Nutriční terapie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete být skutečným odborníkem na výživu a ne jen pouhým výživovým „guru“ s třídenním kurzem? Výživovým poradcem může být bez ohledu na vzdělání každý. Pokud se ale stanete nutričním terapeutem, bude z vás plnohodnotný zdravotnický pracovník.

V průběhu studia si projdete teoretickým základem společným pro všechny zdravotníky. Ten zahrnuje například anatomii, fyziologii a patologickou fyziologii nebo farmakologii. Dále získáte vědomosti o potravinách, jejich výrobě, mikrobiologii a technologii přípravy pokrmů. Stěžejními předměty však budou ty týkající se výživy člověka, a to jak výživy v prevenci různých onemocnění, tak výživy léčebné či klinické.

Studium ale není jen o sezení na židli. Část studia strávíte v biochemických a mikrobiologických laboratořích a také na klinikách či v ambulancích. Součástí studijního programu Nutriční terapie je také výuka výživy na brněnských základních školách v rámci oborové didaktiky. Pokud budete toužit po seberealizaci, je tu pro vás také Studentská asociace nutričních terapeutů (SANT). Ta se kromě podpory studentů zaměřuje také na pořádání osvětových akcí pro veřejnost, kterých se můžete aktivně zúčastnit.

Jako nutriční terapeuti budete rozumět výživě člověka ze všech úhlů pohledu. Budete se orientovat v potravinách a technologii jejich výroby. Budete znát fyziologii a biochemii v pozadí výživy a budete přesně vědět, jakou úpravu stravy vyžadují jednotlivá onemocnění. Kromě toho se ale budete orientovat také v mikrobiologii potravin, potravinářské chemii, nutriční toxikologii a dalších příbuzných oborech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete se stát zdravotníkem a pracovat s pacienty v nemocnici či klienty v soukromé ambulanci? 
 • Jsou pro vás výživa a potraviny nejen prostředkem k přežití, ale zároveň i koníčkem a vášní? 
 • Jste připraveni na to, že i studium nelékařských oborů na lékařské fakultě vyžaduje patřičné úsilí?

Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli kladně, neváhejte a podejte si přihlášku do studijního programu Nutriční terapie.

„Nechť výživa je ti lékem“

„O výživu a zdravý životní styl se zajímám už delší dobu, proto pro mě rozhodnutí studovat obor Nutriční terapie nebylo složité. Mile mě překvapilo nadšení vyučujících a snaha předat nám co nejvíce praktických informací. V dnešní uspěchané době se stala výživa podstatným faktorem pro spokojeně prožitý život a mě těší jako studentku tohoto oboru šířit nabyté vědomosti. Během studia máme spoustu praxí, kde nabíráme zkušenosti, které se nám do budoucna budou určitě hodit. Navíc je rok od roku stále více dostupnější studovat v zahraničí na Erasmu.“

Jana Pekrová Jana Pekrová
studentka nutriční terapie

Praxe

Během studia budete v nemocnici jako doma. Hned po prvním roce studia vás čeká týden v nemocničním stravovacím provozu. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, co je pro stravovací provoz reálné a co po něm jako budoucí nutriční terapeuti můžete chtít. Strávíte také týden v jídelně některého ze školských zařízení.

Od druhého ročníku už začnete chodit na praxe v průběhu semestru. Čekají vás zážitky jak z ambulancí, jako např. z obezitologických, diabetologických či gastroenterologických, tak z klinické péče přímo u lůžka pacienta. Vyzkoušíte si odběr nutriční anamnézy, zhodnocení výživového stavu pacienta, ale také už budete zkoušet navrhovat úpravu stravy či doplnění o umělou výživu.

Poznáte proces nutriční péče v několika zdravotnických zařízeních. V létě po druhém ročníku zahrnuje studijní plán 4 týdny souvislé praxe ve zdravotnických a lázeňských zařízeních, nebo soukromých ambulancích nutričních terapeutů dle vašeho výběru. Naši studenti tak praxi absolvovali například v IKEM, Thomayerově nemocnici nebo Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku. V těchto a dalších institucích se během této doby stanete platnou součástí zdravotnického týmu a své dosud nabyté znalosti tak naplno využijete v praxi.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi své znalosti můžete využít:

 • V nemocnicích na odděleních léčebné výživy
 • V ambulantní péči, kde můžete vhodnými nutričními intervencemi výrazně pomoci například onkologicky nemocným, obézním, diabetikům nebo pacientům po těžkých zákrocích
 • Pro otevření vlastní poradny nebo ambulance pro veřejnost
 • Při přípravě dietní stravy ve školních jídelnách
 • Ve Státním zdravotním ústavu, krajských hygienických stanicích nebo na Ministerstvu zdravotnictví
 • Při tvorbě projektů pro základní školy či osvětových kampaní pro veřejnost
 • Ve výzkumu týkajícím se výživy člověka na různých pracovištích v České republice
 • V potravinářských podnicích, které s pomocí nutričních terapeutů mohou například vyvíjet nové výrobky

„Nutriční terapii jsem vystudoval bakalářskou i magisterskou a neměnil bych. Mám teď vlastní ambulanci pro pacienty dětské alergologie, kterým díky svým znalostem dokážu i přes jejich často kombinované potíže doporučit stravu tak, aby byla plnohodnotná, a kromě toho pracuji také na lékařské fakultě, kde učím výživu nejen u nutričních terapeutů, ale i u mediků a dalších budoucích zdravotníků.“

Martin Krobot Martin Krobot
nutriční terapeut v soukromé praxi a odborný asistent v Ústavu ochrany a podpory zdraví

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Zkoušky se konají formou písemných testů 20. 6. 2024. 

 • Jsou testovány znalosti z biologie a chemie. 
 • Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem.
 • Délka trvání každého testu je 50 minut. 
 • Maximální počet bodů 80. 

Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na kapacitě studijního programu, na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. 

Zápis do studia je distanční a je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). 

Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do konce června 2024. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. 

Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice. 

Podmíněný zápis není možný.

Doporučená literatura

Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např.:

 • Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), 
 • Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále. 

 

Přehled doporučené literatury a tematické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na webu v části Materiály k přijímací zkoušce


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Nutriční terapie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

MVDr. Halina Matějová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info