Informace o publikaci

Komentované fytocenologické snímky z České republiky 6

Autoři

DŘEVOJAN Pavel NOVÁK Pavel DOLEŽAL Jan HUBATKA Petr LUSTYK Pavel PETERKA Tomáš

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://botanospol.cz/cs/node/6756
Klíčová slova Braun-Blanquet approach; Festuco-Brometea; Galio-Urticetea; Montio-Cardaminetea; Oxycocco-Sphagnetea; phytosociology; plant communities; Stellarietea mediae; syntaxonomy; Thlaspietea rotundifolii
Popis V šestém díle rubriky Komentované fytocenologické snímky z České republiky přinášíme komentáře k osmi vegetačním typům, většinou nelesní vegetace. Pro následující společenstva uvádíme nová data o jejich druhovém složení, ekologii a rozšíření. Druhově bohaté suché trávníky s ojedinělým výskytem mokřadních vstavačovitých byly zaznamenány na flyšovém podloží na jihovýchodní Moravě. Teplomilná ruderální společenstva s převahou jednoletek (Ivaetum xanthiifoliae a Portulacetum oleraceae) byla nově zjištěna ve východních Čechách. Zevrubně je pojednána unikátní vegetace přirozeného cyklického bezlesí na suťových svazích Hřebečovského hřbetu v Českomoravském mezihoří. Nitrofilní lemové porosty s horským kerblíkem lesklým (Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae) dokumentujeme z území, odkud dosud nebyla data o výskytu této vegetace. Acidofilní vegetace sutí (Senecio sylvatici-Galeopsietum ladani) byla nově zaznamenána na břidličnatých horninách říčních údolí východních Čech, severozápadní a střední Moravy. Vzácné společenstvo lesních pěnovcových pramenišť (Brachythecio rivularis-Cratoneuretum) dokládáme z jižní Moravy a Chřibů. Lesní vegetaci zde zastupuje příspěvek o subkontinentálně-kontinentálních rašelinných borech (Sphagno-Pinetum sylvestris) nově zjištěných v severní části Českomoravské vrchoviny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info