Informace o publikaci

OXIDATIVNÍ STRES JAKO NEGATIVNÍ PROGNOSTICKÝ FAKTOR U SPINOCELULÁRNÍHO KARCINOMU HLAVY A KRKU

Autoři

SALZMAN Richard KOSTŘICA Rom PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina TOMANDL Josef HORÁKOVÁ Zuzana ROTTENBERG Jan

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník abstrakt, XXX. Brněnské onkologické dny
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova oxidative stress; malondialdehyde
Popis Úvod: V posledních letech je věnovaná velká pozornost studiu oxidativního stresu ve vztahu k onkogenezy. Rovnováha mezi volnými kyslíkovými radikály a antioxidativními obrannými mechanizmy hraje významnou roli při vzniku a progresy nádorů. Cíl: Posoudit vztah mezi jednotlivými variantami genetického polymorfizmu pro antioxidativní enzymy, aktivitou exprimovaných antioxidativních enzymů a onkologickou charakteristikou pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku. Metodika: Do studie jsme zahrnuli 65 pacientů (60 mužů, 5 žen, průměrný věk 60.09 8.87 roků), kteří byli léčeni na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku od července 2004 do června 2005 pro spinocelulární karcinom hlavy a krku. Pacientům jsme odebírali periferní krev 7. den po operaci k chemickým stanovením. Metodou PCR jsme analyzovali jednotlivé genové varianty polymorfizmu manganové superoxid dismutázy (MnSOD) Ala16Val na 6. chromozomu. Aktivitu zmíněného enzymu jsme stanovili v plazmě (p-SOD) a v erytrocytech (erc-SOD) za použití SOD assay kitu. Dále jsme použili kapalinový chromatograf ke zjištění hladiny malondialdehydu (MDA) jako markeru lipoperoxidace v plazmě. Jeho hladina odpovídá míře expozice oxidativnímu stresu. Tumor necrosis faktor (TNF) jsme stanovili metodou ultrasensitivní ELISA. Ke statistickému zpracování jsme použili neparametrické metody - Spearmanovy korelace, Mann-Whitneyův U-test a Kruskal-Wallisovu ANOVA. U polymorfismu jsme vypočítali alelické frekvence pomocí chi2 testu. Výsledky: Alelické frekvence MnSOD byly 48.0proc a 52.0proc. Frekvence genotypů polymorfizmu Ala16Val byly v souladu s Hardy-Weinbergovým ekvilibriem (p>0.05, chi2 test). Průměrná aktivita p-SOD byla 11117.8 3102.3 U/g proteinu. Průměrnou aktivitu erc-SOD jsme naměřili 4137.9 821.80 U/g Hb. Průměrná hladina MDA v plazmě byla 2.2721 0.67517 nmol/g proteinu a plazmatická hladina TNF 2.4868 1.1349 ng/L. Nositelé jednotlivých genetických variant polymorfizmu MnSOD měli rozdílné množství TNF v plazmě. U nositelů varianty Val/Val jsme prokázali statisticky významně vyšší TNF (p<0.05). Zvýšené množství MDA jsme našli u pacientů, u kterých se projevila recidiva do 1 roku po chirurgickém řešení tumoru (n=7, p=0.02). Pacienti bez výskytu metastáz do krčních uzlin (N0) vykazovali významně nižší aktivitu enzymu p-SOD než pacienti s lokoregionálním metastazováním (N+) (p<0.0005). Tendenci k podobnému chování měl i enzym erc-SOD. Pacienti s N2 krkem měli vyšší plazmatickou hladinu MDA. Obě posledně zmíněné stanovení byly bez průkazu statisticky významného rozdílu. Závěr: Homozygoti Val/Val v námi sledovaném polymorfizmu měli zvýšenou hladinu TNF. Tedy tato skupina jedinců byla geneticky predisponována k vyšší senzitivitě k podmínkám, které vedou k elevaci hladiny TNF, mezi které patří i oxidativní stres. Zvýšená oxidativní zátěž rezultovala ve zvýšení hladiny MDA u rekurentní nádorové choroby a u pacientů s lokoregionálním šířením do krčních uzlin. Významně vyšší hladina p-SOD u pacientů s metastatickým postižením krčních uzlin předurčuje tento enzym k tomu, aby se stal markerem metastatického potenciálu. Víme, že lokoregionální šíření nádoru snižuje 5-leté přežití o 50proc, v našem souboru se předpokládaný rozdíl v přežití pro relativně krátký follow-up ještě nestihl projevit. Předpokládáme, že pacienti se sníženou aktivitou antioxidativních enzymů podmíněnou geneticky nebo pacienti, kteří byli v předchozím životě vystaveni velkým dávkám volných kyslíkových radikálů (kuřáctví, abúzus alkoholu), musí čelit větší oxidativní zátěži, což může vést k vyšší tendenci ke zlomům v řetězci DNA a pravděpodobně i k vyššímu riziku maligního zvratu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info