Informace o publikaci

Mobilizace chemických složek struskové deponie v národní přírodní rezervaci Rudické propadání

Autoři

BALDÍK Vít KRUMLOVÁ Hana BURIÁNEK David KRYŠTOFOVÁ Eva JANDERKOVÁ Jana SEDLÁČEK Jan

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova the Rudice swallow hole; speleothems; slag; heavy metals; Zn; Cd; Cr; Cu; sequential extraction
Popis V NPP Rudické propadání dochází opakovaně ke svahovým pohybům a sesuvům struskového materiálu z podemletých svahů žlíbku „Ve struskách“ do koryta občasného toku, který za mimořádných srážkových událostí ústí do krasového systému v místě ponoru Jedovnického potoka. Struska pochází z výroby železné rudy ve vysokých pecích, které nechal v 19. století vybudovat v nedalekých Jedovnicích knížecí rod Salmů a které byly ca před sto lety zrušeny. Struska spláchnutá do Rudického propadání prokazatelně mechanicky poškozuje krasovou krápníkovou a sintrovou výzdobu. Její geochemické vlastnosti byly předmětem naší studie. Chemické složení bylo stanoveno silikátovými analýzami na ÚGV PřF MU v Brně a laboratořemi ACME v Kanadě, obsahy těžkých kovů metodou AAS a ICP-MS tamtéž. Petrografická charakteristika strusky a jejích uzavřenin byla získána bodovými analýzami na mikrosondě (WDX). K předpovědi geochemického chování strusky ve vodném prostředí byla použita metodika sekvenčních extrakčních analýz (SEA) podle Tessiera (1979). Byla potvrzena prostorová proměnlivost základního chemického složení struskové deponie i obsahů těžkých kovů v ní. Byly zjištěny významně zvýšené koncentrace Cd a zejména Zn. Struskový materiál má sklovitou amorfní strukturu a vedle toho obsahuje krystaly minerálů, kapky surového nebo zoxidovaného železa a cizorodé fragmenty (například úlomky dřevěného uhlí či vyzdívky vysoké pece). Při zvětrávaní strusky dochází k oxidaci surového železa a vzniku limonitu. Jinak nepodléhá výrazným sekundárním přeměnám. Z výsledků sekvenčních extrakčních analýz odebraných vzorků strusky s půdou vyplynulo, že Cd a Zn jsou významnými obsahy chemicky vázány na „karbonátovou frakci“ podle SEA, která se v kyselém prostředí rozpouští. V jeskynních systémech v karbonátových horninách kyselé podmínky nepanují. Nelze však vyloučit mobilizaci kovů ani jejich další transport horninovým prostředím po destrukci kusového „inertního“ podílu a dlouhodobé expozici minerálů a matrice rozvolněné strusky ve specifickém prostředí na konkrétní lokalitě a při různých hodnotách pH a Eh.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info