Informace o publikaci

Habitat variability and classification of Utricularia communities: comparison of peat depressions in Slovakia and the Třeboň basin

Logo poskytovatele
Název česky Variabilita biotopů a klasifikace společenstev s bublinatkami (Utricularia): srovnání rašelinných depresí na Slovensku a v Třeboňské pánvi
Autoři

DÍTĚ Daniel NAVRÁTILOVÁ Jana HÁJEK Michal VALACHOVIČ Milan PUKAJOVÁ Drahoslava

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova fens; Isoëto-Littorelletea; mire; syntaxonomy; water pH; wetland vegetation; Třeboň basin; West Carpathians
Popis Předmětem studia byla vegetace s dominancí bublinatek (Utricularia sp. div.) na depresích minerotrofních rašelinišť a na rybničních mokřadech a příbuzná vegetace s Eleocharis quinqueflora osidlující stejné biotopy. V závislosti na pH vody a půdy, minerální bohatosti a obsahu živin na stanovišti se druhové složení vegetace zkoumaných biotopů mění od minerálně chudých společenstev s Utricularia ochroleuca s.l. and U. intermedia po minerálně bohatá společenstva s U. minor a U. australis. Stanoviště s U. vulgaris jsou na studovaných biotopech vzácná a leží ve střední části popisovaného gradientu. Čtyři z rozlišených společenstev patří ke třídě Isoeto-Littoreletea. Vegetační typ bez bublinatek s dominancí Eleocharis quinqueflora patří mezi vápnitá slatiniště třídy Scheuchzerio-Caricetea fuscae (svaz Caricion davallianae). Vegetace s U. intermedia je charakteristická velkou pokryvností bylinného patra a patří rovněž ke třídě Scheuchzerio-Caricetea fuscae. U. ochroleuca s.l. upřednostňuje otevřené kyselé rašelinné deprese, zatímco U. intermedia roste zejména pod vegetačním zápojem. Druhy U. minor aU. australis mají v našem studovaném území optima posunuta k bazičtějším a minerálně bohatším stanovištím, oba druhy tolerují i extrémně velkou minerální bohatost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info