Zubní lékařství

Pomaturitní magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát zubním lékařem? Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity můžete studovat program Zubní lékařství. Studium tohoto programu je jedinou možností, jak se stát zubním lékařem.

Budete odborníkem, který se zabývá prevencí a léčbou onemocnění dutiny ústní, jako je zubní kaz, onemocnění závěsného aparátu zubů (parodontu) nebo náhradou ztracených zubů jak u dětí, tak i u dospělých pacientů. Studium je také základem pro další možnou specializaci - v ortodoncii (oboru, který se zabývá rovnáním zubů) a maxilofaciální chirurgii (oboru, který řeší, často ve spolupráci s lékaři dalších odborností – jako je ORL či oční, problematiku úrazů orofaciální oblasti a zabývá se léčbou nádorů v této lokalitě).

Zubní lékařství je tak zvaný dlouhý magisterský program, trvá 5 let. Během studia vás vybaví veškerými potřebnými znalostmi o problematice nemocí dutiny ústní, ale i jejich vztazích k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Po úspěšném absolvování studia tak budete schopni okamžitě nastoupit dráhu zubního lékaře a bez odborného dohledu pracovat nejčastěji v ambulantních zařízeních (privátních praxích).

Výhodou studia Zubního lékařství je téměř okamžité propojení získaných teoretických poznatků s jejich praktickým uplatněním. Již od 1. semestru se studenti v rámci simulované výuky učí základům ošetřování zubního kazu a od 2. ročníku již v rámci praktické výuky ošetřují reálné pacienty. I když je studium dosti náročné a vyžaduje zvládnutí velkého množství jak teoretických, tak i praktických znalostí, odměnou pro vás bude velmi kvalitní vzdělání umožňující získání prestižního, zajímavého a lukrativního povolání s vysokým uplatněním na trhu práce.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte silnou motivaci stát se lékařem a pomáhat lidem? 
 • Nevadí vám věnovat studiu velké množství času? 
 • Jste manuálně zručný a baví vás pracovat rukama? 
 • Disponujete dobrou schopností komunikovat s lidmi? Umíte je přesvědčit pro dobrou věc? 
 • Máte empatické cítění? Dokážete se vcítit do emocí jiných a chápat je? 
 • Dokážete převzít za své jednání odpovědnost a obhájit svá rozhodnutí? 
 • Dovedete odolávat psychické zátěži i fyzické námaze?
 • Baví vás týmová, ale i samostatná práce?

„Během posledního roku na střední jsem měl tu typickou nerozhodnost: Co dál? Situaci mi neulehčovalo ani to, že jsem do té doby byl osm let ve třídě zaměřené na matematiku, té jsem se však nadále věnovat nechtěl. Vzhledem k tomu, že chemie ani biologie mě nijak extrémně nebavily, byla pro mě volba zubního lékařství na Lékařské fakultě MU poměrně velký risk. Ten se však vyplatil. Ačkoliv byly první tři semestry velice náročné, studium mě i přesto začalo velice bavit.“

Čeněk Černoch Čeněk Černoch
student zubního lékařství

Praxe

Praktická výuka je nedílnou součástí studia Zubního lékařství. Začíná už od 1. semestru, a to v rámci simulované výuky v předmětu Preklinické zubní lékařství a pokračuje kontinuálně celým studiem. S prvními pacienty přijdete do kontaktu od 4. semestru studia. Budete je vyšetřovat a ošetřovat v rámci jednotlivých oborů zubního lékařství. K maximálnímu zintenzivnění praktické výuky dojde v 10. semestru, kdy budete muset v sedmitýdenní stáži zvládnout komplexní ošetření pacienta.

Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů absolvují studenti ve smluvních zařízeních prázdninové praxe. Většinou v privátních zařízeních, zubních laboratořích a na klinických pracovištích: 

 • po 2. semestru – 1 týden praxi v zubní laboratoři a 1 týden praxi v zubní ordinaci
 • po 4. semestru – 1 týden praxi s náplní práce dentálního hygienisty
 • po 6. semestru – 2 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství 
 • po 8. semestru – 4 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství

Praktická výuka je tedy nedílnou součástí tohoto studijního programu.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi Zubního lékařství najdete široké uplatnění v praxi. Můžete působit v privátní ambulantní sféře, ale i v nemocničních zařízeních na Stomatologických klinikách. Po absolvování doktorského studia můžete také pracovat jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo být aktivní v akademické sféře jako učitelé na vysokých školách lékařského zaměření.

„Odmalička bylo mým snem stát se lékařem. Nakonec jsem se rozhodl pro obor zubní lékařství a jsem za to velmi rád. Tento obor, i když se to zprvu nemusí zdát, je velmi rozmanitý. Zubařina je medicína, tvůrčí až umělecká práce a podnikání v jednom. Je to také obor, který se velmi rychle vyvíjí. Studium na Lékařské fakultě MUNI mi dalo dobrý teoretický i praktický základ k dalšímu vzdělávání, které je u moderního zubního lékaře nezbytné.“

Ondřej Kulla Ondřej Kulla
absolvent, zubní lékař

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Zkoušky se konají formou písemných testů 14. anebo 15. června 2024 (výběr termínu při současném podání přihlášky na VL i ZL musí být stejný, na výběr termínu není 100% nárok, pokud bude kapacita míst vyčerpána, bude se řídit přidělování datem podání přihlášky).

Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání každého testu z biologie, chemie a fyziky je 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120.

BODOVÁ BONIFIKACE VYBRANÝCH KOMPETENCÍ (Do programu Zubní lékařství jsou započítávány body s poloviční hodnotou oproti bodům v programu Všeobecné lékařství.):

Uznávány budou:

(I.) jazykové certifikáty dokladující znalost angličtiny, němčiny, francouzštiny či španělštiny na úrovni C1 a výše,

(II.) umístění na definovaných pozicích ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A dle MŠMT ČR a MŠVVŠ SR a/nebo

(III.) definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách (viz dále). Podmínkou žádosti o bonifikaci viz bod (II. a III.) a její zvážení je absolvování středoškolského studia v České republice nebo na Slovensku.

I. Jazykové certifikáty dokladující znalost některého z vybraných světových jazyků na úrovni C1 a C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: angličtina - bonifikace: 2 body pro držitele následujících certifikátů: Cambridge English – úroveň CAE (Certificate in Advanced English) a CPE (Certificate of Proficiency in English), mimořádně lze uplatnit FCE C1, nelze uplatnit certifikáty FCE B2; IELTS (International English Language Testing System) s minimálním skóre 7; TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – varianta IBT (internet-based) s minimálním skóre 95 němčina - bonifikace: 1,5 bodu pro držitele následujících certifikátů: ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom (C1, C2); Goethe-Zertifikat (Großes Deutshes Sprachdiplom) (C1, C2); TestDaF (C1) francouzština - bonifikace: 1,5 bodu pro držitele následujících certifikátů: DALF - Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); TCF - Test de connaissance du français (C1, C2) španělština - bonifikace: 1,5 bodu pro držitele následujících certifikátů: DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera (C1, C2)

II. Oceňované umístění ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A vyhlašovaných každoročně MŠMT (podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.) od krajského kola výše (bonifikace viz násl. tabulka), od jehož udělení neuplynuly více jak 2 roky: předmětové olympiády - v průběhu posledních dvou let (tj. kategorie A) středoškolského studia A1 matematická A2 fyzikální A3 chemická A4 biologická anebo SOČ - středoškolská odborná činnost (A9) ve vybraných dále vyjmenovaných oborů v průběhu středoškolského studia, resp. posledních čtyř let studia u 8-letých gymnázií 1. Matematika a statistika 2. Fyzika 3. Chemie 4. Biologie 5. Molekulární biologie 6. Zdravotnictví 8. Ochrana a tvorba životního prostředí 18. Informatika Pro Olympiády i SOČ platí Krajské kolo: úspěšný řešitel 2 body, umístění na 1.-3. místě 3 body; Národní (celostátní ČR nebo SR) kolo: úspěšný řešitel 4 body, umístění na 1.-3. místě 5 bodů; Mezinárodní kolo: účastník nominovaný za ČR nebo SR 5 bodů. Dokládá se vždy nejvyšší umístění v dané soutěži.

III. Definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách: uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující (organizace CERMAT) s výsledkem výborně nebo chvalitebně, tj. více jak 85 % (bonifikace: 2 body) anebo 67 % až méně než 87 % (bonifikace 1,5 bodu); výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky (Centrum pro talentovanou mládež) z předmětu biologie, chemie, fyzika, matematika nebo statistika na úrovni 4 nebo 5 (bonifikace: 4 body). Žádost o bonifikaci lze uplatnit v přijímacím řízení do programu Zubní lékařství pouze jednou a nejvýše do 2 let od vykonání maturitní zkoušky.

Žádosti nutno vyznačit v e-přihlášce do 29. 2. 2024 a podklady zaslat do 29. 2. 2024, pokud je doklad vydán v březnu až květnu 2024, ihned po obdržení, nejpozději do 31. 5. 2024. Na pozdější dodání nelze brát zřetel. Bodový zisk za doložené kompetence bude přičten k bodům získaným z písemných testů, bude tedy zohledněn v celkovém výsledném pořadníku dle počtu bodů.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů (včetně zahrnutí případných bonifikací za vybrané a v termínu doložené komopetence) jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. 

Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na kapacitě programu, počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. 

Přijetí bez přijímacích zkoušek není do programu Zubní lékařství možné. 

Zápis do studia je distanční a je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do konce června 2024. 

Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice. 

Podmíněný zápis není možný.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např.:

 • Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), 
 • Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), 
 • Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). 
 • Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na tomto odkazu.
 • Tématické okruhy požadavků jsou uvedeny na tomto odkazu.
 • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Zubní lékařství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info