Geologie

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 28. 7. 2024.

Co se naučíte

Sbíráte rádi kameny – minerály nebo zkameněliny? Oblíbili jste si jeskyňaření? Dokážete vidět v sopečné činnosti a v dalších procesech utvářejících krajinu báječné dobrodružství? Zajímáte se o svět okolo sebe a o jeho vznik? Máte rádi pobyt v přírodě? Pak pro vás studijní program Geologie je ten pravý!

V badatelském studijním programu Geologie se naučíte základy hlavních geologických disciplín, jako je mineralogie, paleontologie, dynamická geologie a tektonika, petrologie, geochemie a geofyzika, historická a regionální geologie a další. Vedle přednášek jsou samozřejmou součástí výuky i praktická geologická cvičení, na kterých se naučíte poznávat základní minerály a horniny, zkameněliny i struktury a vyzkoušíte si uplatňování získaných teoretických znalostí.

Vedle povinných předmětů je značná část studia volitelná, kdy si můžete vybrat, které předměty chcete absolvovat. To vám umožní specializovat se na určitou geologickou disciplínu podle vlastního uvážení. Budete také moci absolvovat část studia na některé zahraniční univerzitě, čímž poznáte i jiná prostředí a seznámíte se s odborníky v jiných zemích.

Vyvrcholením studia je vypracování bakalářské práce, kdy se zapojíte do výzkumu svého školitele. Při tom budete moci používat jak moderní terénní přístroje, tak i špičkovou laboratorní techniku, kterou je Ústav geologických věd vybaven. Téma své bakalářské práce si můžete vybrat z široké nabídky našeho ústavu nebo po konzultaci se školitelem můžete navrhnout téma vlastní. Stejně tak si můžete zvolit, zda práci napíšete v češtině, slovenštině či angličtině.

Standardním studijním plánem je jednooborové studium, které je organizováno jak ve formě prezenční, tak i ve formě kombinované - takzvané „dálkové“ studium. Zajímavou variantou může být dvouoborové studium, kdy je studium v programu Geologie doplňováno libovolným druhým vědním oborem. Při tom lze volit, zda studium geologie bude plánem hlavním (maior), nebo vedlejším (minor). Specifikem studia na Masarykově univerzitě je dvouoborové studium programu Geologie ve spojení s programem Archeologie. Takové spojení nenajdete na žádné jiné univerzitě! Vždyť právě naše pracoviště stálo při vzniku vědního oboru geoarcheologie, spojujícího geologické a archeologické metody studia. Další variantou pak může být spojení s programem Anglický jazyk, zvolit si však můžete libovolnou kombinaci studijních programů.

Je studium programu pro vás?

Pokud uvažujete o studiu v programu Geologie, zkuste se zamyslet nad těmito otázkami:

 • Baví vás promýšlet souvislosti mezi různými jevy neživé přírody?
 • Láká vás práce v přírodě, případně experimentování v laboratoři?
 • Chcete rozumět naší krajině, její stavbě a procesům jejího formování?
 • Zajímá vás poznání vývoje života na Zemi?

Jestli jste odpověděli alespoň na některé otázky ANO, pak si podejte přihlášku ke studiu právě do programu Geologie!

„Porozuměj naší planetě Zemi!“

Praxe

Výuku zahájíte krátkým soustředěním věnovaným úvodu do geologie. V praktických znalostech se budete moci zdokonalit během terénních exkurzí, které jsou organizovány vždy na začátku podzimních a na konci jarních semestrů. Vrcholem pak je populární mapovací kurz, na kterém se naučíte komplexně geologicky zpracovat vybrané území a sestavit jeho geologickou mapu. Vedle této – tak říkajíc pravidelné praktické výuky – organizuje Ústav geologických věd také další exkurze a výpravy nejen do ČR, ale i do zahraničí.

Uplatnění absolventů

Standardní jednooborové studium vás připraví na práci geologa v různých vědeckých, kulturně osvětových institucích či na vysokých školách. Dále se uplatníte v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí, ve státní správě, nebo ve firmách zabývajících se geologickým průzkumem. Získáte možnost realizovat se v základnímaplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geologie s konkrétními praktickými postupy.

Dvouoborové studium geologie v kombinaci s archeologií vás připraví na práci geologa/archeologa-specialisty, který dovede velice kvalifikovaně interpretovat úložné poměry archeologických nalezišť. A dvouoborová kombinace s programem Anglický jazyk vás připraví na práci jazykově dobře připraveného geologa v zahraniční firmě.

Naši absolventi tak mají široké možnosti uplatnění. A kde vedle PřF MU pracují někteří naši absolventi z posledních let?

 • Odborný pracovník Geologického ústavu Akademie věd ČR
 • Odborný pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR
 • Výzkumný pracovník-geolog České geologické služby
 • Ředitel Přírodovědeckého muzea (Národní muzeum)
 • Kurátor sbírky drahých kamenů Národního muzea
 • Odborný pracovník-geolog v několika krajských a regionálních muzeích
 • Obvodní báňský inspektor ve společnosti Obvodní báňský úřad 

A na mnohých dalších prestižních pracovních pozicích ve firmách i výzkumu!

„Při studiu na vysoké škole jsem se naučil kritickému způsobu uvažování, což je schopnost, která mě ve světě dezinformací a bludů chrání před ztrátou zdravé mysli a dobré nálady. Díky mým vyučujícím jsem se také naučil dívat na krajinu okolo sebe očima geologa. Získal jsem tak užitečný nadhled nad plynutím času. Ano, občas bylo studium náročné, někdy bylo potřeba zatnout zuby, ale neměnil bych. Šel bych do toho znovu.“

Pavel Gabzdyl Pavel Gabzdyl
zástupce ředitele Hvězdárny a planetária Brno

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do bakalářského studia 2024/2025
— Termín podání přihlášky do půlnoci 28. 7. 2024

a) Test studijních předpokladů (TSP) nebo
b) Pohovor k prokázání studijních předpokladů (PSP) nebo
c) TSP a PSP

Při variantě c) se vyhodnotí oba způsoby zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden způsob.

Přijímací zkoušky (TSP a PSP) se konají 23. 8. 2024. Čas a místnost konání přijímacích zkoušek budou zveřejněny v e-přihlášce.

Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v průběhu prosince 2023 - dubna 2024, TSP v srpnu 2024 znovu nekonají a výsledek se jim do dodatečného přijímacího řízení započítá.

PSP je určen pro uchazeče, kteří ho nekonali v dubnu 2024. Uchazeči, kteří vykonali PSP v dubnu 2024, ho nemohou znovu absolvovat.

Informace o možnosti prominutí přijímací zkoušky najdete zde: https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2024/2025 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči vyznačí žádost o prominutí přijímací zkoušky v e-přihlášce.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo pohovoru k prokázání studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pohovor k prokázání studijních předpokladů není klasickou znalostní zkouškou, ale krátkým rozhovorem, v rámci kterého budou u uchazeče posuzovány:

 • předpoklady ke studiu studijního programu Geologie
 • orientace, znalosti a dosavadní zkušenosti z problematiky neživé přírody
 • prospěch na střední škole, zájmy uchazeče a aktivity blízké oboru

V rámci pohovoru nejsou vyžadovány žádné znalosti nad rámec znalostí stanovených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií.

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Jednooborové studium
a) Test studijních předpokladů (TSP) nebo
b) Pohovor k prokázání studijních předpokladů nebo
c) Test studijních předpokladů a pohovor k prokázání studijních předpokladů (PSP)

Při variantě c) se vyhodnotí oba způsoby zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden způsob. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Pokud budete skládat PSP, volte termín TSP tak, aby se vám termíny vzájemně nepřekrývaly.

Sdružená studia
Geologie základní + Anglický jazyk a literatura: TSP + angličtina
Geologie základní + Archeologie: TSP + archeologie

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Jednooborové studium
Výsledek testu studijních předpokladů nebo pohovoru k prokázání studijních předpokladů

Sdružená studia
Geologie + Anglický jazyk a literatura: výsledek testu studijních předpokladů + odborného testu z angličtiny
Geologie + Archeologie: výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pohovor k prokázání studijních předpokladů není klasickou znalostní zkouškou, ale krátkým rozhovorem, v rámci kterého budou u uchazeče posuzovány:

 • předpoklady ke studiu studijního programu Geologie
 • orientace, znalosti a dosavadní zkušenosti z problematiky neživé přírody
 • prospěch na střední škole, zájmy uchazeče a aktivity blízké oboru

V rámci pohovoru nejsou vyžadovány žádné znalosti nad rámec znalostí stanovených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

24. 6. – 28. 7. 2024

Termín pro podání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek Termíny přihlášek

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Geologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info