Informace o publikaci

STUDIUM FORMAČNÍ A DISOCIAČNÍ KINETIKY MAKROCYKLICKÉHO LIGANDU DO3AP S VYBRANÝMI IONTY KOVŮ

Logo poskytovatele
Autoři

TÁBORSKÝ Petr LUBAL Přemysl CÍGLER Petr HERMANN Petr KOTEK Jan LUKEŠ Ivan HAVEL Josef

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CHEMICKÉ LISTY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova MRI agents. Thermodynamic and kinetic stability.
Popis Kineticky inertní lantanoidové komplexy makrocyklických ligandů s pendantními funkčními skupinami mají použití v některých oblastech biodiagnostické chemie (např. kontrastní látky v tomografii magnetické resonance, nukleární nebo luminiscenční sondy, aj.). Pro výběr perspektivních komplexů je žádoucí, aby lantanoidové komplexy měli co nejvyšší podmíněné konstanty stability a rychlostní konstanty vzniku a co nejmenší rychlostní konstanty disociace. V této práci byla studována formační a disociační kinetika reakce mezi potenciálním ligandem (1,4,7,10-tetraazacyklododekan-N,N',N''-triacetáto-N'''-metylenfosfonová kyselina2, H5L1, H5DO3AP) a ionty kovů Cu2+, Ce3+, Eu3+,Gd3+ za následujících experimentálních podmínek (t = 250C, I = 0.1 mol.l-1). Bylo zjištěno, že měďnaté komplexy se tvoří již v relativně kyselém roztoku (pH = 1-2) a reaktivní částicí je elektroneutrální species H5L (kH5L = 0.593 * 0.012 M-1.s-1). Naopak vznik lantanoidových komplexů byl vysvětlen mechanismem známým z literatury3, kdy nejdříve vzniká intermediát Ln(HyL1) následovaný transformačním krokem určující rychlost reakce, kdy ion lantanoidu přechází do kavity makrocyklu. Bylo pozorováno, že závislost rychlostních konstant pseudoprvního řádu jako funkce koncentrace iontu lantanoidů a protonů (pH 4-7) má charakter saturační křivky. Konstanty stability, K, pro intermediát Ln(HyL1) byly stanoveny v rozmezí log K = 4-5, které jsou v souhlase s literaturou pro analogické ligandy DOTA3 a DOTP4. Transformační krok charakterizovaný rychlostní konstantou k je katalyzován hydroxidovými ionty. Rychlostní konstanty kOH pro tvorbu komplexů Ce3+, Eu3+ a Gd3+ byly stanoveny v následujícím pořadí : (9.6 * 0.3) * 105, (2.7 * 0.2) * 106, (1.1 * 0.1) * 105 M-1 s-1. Získané rychlostní konstanty korelují s výsledky pro analogické ligandy (DOTA3, DOTP4). Disociace komplexů Ln-DO3AP je katalyzována protony a je charakterizována vysokými poločasy rozpadu i při velmi nízkých hodnotách pH roztoku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info