Informace o publikaci

Analýza genů hlavního histokompatibilního komplexu u zástupce hrabavých, koroptve polní (Perdix perdix; Galliformes)

Autoři

KRÁLOVÁ T PROMEROVÁ Marta BRYJOVÁ Anna ALBRECHT Tomáš BRYJA Josef

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Geny hlavního histokompatibilního komplexu (MHC geny) jsou jednou ze základních složek specifické imunity čelistnatých obratlovců. Kódují transmembránové glykoproteiny, které jsou společně s T lymfocyty zodpovědné za rozeznání cizorodých antigenů a spuštění adaptivní imunitní reakce. Struktura MHC genů se výrazně liší u různých skupin obratlovců, stejně jako mechanismus jejich působení na fitness jedince. Velké mezidruhové rozdíly byly nalezeny obzvláště u ptáků, od jednoduché a kompaktní struktury MHC (tzv. „the minimal essential MHC“) u kuřete (Gallus gallus) až po velmi složitou a komplexní strukturu u některých pěvců (Passeriformes). Výrazné odlišnosti existují i u zastupců řádu hrabavých (Galliformes), což může mít zajímavý evoluční a ekologický význam. V této práci jsme se zaměřili na druh blízce příbuzný kuřatům, koroptev polní (Perdix perdix). Po zoptimalizování metod PCR a SSCP, jsme zanalyzovali polymorfní část MHC genu třídy IIB (exon 2), která kóduje oblast MHC glykoproteinu zodpovědnou za rozeznání antigenu. Popsali jsme strukturu této MHC oblasti, individuální a populační variabilitu a historickou selekci působící na tyto geny. Dále jsme sledovali vliv variability MHC genů na různé faktory udávající fitness jedince v chovné i volně žijící populaci. Koroptev polní má nejméně dva lokusy MHC genu třídy IIB (u jedinců se vyskytovali 2 až 4 různé sekvence exonu 2), které jsou oba pravděpodobně funkční. Izolací 12 alel od 108 jedinců jsme zjistili střední úroveň vnitropopulačního polymorfismu. Provedené analýzy prokázaly působení silné historické pozitivní selekce na MHC IIB geny a zároveň byly nalezeny nejméně dvě místa rekombinace. U populace chované v zajetí byla nalezena souvislost MHC genů a fitness, ale jejich role v přírodní populaci je zatím nejasná. Získané poznatky poskytují prvotní informaci o MHC regionu u koroptve polní, jejíž početnost v Evropě v posledních letech značně poklesla. Poznání mechanismů působících na tyto populace má význam v ochraně a zachování tohoto druhu ve volné přírodě. Výsledky zároveň přispívají k pochopení evoluce imunitních genů u ptáků, zejména u hrabavých.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info