Informace o publikaci

COFOLA 2023: Část 5 – Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu (Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců)

Autoři

SVOBODA Tomáš HEJČ David

Rok publikování 2023
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Sborník obsahuje devatenáct recenzovaných příspěvků (zpravidla) přednesených na správněprávní sekci konference COFOLA 2023 v Telči dne 14. 4. 2023. Níže následuje anotace konferenční sekce: Rok 2023, ve kterém se konferenční sekce koná, otevírá třetí dekádu účinnosti soudního řádu správního (z. č. 150/2002 Sb.). Tato příležitost proto přirozeně vybízí k úvahám nad aktuální podobou domácího správního soudnictví. Nemusí jít přitom o ohlédnutí na uplynulých dvacet let (či o ohlédnutí k východiskům rakouského správního soudnictví, na kterých je aktuální podoba do nezanedbatelné míry založena) ale také o výhledy do budoucna. Jako určitý průsečík sekce bylo zvoleno téma žaloby proti rozhodnutí správního orgánu jako klíčový aspekt činnosti správního soudnictví – jeho tzv. funkčního pojetí. Jedná se totiž o „hlavní“ žalobní typ ve správním soudnictví, a to jak historicky, tak zřejmě i pro futuro. Nadto se v tomto žalobním typu více než u ostatních současně promítá jak samotný účel správního soudnictví (zejm. ochrana veřejných subjektivních práv) a jeho charakteristické zásady (např. zásada subsidiarity správního soudnictví a jeho kontrolní funkce) tak rovněž výjimky z nich (např. ochrana veřejného zájmu nebo prvky rozhodovací funkce). Pojetí této žaloby se ovšem měnilo v čase, stejně jako se proměňovala kategorie rozhodnutí správního orgánu a jeho možné podoby. Rozhodnutí zejména není jedinou soudním řádem správním identifikovanou „přezkumnou kategorií“, podstatné jsou proto také vztahy žaloby proti rozhodnutí k dalším typům řízení ve správním soudnictví. Vítány jsou jak příspěvky zaměřené na obecnější (teoretičtější) reflexi současné podoby či vývoje žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (či obecněji správního soudnictví v jeho funkčním pojetí), tak příspěvky zaměřené praktičtěji, a to na aktuální výzvy při poskytování soudní ochrany v různých oblastech působnosti správního soudnictví (např. v podobě aktuálních kauz v právu správním, finančním či právu životního prostředí). Vhodné jsou však taktéž příspěvky zaměřené na ryze ústavněprávní východiska ochrany proti rozhodnutím správních orgánů či příspěvky z historie soudní ochrany.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info