Všeobecné ošetřovatelství

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Absolvováním studijního programu Všeobecné ošetřovatelství získáte profesní kvalifikaci, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Po úspěšném ukončení studia budete umět:

 • Samostatně poskytovat individualizovanou ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům, rodinám a komunitám, v souladu s přírodním a společenským prostředím, ve kterém žijí.
 • Posoudit aktuální zdravotní stav, biopsychosociální a spirituální potřeby člověka v různých věkových obdobích. Využijete při tom vědomosti a dovednosti z ošetřovatelství či medicínských a humanitních věd.
 • Poskytovat péči zaměřenou na podporu, posílení a udržení zdraví, věnovat se prevenci vzniku onemocnění a jejich komplikací.
 • Spolupracovat při diagnosticko-terapeutických činnostech s dalšími zdravotníky a zajišťovat potřebné intervence v rámci svých kompetencí.
 • Rozhodovat v oblastech ošetřovatelství, které se týkají péče o zdraví, prevence vzniku onemocnění, ošetřovatelské péče o nemocné, péče o osoby se zdravotním postižením a péče o osoby umírající.
 • Zdůvodnit a obhájit svá profesní rozhodnutí.
 • Přispívat ke zvyšování kvality péče na základě svých vědomostí, dovedností a vysoce profesionálního přístupu k jednotlivcům, rodinám a komunitám.

Standardní délka studia je tři roky. Teoretická výuka probíhá v moderních posluchárnách a simulačních učebnách Univerzitního kampusu Bohunice, praktická výuka je realizována u poskytovatelů zdravotních služeb. V průběhu studia je kladen důraz na profesní přípravu, osvojení si teoretických znalostí a praktických dovedností. Můžete také absolvovat stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Po úspěšném zvládnutí studia a vykonání státní závěrečné zkoušky získáte titul bakalář.

Je studium programu pro vás?

 • Láká vás práce ve zdravotnictví?
 • Chtěli byste pomáhat lidem?
 • Máte schopnost empatie a pozitivního přístupu?
 • Umíte převzít za své jednání odpovědnost a obhájit si svá rozhodnutí?
 • Máte chuť vzdělávat se ve zdravotnické problematice?
 • Chcete být profesionálem ve zdravotnictví, který poskytuje kvalifikovanou ošetřovatelskou péči?

Pokud jsou odpovědi na uvedené dotazy převážně kladné, je studium programu Všeobecné ošetřovatelství právě pro vás. Ošetřovatelská profese má dlouhou historii, je to povolání zajímavé, rozmanité, zodpovědné i náročné. S radostí všechny zájemce uvítáme ve studiu, těší se na vás tým zkušených pedagogů a mentorů, kvalitně vybavené zázemí pro teoretickou i praktickou výuku a velmi přívětivé studentské prostředí Masarykovy univerzity.

Na webových stránkách Ústavu zdravotnických věd LF MU naleznete další informace týkající se studijních programů a nejnovější aktuality. Dozvíte se zde také, jakým způsobem probíhá klinická praxe v rámci studia.

„Kvalitní vzdělání absolventů prospívá společnosti, přispívá k poskytování kvalitní ošetřovatelské péče a napomáhá rozvoji ošetřovatelství.“

Praxe

Povinnou součástí studijního programu je ošetřovatelská praxe probíhající formou blokové výuky o celkovém rozsahu 2 300 hodin. Praxe vám umožní aplikovat v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získáte v průběhu studia. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručností, dovedností a návyků souvisejících s ošetřovatelskou péčí dle principů ošetřovatelství založeného na důkazech (Evidence Based Nursing). Také vás naučí komunikačním dovednostem, odpovědnosti, samostatnosti a kooperaci v týmu.

Praxe je rozložena do pěti semestrů, začíná ve druhém semestru studia a pokračuje až do šestého semestru. Probíhá i v letních měsících druhého a čtvrtého semestru studia. Praxe se koná pod vedením vyučujících nebo mentorů a je realizována ve fakultních nemocnicích v Brně nebo u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb po celé České republice.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství budete připraven k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu na území České republiky a Evropské unie. Uplatnění najdete u poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb, ve výchovné, poradenské a edukační činnosti, případně i ve výzkumu v ošetřovatelství.

Můžete pracovat v akutní lůžkové péči, ale i v péči následné, ambulantní, domácí, lázeňské a léčebně-rehabilitační. Budoucím zaměstnavatelům nabízíte rozsáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti.

Někteří naši absolventi dostali pracovní nabídku již v průběhu odborné praxe, jiní se pro své profesní směřování rozhodli díky dobré zkušenosti z pracoviště, na kterém praxi vykonávali.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Zkoušky se konají formou písemných testů 20. 6. 2024. 

 • Jsou testovány znalosti z biologie a somatologie. 
 • Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. 
 • Délka trvání každého testu je 50 minut. 
 • Maximální počet bodů 80. 

Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na kapacitě studijního programu, na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. 

Zápis do studia je distanční a je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). 

Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do konce června 2024. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. 

Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice. 

Podmíněný zápis není možný.

Doporučená literatura

Učebnice biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např.:

 • Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), 
 • Somatologie (Dylevský); 
 • Biologie člověka (Kočárek E. anebo Novotný I., Hruška M.) 

Přehled doporučené literatury a tematické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na webu v části Materiály k přijímací zkoušce


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Všeobecné ošetřovatelství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info