Informace o publikaci

Srovnání vegetace říčních náplavů Labe s dalšími řekami napříč Českou republikou

Autoři

KALNÍKOVÁ Veronika DŘEVOJAN Pavel VEČEŘA Martin NOVÁK Pavel

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Příroda, Sborník prací z ochrany přírody
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/422/069253.pdf?seek=1560775167
Klíčová slova alluvial deposits; endangered plant species; floods; regulations; vegetation succession
Popis Náplavy řeky Labe, náležící biotopu M6 Bahnité říční náplavy (Natura 2000), jsou v rámci České republiky zcela unikátní jak svou velkou rozlohou, tak dobrou kvalitou. V Děčíně se připravuje realizace plavebního stupně, kterým by byly zásadním způsobem negativně ovlivněny říční náplavy v EVL Labské údolí. Říční náplavy jsou zde součástí významného kontinua tohoto biotopu zahrnujícího i výše položenou EVL Porta Bohemica a dlouhý úsek přírodě blízkého toku řeky Labe v Německu. Náplavy na Labi jsou posledním přirozeným stanovištěm zvláště chráněného a kriticky ohroženého druhu Corrigiola littoralis v České republice. Tato studie, srovnávající náplavy na Labi s náplavy z ostatních řek v České republice, je založena na analýze fytocenologických snímků a analýze dat z mapování tohoto biotopu. Z pohledu syntaxonomie rostlinných společenstev byla většina snímků na Labi,ale i ostatních řekách, přiřazena expertním systémem k vegetaci asociace Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi. Struktura vegetace náplavů většinou odpovídá řídkým porostům druhově pestrých a relativně bohatých iniciálních stádií bez výrazných dominant. Labské náplavy díky velikosti a šířce koryta, ve kterém se tvoří, poskytují vhodné stanoviště pro druhy světlomilné, teplomilné, vázané především na bezlesá společenstva, a celkově pro druhy v biotopech České republiky do jisté míry vzácné. Na základě analýzy fytocenologických snímků a dat z mapování biotopů vyplývá, že biotop v EVL Labské údolí nelze v obdobném rozsahu, kvalitě, na stejném typu vodního toku a při zachování daných specifických ekologických podmínek v České republice kompenzovat ochranou daného stanoviště na jiném vodním toku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info