Informace o publikaci

Hodnotenie diastolickej funkcie srdca pomocou echokardiografie a analýzy pulzovej vlny u pacientov po antracyklínovej terapii

Autoři

ŠUDÁKOVÁ Magdaléna BUDINSKAYA Ksenia NOVÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Diastolická dysfunkcia hrá zásadnú rolu pri zlyhávaní srdca nezávisle od príčiny vzniku. V bežnej klinickej praxi je k hodnoteniu štruktúry a funkcie srdca využívaná echokardiografia. SphygmoCor je štandardom pre meranie rýchlosti pulzovej vlny a cievnej tuhosti metódou aplanačnej tonometrie. Analýzou pulzovej vlny môžeme zistiť plochu pod systolickou časťou vlny (TTI) a diastolickej časti vlny (DTI). Ich pomerom dostaneme Subendocardial Viability Index (SEVR), ktorý udáva tlak a čas dodávky kyslíka v pomere k tlaku a času konzumpcie kyslíka srdcom. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť koreláciu medzi parametrami diastolickej funkcie srdca meranými echokardiograficky a získanými analýzou pulzovej vlny. Metódy V štúdii bolo zahrnutých 92 osôb (41 žien, 11-36 rokov) v minulosti liečených antracyklínovými antibiotikami s kumulatívnou dávkou doxorubicínu alebo daunorubicínu 220 (180 – 240) mg/m2, cyklofosfamidu 3.000 (2.800 – 3.300) mg/m2 alebo vinkristín 12 (12-15) mg/m2). Doba od ukončenia liečby v čase štúdie 6-30 rokov. Meranie pulzovej vlny prebiehalo metódou aplanačnej tonometrie (Sphygmocor; AtCor Medical, Australia) z a. radialis dominantnej ruky. Meranie bolo následne korigované oscilometricky nameraným krvným tlakom (Omron HEM-907-E, Japan). Transformácia na centrálny tlak aorty prebehla pomocou systému SphygmoCor Px system. Z analýzy perifernej pulzovej vlny sme získali hodnoty systolického tlaku (STK) a diastolického tlaku (DTK) a z analýzy centrálnej pulzovej vlny parametre Tension-Time Index (TTI), Diastolic Time Index (DTI). Subendocardial Viabilty Ratio (SEVR) je pomer medzi TTI a DTI. Pri echokardiografickom vyšetrení (Nemio XG, TOSHIBA, Japonsko) sme hodnotili nasledujúce parametre: vrcholová rýchlosť toku krvi do ľavej komory počas pasívneho plnenia (E), vrcholová rýchlosť toku krvi do ľavej komory v čase kontrakcie predsiení (A), pomer E/A, čas trvania izovolumickej relaxácie (IRT) a deceleračný čas pasívneho plnenia (DT). K štatistickej analýze sme používali deskriptívnu štatistiku a Spearmanov korelačný koeficient v programe Statistica 13.5. Výsledky Priemerné hodnoty vypočítané z PWA: STK 112±12 mmHg; DTK 66±9 mmHg; TTI 1842±230; DTI 2974±370; SEVR 165±29%. Priemerné hodnoty získané echokardiograficky E 92±16 m/s; A 51±12 m/s; DT 164±29 ms; E/A 1,89±0,5; IRT [ms] 59±11 ms. Všetky priemerné namerané hodnoty boli vo fyziologický rozmedziach. IRT na spodnej hranici fyziologického rozmedzia. Štatisticky významnú koreláciu sme zistili medzi IRT a DTI (r: 0,29; p < 0,05). Negatívna korelácia vyšla medzi A a SEVR (r: -0,277; p < 0,05) a pozitívne korelujú aj E/A a SEVR (r: 0,256; p < 0,05). V ostatných zisťovaných parametroch sme štatisticky významnú koreláciu nenašli. Rovnako sme nenašli ani koreláciu medzi parametrami diastolickej funkcie a vekom alebo dobou od ukončenia liečby. Záver V súčasnosti má echokardiografia významné popredné miesto v hodnotení funkcie srdca. Avšak nevýhodou tohto merania je nemožnosť zistiť počiatočné štádiá zlyhávania srdca pred dosiahnutím štrukturálnych zmien. Aplanačná tonometria umožňuje zachytiť zmeny parametrov kardiovaskulárneho systému na subklinickej úrovni, ale celosvetovo sa využíva skôr len k zisťovaniu parametrov cievnej tuhosti. Zo zistenej korelácie medzi echokardiografiou a aplanačnou tonometriou, môžeme predpokladať, že parameter SEVR je vhodný pre hodnotenie diastolickej funkcie srdca. Toto zistenie by však bolo potrebné overiť ešte aj u iných skupín pacientov.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info