Informace o publikaci

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaná v období od 24.03.2020 do 24.04.2020 a zásada nemo turpitudinem suam allegare potest

Autoři

MALÝ Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník konference Cofola 2021
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2021/cofola2021-1.pdf
Klíčová slova coronavirus; state of emergency; Resolution of the Government of the Czech Republic; extraordinary measures of the Ministry of Health; nemo turpitudinem suam allegare potest
Popis V souvislosti s globální pandemií koronaviru přijala Česká republika počátkem roku 2020 opatření, která měla šíření koronaviru zabránit, nebo jej alespoň zpomalit. Zprvu se jednalo o usnesení vlády České republiky, kterým se v souladu s ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil pro území České republiky nouzový stav, následně se jednalo o usnesení vlády České republiky přijatá podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), která zaváděla určité restrikce, jako například zákaz prodeje ubytovacích služeb, zákaz pro-vozu restauračních zařízení a mnohé další. Krizový zákon však ve svém § 36 upravuje náhradu škody, ke které je stát povinen v případě, že tato vznikla v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle krizového zákona. Odborná i neodborná veřejnost tak nedlouho po vyhlášení usnesení vlády České repub-liky dle krizového zákona započala s diskusí, zda i v tomto případě dojde k aplikaci § 36 krizového zákona. Odpověď vlády na sebe však nenechala dlouho čekat, když s účinností od 24.03.2020 počala být namísto usnesení vlády České republiky vydávána mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-pisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), který ustanovení upravující náhra-du škody neobsahuje. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví byla však zrušena rozsudkem Městské-ho soudu v Praze ze dne 23.04.2020, sp. zn. 14 A 41/2020, který byl však následně zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26.02.2021 sp. zn. 6 As 114/2020. Předkládaný příspěvek si tak klade za cíl zodpovědět otázku, zda mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví byla v souladu s právním řádem České republiky, anebo zda se jednalo o obcházení náhrady škody hrozící vládě České republiky, resp. České republice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info