Informace o publikaci

NEO osobnostní inventář 3: Základní psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3

Autoři

HŘEBÍČKOVÁ Martina JELÍNEK Martin

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceskoslovenska psychologie
Citace
Klíčová slova Five factor model, NEO Personality Inventory, NEO-PI-3, psychometric characteristics
Popis Cíle. Cílem studie bylo odhadnout základní psychometrické charakteristiky české verze NEO pětifaktorového osobnostního inventáře (NEO- -PI-3) pro měření pěti obecných dimenzí osobnosti. Vzorek. NEO-PI-3 byl předložen k sebeposouzení 1639 českým respondentům ve věku od 20 do 76 let. Hypotézy. Autoři předpokládali, že inventář NEO-PI-3 bude mít srovnatelné nebo lepší psychometrické charakteristiky než NEO-PI-R. Analýza dat. Pro odhad vnitřní konzistnce škál a subškál dotazníku NEO-PI-3 byl použit Cronbachův koeficient alfa. Struktura subškál NEO- -PI-3 byla odvozena metodou hlavních komponent (Principal Component Analysis, rotace Varimax) a konformační faktorovou analýzou. Struktura NEO-PI-3 byla pomocí koeficientů kongruence porovnána se strukturou NEO-PI-R a americkou normativní strukturou NEO-PI-3. Byly zjištěny korelace rodu a věku respondentů s charakteristikami pětifaktorového modelu. Schopnost položek NEO-FFI-3 reprezentovat celkové skóry z NEO-PI-3 byla zjišťována pomocí Pearsonova koeficientu korelace. Výsledky. Škály NEO-PI-3 mají vynikající vnitřní konzistenci, která se pohybovala od 0,90 do 0,94. Vnitřní konzistence subškál se pohybovala od 0,43 do 0,83, medián 0,79. Všechny subškály NEO-PI-3 dosahují faktorového náboje většího nebo rovného 0,40 na odpovídajícím faktoru. Pouze v pěti případech měla subškála sekundární faktorový náboj vyšší než 0,40 na dalším faktoru. Kongruence (škál) NEO inventářů při porovnání české struktury NEO-PI-R a NEO-PI-3 se pohybuje v rozmezí od 0,98 do 0,99; při porovnání české struktury NEO-PI-3 s americkou normativní strukturou NEO-PI-3 byly kongruence v rozmezí od 0,97 do 0,98. S věkem ubývá míra neuroticismu, extraverze a otevřenosti vůči zkušenosti a přibývá míra přívětivosti a svědomitosti. Ženy se ve srovnání s muži posuzovaly jako neurotičtější a přívětivější. Zkrácená verze NEO-FFI-3 rekonstruuje z 83 % skóry NEO- -PI-3. Omezení studie. Studie neobsahuje důkazy o konvergentní validitě, retestové reliabilitě a shodě mezi různými posuzovateli.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info