Informace o publikaci

Dokazování v kontextu požadavku na úplný a ex nunc soudní přezkum v azylovém řízení: nové výzvy (nejenom) pro české správní soudy?

Autoři

JURNÍKOVÁ Jana KRÁLOVÁ Alžbeta

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Revidovaná procedurální směrnice, tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, stanovuje členským státům povinnost zajistit, aby účinný opravný prostředek obsahoval úplné a ex nunc posouzení jak skutkové, tak právní stránky projednávaného případu, a to alespoň v řízení o opravném prostředku u soudu prvního stupně. Provedení tohoto požadavku je výzvou i pro české správní soudnictví, které je založeno na principu kasace. Příspěvek se zaměří na analýzu vlivu požadavku na úplný a ex nunc přezkum na problematiku dokazování před správními soudy v azylových věcech a na možné problematické aspekty spojené s novou koncepcí rozsahu soudního přezkumu. Věnovat se bude jak právní úpravě v kontextu požadavku na úplný a ex nunc přezkum, tak vybraným praktickým aspektům dokazování před správními soudy. Příspěvek se zaměření primárně na situaci v České republice, bude se však věnovat i srovnání dopadů rozšířené koncepce soudního přezkumu na dokazování ve slovenské právní úpravě.
Související projekty: