Udáváme krok ve výzkumu sídlištní historie

Nejmodernější přístrojové vybavení a laboratoře jezdí do Interdisciplinárního centra při Ústavu archeologie a muzeologie na MU využívat přední čeští i zahraniční archeologové. Že má ústav zásadní význam pro zkoumání historie a kultury, dokládá i to, že právě zde vznikla první katedra UNESCO Chair on Museology and World Heritage na světě.

Mapujeme sociální struktury od pravěku po vrcholný středověk

Zkoumáme vývoj a proměny osídlení krajiny především ve středovýchodní Evropě. Odkrýváme každodenní život tehdejších lidí a jejich vztah k přírodnímu prostředí. Kromě archeologů spolupracují na výzkumu vědci z dalších oborů společenských a přírodních věd.

Zajišťujeme archeologické a geofyzikální terénní výzkumy včetně zpracování nálezů, 3D dokumentace, materiálové analýzy a konzervace. Vyhledáváme neznámé archeologické památky s pomocí magnetometrů, georadarů, elektroodporové metody i formou analytických povrchových sběrů prováděných s pomocí GPS a Real-Time Kinematic Rove. Mediálně známý je například objev velkomoravské rotundy v Pohansku na Břeclavsku.

Výzkumné pracoviště je v České republice unikátní, protože...

 • Bylo založeno už v roce 1930 pod názvem Prehistorický ústav. Náš výzkum má téměř stoletou kontinuitu. Katedra UNESCO Chair on Museology and World Heritage založená při ústavu v roce 1994 je světově první svého zaměření.
 • Prostřednictvím sítě UNITWIN Chairs Programme jsme propojeni s předními světovými pracovišti, které UNESCO zřizuje a podporuje.
 • Ústav propojuje několik českých i zahraničních vědeckých expedic, komplex budov a laboratoří, nejmodernější přístrojové vybavení a špičkové vědecké pracovníky včetně několika desítek doktorandů.

Máme 3 perfektně vybavené výzkumné stanice v ČR a jednu v zahraničí

V českém prostředí opíráme terénní výzkum o stanice v Těšeticích, Pohansku a Rokštejně/Panské Lhotě. Expedice v Sýrii v Tell Arbid Abyad byla v důsledku ozbrojeného konfliktu v zemi dočasně přerušena a přesunuta na Krétu.

K analýze kamenných, kostěných, kovových i keramických nálezů a jejich digitalizaci nám slouží...

 • optický 3D scanner
 • software pro tvorbu virtuálních 3D modelů s využitím digitální fotogrammetrie
 • XRF spektrometry pro materiálovou analýzu
 • kapametry pro měření magnetické susceptibility
 • binokulární mikroskopy
 • optický mikroskop s motorizovaným ostřením pro snímky s rozsáhlou hloubkou ostrosti pro traseologické a materiálové analýzy – v ČR unikátní

V posledních letech jsme například...

 • Posunuli na novou úroveň výzkum základních otázek spojených s raně středověkou transformací hranice českého a rakouského území. Využili jsme spolu s rakouskými vědci tradiční archeologické metody v kombinaci s interdisciplinárními GIS analýzami, antropologií, archeometalurgií, geofyzikální prospekcí i archeobotanické či archeozoologické analýzy.
 • Přispěli jsme k popsání a pochopení rozvoje a úpadků komplexních raně středověkých společností ve středovýchodní Evropě z hlediska vývoje sídlištních kultur a způsobů využití krajiny pro obživu.
 • V letech 2015 a 2016 u nás vznikly dvě publikace zaměřené na vývoj sídlištních kultur, které získaly mezinárodní uznání. A v rámci MU Cenu rektora za významný tvůrčí počin.

Výzkumné centrum navíc buduje znalostní zázemí, ze kterého je možné vycházet při přípravách krizových strategií. I díky činnosti centra mohou řídící orgány v budoucnu rozpoznat vnější impulzy, které ohrožují udržitelný růst a rozvoj společnosti. V případě krize pak budou schopny rozhodovat se znalostí širšího historického kontextu.

Přečtěte si víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info