Informace o publikaci

Rola katechol-O-metyltransferázy u estrogén-receptor pozitívnych nádorov prsníka

Název česky Rola katechol-O-metyltrasnerázy u estrogen-receptor-pozitivních nádorů prsu
Autoři

JANÁČOVÁ Lucia LAPČÍK Petr POSPÍŠILOVÁ Anna POTĚŠIL David PŘIBYL Jan HRSTKA Roman BUDINSKÁ Eva MÜLLER Petr BOUCHAL Pavel

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Enzým katechol-O-metyltransferáza (COMT) hrá zásadnú úlohu pri detoxikácii katechol estrogénov prenosom metylovej skupiny z S-adenosyl-L-metionínu na estrogénové metabolity, čím zabraňuje ich oxidácii na karcinogénne chinóny. Na základe tejto enzýmovej aktivity sme vytvorili hypotézu o tumor supresorovej úlohe COMT u estrogén receptor (ER) dependentných nádorov prsníka. V tejto štúdii sme sa zamerali na pochopenie dôsledkov zvýšenej expresie COMT na fenotyp nádorových buniek odvodených od ER+ nádorov prsníka pomocou metód systémovej biológie. Pre štúdiu sme vytvorili bunkovú líniu MCF-7 stabilne transdukovanú sekvenciami kódujúcimi COMT a zelený fluorescenčný proteín (GFP)(MCF7-COMT-GFP), líniu MCF7-GFP sme použili ako kontrolnú. Invazivitu oboch línií sme porovnali pomocou Transwell assay, ktorá odhalila zníženú invazívnu kapacitu línie MCF7-COMT voči kontrole. Analýza MCF7-COMT buniek pomocou mikroskopie atómových síl ukázala ich zvýšenú tuhosť, v súlade s ich epiteliálnym fenotypom. Výsledky experimentov na bunkovej úrovni sme doplnili kombináciou proteomiky v data independent acquisition (DIA) móde na platforme Orbitrap Fusion Lumos (Thermo Scientific) a transkriptomiky (RNA-Seq) na platforme Illumina Next-Seq. Medzi najvýznamnejšie koregulované gény a proteíny patrí zvýšená hladina metántioloxidázy spájanej s lepším prežitím u pacientov s ER+ nádormi prsníka a znížená expresia plastínu-2 zapojeného do tumorigenézy a migrácie nádorových buniek. Analýza proteínových interakcií COMT odhalila 22 proteínov zapojených do regulácie bunkovej adhézie a motility, redoxnej homeostázy, transmembránového transportu a metabolizmu. Novo identifikovaná interakcia COMT s inhibítorom proteázy Kunitzovho typu 2 (SPINT2), ktorý inhibuje bunkový rast, adhéziu a motilitu skrz aktivátor hepatocytového rastového faktora (HGF), naznačuje ďalší súvisiaci mechanizmus pôsobenia COMT ako tumor supresora v ER+ nádoroch prsníka. Záverom, v práci sme odhalili mechanizmy súvisiace so zvýšenou hladinou COMT, ktoré podporujú jeho tumor supresorovú úlohu u ER+ nádorov prsníka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info