Farmacie

Pomaturitní magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2024.

Co se naučíte

Magisterský studijní program Farmacie vás připraví k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta. Studium farmacie je jediný obor, ve kterém získáte komplexní znalosti o léčivech. Získáte poznatky o jejich přípravě, výrobě a účincích, a také o bezpečném a účelném používání v rámci prevence, diagnostiky a léčby různých onemocnění.

Naučíte se získávat a poskytovat náležité odborné informace o léčivech pacientům a též jiným zdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na optimalizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů. Seznámíte se se základními právními předpisy a s etickými pravidly , které upravují výkon povolání farmaceuta. Narazíte však také na problematiku cenové politiky, regulace zacházení s léčivy státními a nadnárodními autoritami, či na ekologické otázky týkající se znečištění životního prostředí léčivy a jejich metabolity.

Studium probíhá prezenční formou. Díky široké nabídce povinně volitelných a volitelných předmětů, se budete moci zaměřit na ty oblasti farmacie, které vás budou nejvíce zajímat. Část studia můžete absolvovat na zahraniční vysoké škole nebo se můžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti fakulty či do studentských aktivit Unie studentů farmacie.

Významná část výuky probíhá formou laboratorních cvičení, seminářů, praxí, stáží a exkurzí, které vám dají unikátní praktické dovednosti v oblasti vývoje, výroby, analýzy i praktického použití léčiv u pacientů. Po absolvování tohoto studijního programu se můžete uplatnit jako lékárníci a kliničtí farmaceuti, dále pak jako odborní pracovníci ve výzkumu, vývoji, výrobě, velkodistribuci a kontrole léčiv, či v oblasti řízení zdravotnictví nebo v IT a v neziskovém sektoru.

Je studium programu pro vás?

  • Bavily vás na střední škole přírodní vědy, zejména chemie a biologie?
  • Nepohrdnete ani jinými (např. společenskými a technologickými) obory?
  • Máte rádi komplexnost?
  • Jste precizní, spolehliví a svědomití?
  • Zajímáte se o zdraví a jeho ochranu?
  • Chcete vědět vše o léčivech od jejich vzniku až po podávání pacientům?
  • Baví vás práce v laboratoři?
  • Baví vás práce s lidmi a umíte s nimi komunikovat?
  • Naplňuje vás pomáhat jiným?

Pokud na tyto otázky odpovídáte kladně, bude studium farmacie to pravé pro vás.

Kombinovaná forma studia

Studijní program se v kombinované formě nenabízí.

Praxe

Během studia vás čeká povinná praxe v lékárnách v celkové délce 26 týdnů. Praxe je rozdělena do dvou předmětů ve 3. a v 5. roce studia a umožní vám detailní seznámení s provozem lékáren a se všemi praktickými aspekty poskytování lékárenské péče.

Část praxe můžete absolvovat i na zahraničních pracovištích. Absolvování této praxe je nutné k získání odborné způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání farmaceuta.

Další praxe jsou do studijního plánu zařazené formou povinně volitelných a volitelných předmětů a umožňují získání praktických zkušeností a dovedností i na jiných typech pracovišť než v lékárně, jakými jsou například zařízení zajišťující výrobu, velkodistribuci a kontrolu léčiv, léková informační centra, výdejny zdravotnických prostředků, zdravotnické laboratoře, vědecko-výzkumné instituce, zařízení sociální péče a veterinární péče, atd. V rámci stanovených pravidel máte při výběru konkrétního pracoviště praxe volnou ruku.

Uplatnění absolventů

Profil absolventa magisterského studijního programu Farmacie představuje znalosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti přípravy a výroby léčiv a hodnocení jejich základních požadovaných vlastností.

Budete mít komplexní znalosti farmakologie a farmakoterapie a budete se orientovat v právních, ekonomických a etických zásadách profese stejně tak jako v lékové politice, v informační a konzultační činnosti, v likvidace biologicky aktivních látek, v hodnocení vědeckých údajů týkajících se léčiv a budete schopni spolupracovat s dalšími odborníky ve zdravotnictví a v souvisejících oblastech.

Jako absolventi studijního programu se budete moci uplatnit jako lékárníci pracující v lékárnách, kliničtí farmaceuti v nemocnicích, příp. v jiných zdravotnických zařízeních, dále pak jako odborní pracovníci ve zdravotnických laboratořích, ve výzkumu, vývoji a kontrole léčiv, ve farmaceutickém průmyslu a velkodistribuci, v řídících strukturách zdravotnictví, v akademické sféře a též v neziskovém sektoru.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška má písemnou formu a skládá se z těchto součástí: Biologie (40 bodů), Chemie (40 bodů), Všeobecné studijní předpoklady (20 bodů). Úroveň oborových testů (Biologie, Chemie) odpovídá obsahu a rozsahu standardů MŠMT ČR pro gymnázia. Část Všeobecné studijní předpoklady je zaměřena především na základní analytické, numerické a logické myšlení a nezahrnuje otázky na kulturní a politický přehled.

Kritéria hodnocení

Za písemné zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Nesprávné či chybějící odpovědi se nepenalizují. Pro vypracování otázek budou mít uchazeči k dispozici celkem 100 minut.

Doporučená literatura

Učebnice Biologie, Chemie pro gymnázia.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 11. 2023 – 29. 2. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Farmaceutická fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Farmacie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Barbora Tomková

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info