Informace o publikaci

Struktura MHC a jeho vliv na pohlavní výběr monogamního zástupce hrabavých, koroptve polní

Autoři

KRÁLOVÁ Tereza PROMEROVÁ Marta BRYJOVÁ Anna ALBRECHT Tomáš RYMEŠOVÁ Dana BRYJA Josef

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Jednou ze základních složek specifické imunity čelistnatých obratlovců jsou geny hlavního histokompatibilitního komplexu (MHC geny). Jejich produktem jsou transmembránové glykoproteiny nacházející se na povrchu imunitních i neimunitních buněk. Společně s T lymfocyty mají schopnost rozeznat cizorodé antigeny a spustit adaptivní imunitní reakci a slouží tak k nezbytné obraně organismu před patogeny. Jak ukázal rozsáhlý výzkum této oblasti z posledních let, struktura těchto vysoce polymorfních genů i mechanismus jejich působení na fitness jedince se výrazně liší u různých skupin obratlovců, obzvláště u ptáků. Velké rozdíly se vyskytují nejen mezi jednotlivými řády (např. kur domácí, Galliformes vs. hýl rudý, Passeriformes), ale i v rámci jednoho taxonu (např. Galliformes, kur domácí vs. křepelka japonská). V naší práci jsme se zaměřili na monogamního zástupce hrabavých, koroptev polní (Perdix perdix). Metodou SSCP jsme zgenotypovali polymorfní část MHC genu třídy IIB (exon 2), která kóduje vazebné místo pro antigen u MHC glykoproteinu. Popsali jsme jeho strukturu, individuální i populační variabilitu a historickou selekci působící na tento gen. Zanalyzovali jsme vliv variability MHC IIB na fitness a pohlavní výběr jedince v chovné i volně žijící populaci. U koroptve polní byly nalezeny nejméně dva lokusy MHC genu třídy IIB (u jedinců se vyskytovali 2 až 4 různé sekvence exonu 2), které jsou oba pravděpodobně funkční. Izolací 12 alel od 108 jedinců jsme zjistili střední úroveň vnitropopulačního polymorfismu. Provedené analýzy prokázaly působení silné historické pozitivní selekce na MHC IIB geny a zároveň odhalily nejméně dvě místa rekombinace a stopy genové konverze. U populace chované v zajetí byla nalezena souvislost MHC genů a fitness, ale jejich role v přírodní populaci je zatím nejasná. Získané výsledky přispívají k lepšímu poznání MHC genů u ptáků, včetně mechanismů jejich působení, a zároveň k pochopení evoluce imunitních genů u ptáků, zejména u hrabavých.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info