Informace o publikaci

Kulturní aspekty angličtiny jako mezinárodního jazyka v učebnicích angličtiny

Autoři

ZERZOVÁ Jana ŠAMALOVÁ Michaela KARPETOVÁ Martina

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Výzkum představený v textu se věnuje mezinárodnímu charakteru angličtiny a tomu, jak se odráží v učebnicích angličtiny používaných na druhém stupni základních škol v České republice. Výzkum sestával z obsahové analýzy nejpoužívanějších učebnic (konkrétně Your Space 3, Cambridge English: Prepare! Level 3 a Project 3, Fourth Edition) se zaměřením na kulturní aspekt jazyka. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda nejpopulárnější vydavatelé učebnic angličtiny reagují na fakt, že je na světě více nerodilých mluvčí jazyka než rodilých a že je angličtina stále častěji užívána ke komunikaci mezi nerodilými mluvčími, spíše než rodilými, ať už jako mezinárodní dorozumívací jazyk nebo jako jazyk cizí. Výzkum se zaměřil na zjištění četnosti odkazů na různé země v učebnicích, výpočet poměru zastoupení různých přízvuků v audiomateriálech a zjištění četnosti odkazů na mateřský jazyk žáků. Výsledky ukazují, že se učebnice v různých ohledech odlišují. Jedním z hodnocených aspektů učebnic byla četnost odkazů na různé země, přičemž všechny učebnice dosáhly četnosti téměř dvou odkazů na stránku. Učebnice, která se nejvíce přiblížila poměru rodilých a nerodilých mluvčí a tudíž je reprezentativní z hlediska role angličtiny v dnešním světě je učebnice Prepare!. Co se týká audiomateriálů, výzkum zjistil, že je stále upřednostňována tzv. Received Pronunciation; mnohdy jsou jiné varianty zastoupeny velmi málo. Mluvčí angličtiny jako druhého nebo cizího jazyka nejsou v učebnicích zastoupeni téměř vůbec, což naznačuje velmi konzervativní přístup k angličtině jako mezinárodnímu dorozumívacímu jazyku a její mluvené formě a nepřesný obraz reality. Dále se výzkum zaměřil na odkazy na mateřský jazyk žáků a bylo zjištěno, že nejvyšší počet odkazů je v učebnici Project. Všechny odkazy se však týkaly překladu. Učebnice Your Space byla v odkazování na mateřský jazyk méně přímá, přičemž byli žáci současně vedení k osvojování různých učebních strategií. Učebnice Prepare! obsahovala velmi málo odkazů na mateřský jazyk žáků, a pokud se nějaké vyskytly, týkaly se obsahu lekce, a tudíž byly nejednotné. Podněty pro další výzkum jsou k nalezení v závěru práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info