Informace o publikaci

Vliv nepůvodních druhů na biotickou homogenizaci středoevropských měst

Autoři

LOSOSOVÁ Zdeňka CHYTRÝ Milan DANIHELKA Jiří LÁNÍKOVÁ Deana OTÝPKOVÁ Zdenka ŘEHOŘEK Vladimír

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Flóra velkých měst je druhově bohatá a tvoří ji spolu s původními rostlinami také mnoho nepůvodních druhů. Lze předpokládat, že urbanizace spolu s šířením nepůvodních druhů vede k biotické homogenizaci, tj. k větší podobnosti lokalit ve floristickém složení. Intenzita biotické homogenizace se může lišit mezi městy jednotlivých klimatických regionů a také mezi jednotlivými městskými biotopy. V naší studii jsme se zaměřili na nepůvodní druhy rostlin a jejich vliv na floristickou podobnost měst střední Evropy. Zkoumali jsme 15 středoevropských měst s počtem obyvatel větším než 100 000. V každém z těchto měst jsme na sedmi plochách o standartní velikosti 1 ha zaznamenali veškeré druhy cévnatých rostlin. Celkem jsme na 105 jednohektarových plochách ve studovaných městech registrovali 892 druhů cévnatých rostlin, z nichž bylo 451 původních a 441 nepůvodních druhů. Pro stanovení floristické podobnosti mezi jednotlivými městy a městskými biotopy jsme použili Sorensenův index podobnosti. Pomocí tohoto indexu jsme spočetli floristickou podobnost mezi porovnávanými plochami jak pro všechny rostlinné druhy, tak odděleně pouze pro původní a pouze pro nepůvodní druhy. Získané hodnoty nám umožnily vyjádřit index homogenizace mezi porovnávanými plochami odečtením podobnosti nepůvodních flór od podobnosti celkových flór. Pokud je výsledný index záporné číslo, je variabilita mezi porovnávanými plochami způsobená výskytem nepůvodních druhů větší než variabilita daná původními druhy. Pomocí regresních modelů jsme testovali závislost floristických podobností a míry biotické homogenizace na geografické vzdálenosti a na klimatické podobnosti mezi městy a jednotlivými městskými biotopy. Zjistili jsme, že ve více než 65 srovnání je variabilita způsobená nepůvodními druhy větší než variabilita způsobená původními druhy, a nepůvodní druhy tedy nepřispívají k biotické homogenizaci a naopak způsobují větší diverzifikaci městských flór. Úroveň biotické homogenizace se liší mezi rozdílnými městskými biotopy. Výrazně se nemění se vzrůstající vzdáleností mezi městy, ale zmenšuje se se vzrůstajícími rozdíly v klimatu jednotlivých měst.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info