Informace o publikaci

Imunologické aspekty v onkologii - cirkulující gamma delta T lymfocyty

Autoři

CIBULKA Marek SELINGEROVÁ I. FĚDOROVÁ L. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko20152S60
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova gamma delta T cells; cancer; immune system; peripheral blood; immunotherapy; T lymfocytes
Popis Gamma delta T lymfocyty představují menšinovou populaci T lymfocytú, která se v základu liší konstrukcí TCR receptoru. Unikátní vlastnosti gamma delta TCR dávají pak těmto buňkám jedinečné efektorové funkce a specifickou rolí (nejen) v protínádorové imunitní odpovědí. V tomto článku popisujeme základní charakteristiku těchto buněk ve vztahu k onkologickým onemocněním. V experimentální části je pak provedena exploratorní analýza zastoupení gamma delta T lymfocytú v běžné populaci a srovnání těchto hodnot s hodnotami pacientů s melanomem a karcinomem prsu. Medián procentuálního zastoupení gamma delta ze všech lymfocytú byl 2,9 % (interkvartilové rozpětí -IQR 1,7-4 %). Medián absolutních počtů yó buněk v litru krve byl 5,05 x 107 (IQR 2,9-7,84 x 107). Medián procentuálního zastoupení gamma delta buněk mezi T lymfocyty byl 3,9 % (IQR 2,3-5,6 %). V referenční populaci nebyla prokázána závislost kvantitativních parametrů gamma delta buněk na pohlaví či věku. Dále proběhla detailní imunofenotypizace popisující zastoupení paměťových subpo-pulací (pomocí značení CD45RO a CD27) a výskyt povrchových markerú HLA-Dr, CD69, CD25, CD28, CCR7, CTLA-4, ICOS, PD-1L a PD-1 mezi gamma delta T lymfocyty u kontrol a pacientek s karcinomem prsu. Z této analýzy je patrné, že gamma delta buňky netvoří uniformní populaci, ale mohou se ve svých povrchových markerech lišit, stejně jako se pak liší v efektorových funkcích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info