Informace o publikaci

Polymorfizmus TaqI v géne pre vitamín D receptor (VDR) a jeho vzťah k agresívnej a chronickej parodontitíde

Autoři

MAGURA Matej MOSNÝ Pavol BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra VALÍKOVÁ Petra POSKEROVÁ Hana VOKURKA Jan FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Cieľ: Parodontitída je komplexné, multifaktoriálne, chronické zápalové ochorenie, ktoré zpôsobuje degradáciu parodontálnych štruktúr, vrátane alveolárnej kosti. Vitamín D pôsobí prostredníctvom väzby na receptor vitamínu D (VDR) a je zodpovedný za reguláciu metabolizmu kostí a ich mineralizáciu, ale tiež ovplyvňuje imunitný systém. Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať jednonukleotidový polymorfizmus (SNP) v géne pre VDR , ktorý má vplyv na funkčnú aktivitu VDR, u českých pacientov trpiacich agresívnou (AgP) a chronickou (CP) formou parodontitídy. Metódy: V case - control štúdii bolo zahrnutých 448 jedincov. Genomická DNA bola odobratá z 67 pacientov s AgP, 305 pacientov s CP a 76 kontrolných zdravých osob bez parodontitídy. Pre analýzu polymorfizmu TaqI v génu pre VDR (rs731236) sme použili metódu založenú na polymerázovej reťazovej reakcii ( PCR ) s následným štiepením pomocou reštrikčného enzýmu. Výsledky: Nepreukázali sme štatisticky významnú spojitosť medzi TaqI VDR polymorfizmom a CP. Alelické frekvencie TaqI VDR polymorfizmu však boli významne odlišné u pacientov s AgP a zdravými kontrolami (p=0,015). Významný rozdiel bol nájdený tiež v genotypových frekvenciách medzi pacientami s AgP a kontrolami pri porovnaní genotypov TT vs CT + CC (P = 0,034), najmâ v podskupine žien (N=40, p=0.017). Záver: Môžeme konštatovať, že existuje vzťah medzi výskytom mutovanej alely (C) polymorfizmu TaqI VDR a rozvojom agresívnych foriem parodontitídy, a to najmä u žien, ale súvislosť medzi touto mutáciou a chronickou formou parodontitídy sme v našej štúdii nepotvrdili. Štúdia bola podporená grantom IGA NT11405-6 a projektom MUNI/A/0951/2013.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info