relevantní činitele procesu strukturální transformace: (de)regulaci, privatizaci, koncentraci vlastnictví na úrovni mediálního systému; centralizaci, racionalizaci a (de)lokalizaci na úrovni mediální organizace. Zaměřujeme se přitom především na hledání odpovědi na otázku, zda v rámci strukturální transformace dochází u lokálního a regionálního tisku k rozmělňování jeho lokálních charakteristik. Analýzu transformačních trendů jsme provedli prostřednictvím metod dotazníkového šetření, analýzy dokumentů, hloubkových rozhovorů a obsahové analýzy. Zmapovali jsme strukturální proměnu subsystému tisku a vliv sledovaných činitelů na její průběh. Analýza transformačních procesů ukázala, že na úrovni zkoumaného subsystému může docházet k zásadnímu ohrožení plurality tisku, a to zejména v důsledku koncentrace vlastnictví. Hlavním přínosem práce je teoretické a empirické uchopení transformačních vlivů na úrovni mediální organizace. Tyto jevy jsme konceptualizovali jako (de)lokalizaci a dospěli jsme k závěru, že v případě dominantního vydavatelství Vltava-Labe-Press došlo k delokalizaci struktury mediální organizace i mediálního obsahu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info