Archeologie

Objev svoji minulost, otevři svou budoucnost.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Bakalářský studijní program archeologie vám umožní získat základní znalosti a dovednosti, které jsou potřeba k povolání v oboru na pozicích, odpovídajících bakalářskému vzdělání. Studium je koncipováno tak, abyste získali základy metodologie a teorie, přehled vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku, včetně hmotné kultury se zaměřením na střední Evropu. Jako absolventi budete po úspěšném ukončení studia schopni:
 • vysvětlit základní souvislosti ve vývoji pravěku, rané doby dějinné a středověku na území střední Evropy, provádět vzdělávací činnost pro veřejnost (přednášky, výstavy)
 • psát odborné texty k tématům středoevropské archeologie, pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou, vhodně využívat výpočetní techniku
 • podílet se na realizaci archeologického výzkumu, provádět běžné terénní práce, použít interdisciplinární analýzy
 • prakticky provádět geodetické postupy a používat odpovídající přístroje, pracovat s informačními technologiemi, provádět základní laboratorní a konzervační postupy
 • prosazovat zásady památkové péče a ochrany historického kulturního dědictví.
 • Naši studenti jsou zapojováni do výzkumných aktivit specializovaných laboratoří, které působí v rámci Ústavu archeologie a muzeologie: Oddělení Archeologicko-geofyzikální prospekce, Traseologická laboratoř, Archeometrická laboratoř a Laboratoř komplexní dokumentace. Studium je založeno na teoretické výuce povinných předmětů v oblasti základů vývoje pravěku, protohistorie a středověku. Mezi povinně volitelné předměty patří i Tuzemské stáže v institucích, což je dlouhodobý požadavek praktické sféry v terénní archeologii, muzejní archeologii i v památkové péči. Patří sem i předmět Zahraniční studijní stáž – dlouhodobá, která má podpořit aktivní výjezdy studentů do zahraničí, a tak posílit jejich kompetence teoretické i jazykové. V rámci bakalářského studia také absolvujete povinné terénní praxe, kde budete zapojování do výzkumu ÚAM nebo jiných archeologických institucí (např. pravěká archeologie na základně Tešetice-Kyjovice, raně středověká archeologie na základně Břeclav-Pohansko, vrcholně středověká archeologie na základně Panská Lhota, terénní výzkumné praxe na oppidu Bibracte ve Francii).

  Je studium programu pro vás?

  Each age confronts the debris of its history, material and traditional, as a way of finding home for itself.“ - J. C. Barrett

  Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete porozumět řeči zdánlivě němých pozůstatků lidské prehistorie?
  • Vždy vás přitahovala objevitelská práce, hledání archeologických nálezů s lopatou v ruce či skládání fragmentů minulosti v laboratořích a knihovnách?
  • Láká vás diskuse o vašich objevech s jinými stejně zapálenými studenty či badateli? Chcete se naučit prezentovat a obhajovat své myšlenky slovem i písmem?
  • Máte potřebu lépe se zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě poznáním jeho kořenů, ať jsou jakkoliv hluboké?

  Archeologie není věda pro každého, ale pokud jste si na výše položené otázky odpověděli kladně, možná je to program právě pro vás.

  „Archeologii jsem si vybral, protože je to jedno velký dobrodružství, ať už člověk kope v terénu, nebo skládá v laboratoři dohromady tisíce let staré artefakty. Ideální spojení vědy a praxe, s tím správným nádechem něčeho odlišného od běžného studia. Byť je archeologie mezi humanitními vědami tak trochu Popelka a veřejností je často braná jako zbytečnost, stejně věřím, že co děláme, má smysl, a že získání a zachování poznatků o životě i smrti lidí před námi je něčím, za co nám budoucí generace budou vděčné.“

  Vojtěch Nosek Vojtěch Nosek
  student archeologie

  Praxe

  Čeká vás absolvování teoretických i praktických školení ve všech užívaných prospekčních metodách, základní konzervaci artefaktů a terénních postupech. Praxe prospekčních metod zahrnuje nácvik obsluhy přístrojů, vlastní měření a vyhodnocení dat získaných metodami magnetometrie, GPR, geoelektrickými metodami, detektoringem, vyhledáváním a průzkumem 3D reliktů v krajině a povrchovým sběrem, včetně zaměření a vektorizace v GIS. Praxe exkavačních postupů zahrnuje vzorkování, prosévání, plavení, vlastní exkavační postupy a plnou dokumentaci a digitalizaci. Základní praxe konzervačních postupů zahrnuje ošetření keramických, kovových, kamenných i kostěných artefaktů.

  Dále můžete také participovat na výzkumech jako vedoucí pracovních skupin nebo zodpovědní spolupracovníci při konkrétní metodě.

  Chcete vědět víc?

  http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/studium/proc-studovat-u-nas

  https://www.facebook.com/uambrno/

  Uplatnění absolventů

  Jako absolventi studia budete připraveni z hlediska teorie, metodologie i praxe k výkonu odpovídajícího povolání v oboru archeologie v institucích památkové péče, paměťových institucích a veřejné správě. Praktické znalosti geodézie, informačních technologií a základů konzervace historických artefaktů mohou absolventi uplatnit v řadě dalších profesí mimo archeologii. Obecně se absolventi uplatní ve všech pozicích vyžadujících získávání, analýzu a správu dat. U větší části absolventů se předpokládá pokračování studia v navazujícím magisterském stupni, ve kterém prohloubí svoje znalosti archeologie a příbuzných oborů.

  „Studium v Brně mne inspirovalo k založení oboru archeologie na olomoucké Univerzitě Palackého.“

  Pavlína Kalábková Pavlína Kalábková
  zakladatelka a vedoucí sekce archeologie katedry historie Olomoucké univerzity a předsedkyně archeologické sekce Vlastivědné muzejní společnosti v Olomouci, absolventka doktorského studia roku 2010

  Podmínky přijetí

  Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020)

  Test studijních předpokladů (TSP): ne

  Oborová zkouška: ano

  Oborová zkouška: Písemný test - otázky z českých a světových dějin od počátků do raného novověku v rozsahu gymnaziální látky. Součástí testu jsou i otázky na osobní zkušenosti s oborem archeologie (navštívené lokality, výstavy, přečtená odborná nebo populárně naučná literatura).

  Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano

  Bez přijímací zkoušky lze přijímat studenty

  1.na základě předložených potvrzení o účasti v oboru historie nebo archeologie (SOČ) od krajského kola včetně, účastníky Dějepisné olympiády od krajského kola včetně

  2. na základě předložení potvrzení o účasti na archeologickém výzkumu (celkem 2 týdny) od oprávněné organizace.

  Formulář pro prominutí přijímací zkoušky a další informace zde.

  FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

  Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů.
  • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

  Načítám...

  Doporučená literatura

   Doporučená literatura k přijímacím testům

  • Antonín, Robert et al. Starší dějiny pro střední školy. Část první, Pravěk, starověk, raný středověk. Brno: Didaktis, 2018.
  • Antonín Robert et al. Starší dějiny pro střední školy. Část druhá. Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný středověk. Brno: Didaktis, 2018.
  • Popelka, Miroslav. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk. Praha: SPN, 2001.
  • Čornej, Petr. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk. Praha: SPN, 2001.

  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Možnosti studia

  Jednooborové studium

  Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

  Sdružené studium

  V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

  Kombinace s programy z Filozofické fakulty

  Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

  Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

  Kombinace s programy z Fakulty informatiky

  Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

  Předměty

  Jak může vypadat vaše studium:

  Jednooborové studium

  Sdružené studium

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Filozofická fakulta
  Typ studia bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  Možnosti studia jednooborově ano
  jednooborově se specializací ne
  v kombinaci s jiným programem ano
  Doba studia 3 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI


  Nebo nám pošlete e-mail

  Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail: