Informace o publikaci

Anorganické zatížení říčních sedimentů řeky Olše a jejích významných přítoků

Autoři

BURŠÍKOVÁ Michaela GERŠLOVÁ Eva GERŠL Milan

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy o geologických výzkumech
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://app.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/zpravy.geol.2022.09.pdf
Klíčová slova risk elements; Upper Silesian Basin; Olše River
Popis Hlavním cílem výzkumu bylo posouzení charakteru dnových říčních sedimentů a znečištění vod řeky Olše a jejích přítoků. V současnosti jsou za největší hrozbu pro říční prostředí považovány slané vody z uhelných dolů z oblasti Karviné. Celkem bylo odebráno 19 vzorků říčních sedimentů a 9 vzorků povrchových vod. Obsah prvků byl stanoven pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopie (XRF); u vybraných říčních sedimentů byl stanoven obsah organického uhlíku pomocí přístroje Elementar Vario TOC CUBE. Zatížení říčních sedimentů toxickými prvky bylo hodnoceno pomocí tříd Igeo. Laboratorně byl stanoven obsah hlavních iontů (HCO3 –, K+, Ca2+, Na+, Mg2+, SO4 2– a Cl- ) ve vzorcích povrchových vod. Voda v řece Olši patří k hydrochemickému typu Ca-HC03. Voda v Karvinském potoce v blízkosti důlních děl je vysoce mineralizovaná a představuje ojedinělý případ hydrochemického typu Na-Cl. I přes vyšší mineralizaci, voda z tohoto potoka výrazně neovlivňuje kvalitu vody v řece Olši. Nejvyššího obohacení v říčních sedimentech dosahoval zinek. Zinek je vysoce mobilní a má tendenci se vázat na hydratované oxidy Fe a Mn, které se vyskytují v poměrně velkém množství na sousedních haldách a mohou se tak velmi rychle dostat do systému. Koncentrace Mn (340 až 2 553 mg/kg) i Sr (71 až 1 836 mg/kg) jsou ve srovnání s koncentracemi v globálních břidlicích (850 mg/kg, resp. 300 mg/kg; Turekian – Wedepohl 1961) zvýšené. Jejich obsah v říčních sedimentech Hornoslezské uhelné pánve by měl být systematicky sledován. Sedimenty řeky Olše byly mírně až středně kontaminovány Cr a Pb. Tuto kontaminaci nepřisuzujeme těžbě, ale spíše odtoku vody ze silnic a skutečnosti, že řeka protéká průmyslovými oblastmi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info