Informace o publikaci

Protiprávní čin spáchaný před vznikem právnické osoby – kde se soukromé a trestní právo (ne)setkávají

Autoři

ČEP David KANDOVÁ Katarína

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V předkládaném příspěvku se zabýváme problematikou spáchání protiprávního činu (při-čitatelného právnické osobě) před jejím samotným vznikem, a to z pohledu trestního a soukromého práva. Předně je to totiž právo soukromé (resp. jeho normy), které umožňuje, aby za právnickou osobu bylo možné jednat již před jejím vznikem, tedy, aby bylo možné činit právní jedná-ní, jehož následky se váží k subjektu, jenž se teprve má stát osobou v právním slova smys-lu. Oproti tomu právo trestní – vzhledem k jeho předmětu – pamatuje v prvé řadě na pro-tiprávní činy spáchané před vznikem právnické osoby [§ 114 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a § 8 odst. 4 písm. a) t. o. p. o.], což je logickým vyústěním existence příslušné soukromo-právní úpravy. Na takto načrtnutém půdorysu, složeném z tandemu soukromého a trest-ního práva, se zamýšlíme nad tím, do jaké míry trestní právo reflektuje dílčí specifika prá-va soukromého, či zda v tomto směru vystupuje zcela suverénně.
Související projekty: