Informace o publikaci

Automatizované zpracování právních textů

Autoři

PTAŠNIK Adam

Rok publikování 2007
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Práce na téma Automatizované zpracování právních textů se zabývá jeho možnostmi, přičemž navrhuje řešení problémů s tímto zpracováním spojených, popř. nachází hranice těchto možností. Právo pro účely práce redukuje pouze na jeho písemné projevy, avšak za vědomí této redukce. Předmětem výzkumu jsou tedy normativní právní akty jako formální prameny objektivního práva. V některých souvislostech se však také práce zabývá právním textem individuálních právních aktů a psaných právních úkonů. Centrálním termínem tématu je zpracování. Tento výraz práce chápe ve dvojím smyslu. Jednak jako syntézu a jednak jako analýzu právního textu. Analýzou právního textu rozumí proces, jehož vstupem je právní text a výstupem právní norma vyjádřená tímto textem, zachycená ve formě dále použitelné pro daný účel analýzy (zejm. pro potřeby automatizovaného zpracování v paměti počítače pomocí umělého počítačového jazyka). Syntéza je činnost, jejíž vstupy mohou být materiální prameny práva, stávající právo a návrh nové právní úpravy, výstupy pak formální prameny práva nebo individuální právní akty. Pro větší srozumitelnost a jednoznačnost automatizované analýzy právního textu je vhodné, aby analyzované texty byly syntetizovány automatizovaně. Stejně tak je vhodné, aby pro účely automatizované syntézy byly předchozí právní texty analyzovány. To se jeví jako logický kruh, avšak ve skutečnosti jde o spirálu, v jejíž každé otáčce je analýza, či syntéza dokonalejší. Práce se nejdříve zabývá analýzou právních textů, které nebyly předem syntetizovány pomocí stroje, a to z pohledu informatiky, lingvistiky, jeho struktury a logiky. Z informatického hlediska probrala v 1. kapitole podstatu databázových, informačních a expertních systémů, a s nimi spojených pojmů dat, informací a znalostí. V práci bylo popsáno, že právní text poskytuje informace, které navíc splňují atributy znalostí. Lze jej tedy zpracovávat pomocí znalostních nebo expertních systémů. Z lingvistického hlediska práce zkoumá ve 2. kapitole právní text jako text v odborném přirozeném jazyce, tedy formálnějším než je jazyk obecný. Je tudíž lépe strojově analyzovatelný. Odkrývá problémy, které se mohou při jeho zpracování vyskytnout a navrhuje jejich řešení. Popisuje problémy morfologické, které řeší metodou lematizace, homonymii, synonymii a koreferenci zájmen řeší z velké části prostřednictvím automatizované syntaktické, popř. sémantické analýzy a ve zbývající části kooperací s uživatelem. Na základě synonymie a obdobných vztahů doporučuje vytvořit zejména pro účely automatizované syntézy práva speciální tezaurus.