Informace o publikaci

Change in Quality of Life Measured over Time in Czech Women with Breast Cancer

Logo poskytovatele
Název česky Kvalita života měřená jako změna v čase u českých žen s karcinomem prsu
Autoři

ANDERKOVÁ Ľubomíra ELFMARKOVÁ Nela SVĚRÁK Tomáš PETERKOVÁ Hana BRANCIKOVA D. BENDOVA M. PROTIVANKOVA M. BENEŠOVÁ Klára DUŠEK Ladislav JARKOVSKÝ Jiří MINAR L. SKŘIVANOVÁ Kateřina

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/ramko2016113
Obor Psychologie
Klíčová slova breast cancer; quality of life; change over time; restrospective study; risk factor
Přiložené soubory
Popis Východiska: Tato studie zkoumala vliv karcinomu prsu na kvalitu života (quality of life – QOL) u českých žen v porovnání s věkově vyrovnanou skupinou zdravých žen. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 74 žen s karcinomem prsu, které vyplnily sebeposuzující dotazníky retrospektivně před léčbou a následně po léčbě v čase realizace studie. Kontrolní skupina 73 zdravých žen vyplnila tutéž testovou baterii. QOL byla hodnocena pomocí dotazníku SF-36, Dotazníku životní spokojenosti a české výzkumné verze dotazníku FACT-B. Statistická analýza dat byla provedena s použitím Wilcoxonova párového testu a Mann-Whitneyova U testu. Výsledky: Statisticky významný pokles v QOL u pacientek s karcinomem prsu byl nalezen u následujících komponent: Fyzické fungování (p = 0,021), Tělesná bolest (p = 0,001), Celkový zdravotní/ tělesný stav (p = 0,031), Citový a tělesný funkční stav (p < 0,001), (p = 0,023) a Fyzická tělesná pohoda (p = 0,001). Jediný detekovaný vzestup QOL v průběhu času byl nalezen pro doménu Sociální/ rodinnou pohodu (p = 0,024). U většiny komponent byla u pacientek nalezena nižší QOL v porovnání se skupinou zdravých žen. Nedávná diagnóza, pokročilé klinické stadium nemoci, více komorbidit, vyšší BMI a některé sociodemografické charakteristiky byly asociovány s výraznějším poklesem QOL v čase. Závěr: Subjektivně vnímaná QOL klesla v čase zejména v komponentách: Citový a tělesný funkční stav, Tělesná bolest a Celkový zdravotní stav s několika závažnými rizikovými faktory, které silně tuto změnu ovlivňují. QOL pacientek byla nižší v porovnání s kontrolní skupinou bez karcinomu, z čehož vplývají doporučení pro zlepšení následné péče a minimalizaci negativních vlivů, které má karcinom prsu na QOL.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info