Informace o publikaci

Aktualizovaný doporučený postup pro léčbu nemocných s kolitidou vyvolanou Clostridioides difficile

Autoři

BENEŠ Jiří STEBEL Roman MUSIL Václav KRŮTOVÁ Marcela VEJMELKA Jiří KOHOUT Pavel

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.trios.cz/ostatni/odborne-casopisy/kmil/#rocniky
Klíčová slova Clostridioides difficile infection; vancomycin; fidaxomicin; metronidazole; fecal microbiota transplant
Popis Aktualizovaný český doporučený postup pro léčbu nemocných s kolitidou vyvolanou Clostridioides difficile se v některých aspektech odlišuje od doporučeného postupu vydaného v roce 2021 Evropskou pracovní skupinou pro C. difficile (ESCMID Study Group for Clostridioides difficile). Hlavní zásady českého doporučení lze shrnout do následujících bodů: • Lékem volby u hospitalizovaných pacientů je orálně podávaný fidaxomicin nebo vankomycin. U ambulantně léčených nemocných s lehkým průběhem první ataky CDI lze použít rovněž metronidazol. • Dobu léčby fidaxomicinem a vankomycinem lze individuálně přizpůsobit klinickému stavu pacienta. Při dobré klinické odpovědi a absenci komplikujících okolností je možné antibiotickou léčbu zkrátit (např. u fidaxomicinu na 5 dní, u vankomycinu na 6-7 dní). • Při nemožnosti orální terapie je lékem první volby tigecyklin v režimu 100 mg i.v. á 12 hod, s úvodním nasycovacím zkrácením intervalu mezi dávkami. Při progresi závažnosti nemoci v průběhu této antibiotické léčby je nutné zajistit přístup do ilea nebo céka, tj. provést dvouhlavňovou ileostomii nebo perkutánní endoskopickou cékostomii, a do takto vytvořených vstupů aplikovat laváže s vankomycinem nebo fidaxomicinem. • V léčbě fulminantně probíhající klostridiové kolitidy se podává fidaxomicin p.o. ± tigecyklin i.v. Ustává-li peristaltika, je nutné podat fidaxomicin do ilea nebo céka uměle vytvořeným přístupem, viz výše. Jestliže se rozvíjí sepse, přidává se k lokálně podávanému fidaxomicinu nitrožilně podávané širokospektré beta-laktamové antibiotikum (piperacilin/tazobaktam, karbapenem); zároveň je nutno zvážit kolektomii jako ultimum refugium. • Při léčbě první rekurence se podává fidaxomicin, druhou možností je podat vankomycin s následnou transplantací stolice od zdravého dárce (FMT, faecal microbiota transplant, faecal microbiota therapy). Při léčbě druhé a další rekurence je již podání fidaxomicinu málo přínosné, postupem volby je podání vankomycinu následované transplantací stolice. Pouze když není možné provést FMT, je namístě prodloužené podávání vankomycinu nebo fidaxomicinu v klesajícím režimu (taper, pulse). Doporučený postup byl diskutován na Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v ČR v květnu 2022 a po úpravách schválen výborem Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info