Informace o publikaci

The prevalence of mobbing among nursery school teachers

Název česky Výskyt mobbingu mezi učiteli mateřských škol
Autoři

DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU Simona KRAJŇÁKOVÁ Monika ČECH Tomáš KRAJŇÁKOVÁ Monika JŮVOVÁ Alena

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Conference Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.researchgate.net/profile/Simona-Cakirpaloglu/publication/353454496_The_prevalence_of_mobbing_among_nursery_school_teacher/links/611a18860c2bfa282a49d836/The-prevalence-of-mobbing-among-nursery-school-teacher.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2021
Klíčová slova workplace bullying; prevalence; NAQ-R; victimization
Popis V české terminologii je mobbing chápán jako obdoba šikany na pracovišti. Jedná se o závažný jev, který se negativně odráží v kvalitě vztahů na pracovišti, v jeho klimatu a atmosféře i v prožívání a zdravotním stavu jeho aktérů, zejména obětí mobbingu. Je zřejmé, že mobbing se zásadně odráží v pracovním výkonu jeho účastníků, a pokud se vyskytuje ve školním prostředí, ovlivňuje profesní roli učitele, a tím snižuje kvalitu jeho výchovně vzdělávací činnosti. Výskyt mobbingu výrazně podléhá měnícím se společenským podmínkám. Odhadovaná prevalence mobbingu ve vybraných evropských zemích se pohybuje mezi 1 a 24,8 %. Prevalence mobbingu je ovlivněna metodami odhadu, které zahrnují především sebehodnocení, behaviorální nebo kombinované indikátory či latentní shlukovou analýzu. V posledních letech nabývá výzkum fenoménu mobbingu ve školním prostředí na významu. Navrhovaný výzkum je zaměřen na prostředí učitelek mateřských škol. Cílem této práce je proto zaměřit se na skupinu učitelek mateřských škol a prozkoumat výskyt mobbingu u těchto pedagogických pracovníků. Dílčím cílem výzkumu bylo identifikovat nejčastější formy mobbingu ve sledovaném vzorku. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 369 respondentů. Vzorek zahrnoval učitele mateřských škol (občany České republiky) ve věku 21 až 68 let, kteří byli v době sběru dat v pracovním poměru. Průměrný věk byl 42,23 let (ME 42; SD 11,03). Průměrná doba zaměstnání na současné pozici byla 14,8 roku. Ke zjištění výskytu a forem šikany na pracovišti byl použit Dotazník negativních činů - revidovaný a statusový dotazník. Podle přísného hodnotícího kritéria byla nejvyšší prevalence šikany na pracovišti 5,75 % zjištěna pomocí behaviorálního měření; podle sebehodnotícího měření byla prevalence 2,15 %; nejnižší prevalence šikany na pracovišti 1,65 % byla získána kombinací behaviorálního a sebehodnotícího měření. Kombinovaný odhad v tomto výzkumu zahrnoval skupinu zaměstnanců, kteří čelí častým nepřátelským činům na pracovišti a zároveň se identifikují s rolí oběti. Kombinovaný odhad v kontextu NAQ-R umožňuje jemnější rozlišení mezi základní skupinou mobbovaných osob a těmi, kteří tento jev přeceňují.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info