Všeobecné lékařství

Pomaturitní magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete přijít na kloub tomu, jak funguje lidské tělo a zároveň pomáhat lidem v nelehkých situacích? Studium Všeobecného lékařství je společným základem a předpokladem veškerých lékařských specializací a disciplín. Každý, kdo se chce stát lékařem, musí tento program vystudovat.

Studium medicíny je vůbec nejdelší magisterský prezenční program. Musí vás totiž vybavit všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, abyste po studiu mohli nastoupit na dráhu lékaře, pod odborným dohledem pracovat v nemocnicích a ambulantních zařízeních a zahájit další specializační vzdělání.

Studijní plán zahrnuje nejprve rozsáhlé teoretické předměty, které vám umožní pochopit fungování a strukturu těla a také mechanizmy, které můžeme případně ovlivňovat léčbou. Patří mezi ně například Anatomie, Biochemie nebo Fyziologie.

Nabyté znalosti následně využijete v preklinických předmětech, například v Patologii, Mikrobiologii nebo Farmakologii, které vám přiblíží podstatu nemocí a změny struktur tkání, orgánů a celého těla za patologických stavů a také poznáte, jaké máme možnosti zasahovat léčebně v průběhu nemocí. Teprve s těmito znalostmi pochopíte principy diagnostiky a léčby nemocí u pacientů. Získáte základy nezbytné pro lékařské uvažování v klinických předmětech jako je Chirurgie, Vnitřní lékařství nebo Diferenciální diagnostika.

Ve studiu jsou zohledněny i specifické potřeby různých věkových skupin. Během studia se seznámíte i se základy Pediatrie, Gynekologie a Porodnictví nebo Geriatrie. Získáte také znalosti v oblasti ovlivňování zdraví populace a organizace zdravotní péče.

Studium medicíny je velmi různorodé. Zahrnuje klasické přednášky, laboratorní cvičení, semináře, pitvy, ale i stáže ve zdravotnických zařízeních nebo simulační výuku. Jako medici budete mít také možnost zapojit se do výzkumných aktivit fakultních pracovišť. Vystudovat Všeobecné lékařství je velmi náročné, studium trvá 6 let (přibližně 5500 hodin výuky). Musíte počítat s tím, že pobytem ve škole a samostudiem strávíte mnoho času. Ochota naplno se věnovat studiu je předpokladem úspěchu. Odměnou za vynaložené úsilí je velmi kvalitní vzdělání umožňující zajímavé, naplňující a prestižní povolání s velkou tradicí a vysokou uplatnitelností na trhu práce.

Je studium programu pro vás?

Položte si následující otázky:

  • Mám silnou motivaci stát se lékařem?
  • Jsem ochoten věnovat studiu obrovské množství času a počítám s tím, že ani po 6 letech mé vzdělávání nekončí?
  • Jsem dobrý v předmětech biologie, chemie, fyzika a matematika?
  • Umím se rychle rozhodovat a nebojím se činit rozhodnutí?

Pokud jste odpověděli kladně, pak je tento studijní program pro vás.

„Dlouho jsem chtěl studovat přírodní obor spojený s lidským tělem. Toto dokonale splňuje právě lékařská fakulta a všeobecné lékařství. Člověk si za těch šest let dokáže najít to svoje. Ať už jde o výzkum, vývoj nových léčiv nebo samotnou klinickou profesi. Já propojil vše dohromady a získal spoustu zkušeností od mnoha profesionálů.“

David Dufek David Dufek
student všeobecného lékařství

Praxe

Nedílnou součástí studia Všeobecného lékařství je praxe, a to v rozsahu minimálně 22 týdnů. Praxe začínají po 4. semestru studia.

  • Po 4. semestru – 2 týdny na interně či chirurgii
  • Po 6. semestru – 1 týden praxe primární péče
  • Po 8. semestru – 2 týdny na interně a 2 týdny na chirurgii
  • Po 10. semestru – 2 týdny porodnictví a gynekologie
  • V 11. – 12. semestru – 3 až 7 týdnů předpromoční praxe, a to v podobě 7 týdnů vnitřního lékařství, 5 týdnů chirurgie a 3 týdnů pediatrie.

Kromě předpromočních praxí ve smluvních fakultních nemocnicích můžete absolvovat praxe i v krajských nemocnicích a na terénních pracovištích, případně v zahraničí.

Chcete vědět víc?

www.med.muni.cz

Uplatnění absolventů

Jako absolvent Všeobecného lékařství najdete široké uplatnění ve všech lékařských oborech, kde můžete pokračovat ve specializačním vzdělávání. Práci najdete v lůžkových zařízeních, ambulantní sféře a hygienické službě. Působit můžete ale také jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo v akademické sféře jako vysokoškolský učitel.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

Přijímací zkoušky se konají formou písemných testů 14. anebo 15. června 2024 (výběr termínu při současném podání přihlášky na VL i ZL musí být stejný, na výběr termínu není 100% nárok, pokud bude kapacita míst vyčerpána, bude se řídit přidělování datem podání přihlášky).

Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání každého testu z biologie, chemie a fyziky je 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120.

BODOVÁ BONIFIKACE VYBRANÝCH KOMPETENCÍ:

Uznávány budou

(I.) vyjmenované jazykové certifikáty dokladující znalost angličtiny, němčiny, francouzštiny či španělštiny na úrovni C1 a výše,

(II.) umístění na definovaných pozicích ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A dle MŠMT ČR a MŠVVŠ SR
a/nebo
(III.) definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách (viz dále).

 

Podmínkou žádosti o bonifikaci viz bod (II. a III.) a její zvážení je absolvování středoškolského studia v České republice nebo na Slovensku.

 

I.                    Jazykové certifikáty dokladující znalost některého z vybraných světových jazyků na úrovni C1 a C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: angličtina - bonifikace: 4 body pro držitele následujících certifikátů: Cambridge English – úroveň CAE (Certificate in Advanced English) a CPE (Certificate of Proficiency in English), mimořádně lze uplatnit FCE C1, nelze uplatnit certifikáty FCE B2; IELTS (International English Language Testing System) s minimálním skóre 7; TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – varianta IBT (internet-based) s minimálním skóre 95; němčina - bonifikace: 3 body pro držitele následujících certifikátů: ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom (C1, C2); Goethe-Zertifikat (Großes Deutshes Sprachdiplom) (C1, C2); TestDaF (C1); francouzština - bonifikace: 3 body pro držitele následujících certifikátů: DALF - Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); TCF - Test de connaissance du français (C1, C2); španělština - bonifikace: 3 body pro držitele následujících certifikátů: DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera (C1, C2).

Více informací zde.

       

II.                   Oceňované umístění ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A vyhlašovaných každoročně MŠMT (podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.)od krajského kola výše (bonifikace viz násl. tabulka), od jehož udělení neuplynuly více jak 2 roky: předmětové olympiády - v průběhu posledních dvou let (tj. kategorie A) středoškolského studia A1 matematická A2 fyzikální A3 chemická A4 biologická SOČ - středoškolská odborná činnost (A9) ve vybraných dále vyjmenovaných oborů v průběhu středoškolského studia, resp. posledních čtyř let studia u 8-letých gymnázií 1. Matematika a statistika 2. Fyzika 3. Chemie 4. Biologie 5. Molekulární biologie 6. Zdravotnictví 8. Ochrana a tvorba životního prostředí 18. Informatika Pro Olympiády I SOČ platí Krajské kolo: úspěšný řešitel 4 body, umístění na 1.-3. místě 6 bodů Národní (celostátní ČR nebo SR) kolo: úspěšný řešitel 8 bodů, umístění na 1.-3. místě 10 bodů Mezinárodní kolo: účastník nominovaný za ČR nebo SR 10 bodů Dokládá se vždy nejvyšší umístění v dané soutěži.
Více informací zde.

 

III.                 Definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách: uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující (organizace CERMAT) s výsledkem výborně nebo chvalitebně, tj. více jak 85 % (bonifikace: 4 body)anebo 67 % až méně než 87 % (bonifikace 3 body); výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky (Centrum pro talentovanou mládež) z předmětu biologie, chemie, fyzika, matematika nebo statistika na úrovni 4 nebo 5 (bonifikace: 8 bodů). Žádost o bonifikaci lze uplatnit v přijímacím řízení do programu Všeobecné lékařství pouze jednou a nejvýše do 2 let od vykonání maturitní zkoušky.
Více informací zde.

 

Žádosti nutno vyznačit v e-přihlášce do 29. 2. 2024 a formulář žádosti s doloženými podklady nutno zaslat do 29. 2. 2024, pokud je doklad vydán v březnu až květnu 2024, ihned po obdržení, nejpozději do 31. 5. 2024. Na pozdější dodání nelze brát zřetel.

Při dosažení kumulované bonifikace 10 a více bodů bude uchazeči přijímací zkouška prominuta a bude vyrozuměn o přijetí. Pokud uchazeč získá méně jak 10 bodů, tyto budou přičteny k celkovému počtu bodů z testů a budou tedy zohledněny v pořadníku podle počtu bodů z přijímacích zkoušek.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

 Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých (430) je pouze orientační, konečný počet závisí na kapacitě programu, počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na základě středoškolského prospěchu platí pouze pro magisterský program Všeobecné lékařství, může být přijato tolik uchazečů, splňujících všechny podmínky uvedené v bodech 3.1 až 3.3 současně, aby bylo možné na základě přijetí bez přijímací zkoušky obsadit 30 % celkové kapacity programu, tj. 130 skutečně zapsaných studentů (pozn. počet iniciálně přijatých bez vykonání přijímací zkoušky bude vyšší vzhledem ke statistickým údajům o počtu zapsaných uchazečů v minulých letech a bude určen přijímací komisí na základě kvalifikovaného odhadu).

Podmínkou žádosti a jejího zvážení je splnění všech podmínek uvedených v bodech 3.1 až 3.3 současně.
3.1 Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být studentem posledního čtvrtého (případně 8.) ročníku střední školy v ČR v denním programu ukončeném maturitní zkouškou.
3.2 Výsledný aritmetický průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních (vysvědčení za 2. pololetí šk. let) za poslední tři celé roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro program Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. Žádost uchazeč v době podání elektronické přihlášky t.j. do 29. 2. 2024 doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. "Pololetní" vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným "výpisem známek". Studijní odd. LF MU vypočte průměr na tři platná desetinná místa (bez zaokrouhlování) a vytvoří pořadník.
3.3 Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyziky v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně).

Návrh na přijetí bez přijímací zkoušky bude respektovat pořadí uchazečů vytvořené v souladu s bodem 3.2. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného aritmetického průměru prospěchu, je rozhodnuto o přijetí celé této skupiny v rámci alokované kapacity. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám a je navržen na přijetí. V opačném případě bude pozván k přijímací zkoušce do programu Všeobecné lékařství.

Podmínkou je vyplnění formuláře žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek na základě SŠ prospěchu do 1,100 a doložení ověřených kopií vysvědčení nejpozději do 29. 2. 2024 na Studijní oddělení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Formulář žádosti si stáhnete zde.

Zápis do studia je distanční a je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do konce června 2024. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice. Podmíněný zápis není možný.

Uchazeči, kteří splní podmínku aritmetického průměru středoškolského prospěchu do 1,100 a nebudou navrženi na přijetí bez přijímacích zkoušek, budou pozváni ke složení přijímacích zkoušek a obdrží do pořadníku podle počtu bodů 3 bonusové body (Tyto nelze uplatnit pro přijetí do VL na základě bonifikací vybraných kompetencí.)

Doporučená literatura

Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např.

Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále),

Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále),

Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále).

 

Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden zde.

Tématické okruhy požadavků

Modelové otázky 

 


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 6 let
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Všeobecné lékařství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info