Informace o publikaci

Využití geoinformačních technologií jako nástroje sběru, harmonizace a správy dat v Informačním přehledu o žel. přejezdech mimo správu SŽDC

Autoři

TAJOVSKÁ Kateřina ČÍHAL Robert NOSKOVÁ Olga PROCHÁZKA Martin KOKOJANOVÁ Radka

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Citace
www http://gis.zcu.cz/geoseminar/Geomatika_v_projektech_2014-sbornik.pdf
Popis Cílem příspěvku je podat celkový přehled využití geoinfomarčních technologií při řešení Projektu výzkumu, vývoje a inovací VG20102014042 - Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty. Tento projekt vznikl z potřeby unifikovat a standardizovat do té doby značně rozdílné způsoby evidence železničních přejezdů mimo správu SŽDC a vytvořit jednotnou metodiku, která by byla zároveň kompatibilní s dosavadní evidencí přejezdů ve správě SŽDC. Jeho ideou je pak dostat tato data i do Informačního systému Integrované záchranné služby, aby zásahové jednotky měly v případě potřeby k dispozici správná a úplná data o všech přejezdech. V průběhu řešení tohoto úkolu vyvstala celá řada problémů pramenících z velmi rozdílných podkladů, které nějakým způsobem vstupovaly jako podkladová data pro informační systém. Tato vstupní data měla různou míru přesnosti jak v kvalitativní, tak kvantitativní stránce – z toho vyplývala potřeba tyto údaje integrovat, harmonizovat, doplnit a interpretovat ve výsledném informačním systému, který má návaznost jak na hlavního správce dat – SŽDC, tak i na „subdodavatele“ - provozovatele drah mimo evidenci SŽDC. Při řešení této problematiky byla využita celá řada geoinformačních technologií, které významnou měrou přispěly k urychlení tvorby a hlavně přehlednosti i provázanosti jednotlivých dílčích částí informačního systému. V prezentaci bude popsán celý proces sběru, integrace, harmonizace a standardizace vstupních dat, jejich následné zpracování a návrh prezentace jak laické tak odborné veřejnosti. Důležitou součástí systému je i nastavení celé řady automatických či poloautomatických kontrol, které mají odstranit chybovost, jež je zatím bohužel průvodním jevem jak jednotné evidence přejezdů v rámci SŽDC, tak i dat, která jim dodávají soukromí provozovatelé. Celá technologie zahrnuje využití GNSS měření, databázové systémy, Geoportál realizovaný technologií Intergraph Thin Client, WMS služby a zároveň informační webový portál.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info