Soudobé dějiny

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Soudobé dějiny představují mimořádně dynamicky se rozvíjející společenskovědní obor. Jeho cílem je otevřít studujícím cestu k hledání odpovědí na otázky nedávné minulosti, k odhalování a pochopení souvislostí různých typů a úrovní majících vliv na přítomnost a k porozumění současnému vývoji, a to jak v České republice, tak v Evropě i ve světě. Studenti se jednak seznámí se současnými trendy v historiografii, jednak získají kompetence v práci s prameny, v použití výzkumných technik a v analýze dat, ale také v jejich interpretaci. Obor rozvíjí analytické dovednosti, které jsou dnes žádány v nejrůznějších oborech lidské činnosti: ve výuce na všech typech škol, výzkumu, sféře klasických i nových sociálních médií, neziskovém sektoru i státní správě a samosprávě. Získávají tak předpoklady, jež absolventům oboru umožní pokračovat v rozličných společenskovědních magisterských studijních programech a v budoucnu se věnovat samostatné výzkumné činnosti či expertní analytické práci. Program je vhodný pro všechny středoškolské zájemce o moderní historii. Na bakalářské úrovni se přitom v současnosti v českém prostředí jedná o unikátní nabídku soustředěné výuky soudobých dějin, tedy dějin od skončení druhé světové války. A druhá jedinečnost oboru spočívá v interdisciplinární kooperaci odborníků v oblasti soudobých dějin se společenskovědními specialisty.

„Každý den je projížďkou dějinami.“

Praxe

Povinnou součástí studia programu je odborná praxe (předmět „Praxe“) provázená supervizí v minimálním rozsahu 50 hodin praxe. Praxe by měla být realizována ve čtvrtém semestru studia. Katedry podílející se na programu studentům zajišťují pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracují a na nichž je možné praxi vykonat (muzea, archivy, Ústav pro studium totalitních režimů apod.). Praxe je orientována na získání kompetencí jednak v oblasti práce s prameny, jednak v rovině základních badatelských činností spjatých s výzkumem v oblasti soudobých dějin.

Uplatnění absolventů

Absolvování oboru umožňuje pokračovat v rozličných společenskovědních magisterských studijních programech a v budoucnu se věnovat samostatné výzkumné činnosti či expertní analytické práci. Absolvent programu je zároveň připraven k práci v nejrůznějších oborech lidské činnosti: v oblasti vzdělávání, sféře médií, neziskovém i ziskovém sektoru, státní správě a samosprávě.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu v hlavním a vedlejším studijním plánu v rámci sdruženého studia představují výsledky testů základů společenských věd (ZSV). U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (ZSV), který zabezpečuje společnost SCIO.

Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů.

Přijímací zkouška z testů ZSV (SCIO):

Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v pěti níže uvedených termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto termínech: 9. prosince 2023, 16. ledna 2024, 3. února 2024, 2. března 2024, 23. března 2024. POZOR - nově fakulta uznává i výsledky ze šesti termínů uskutečněných v předcházejícím akademickém roce (10. prosince 2022, 4. února 2023, 4. března 2023, 2. dubna 2023, 29. dubna 2023, 20. května 2023).

Výsledky testů ZSV předává fakultě výhradně společnost SCIO, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti SCIO poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky u společnosti SCIO).

Praktický postup:

  • Uchazeč podá nejpozději do 29. února 2024 kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů a zaplatí administrativní poplatek.
  • Paralelně se sám přihlašuje k testu u společnosti SCIO.
  • Od společnosti SCIO obdrží po svém přihlášení pozvánku k testu ZSV.
  • Účast na daném termínu (příp. termínech) si uchazeč hradí individuálně.

Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky z více termínů, při neúčasti na žádném z nich se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.

Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do hlavního/vedlejšího studijního plánu na obou fakultách MU.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Informace k přijetí bez přijímací zkoušky naleznete na webu FSS.

Kritéria hodnocení

Maximálně je možné získat 100 percentilových bodů. Minimální hranice pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je percentil 60, což ovšem nemusí stačit k návrhu na přijetí (počet uchazečů navržených na přijetí je kapacitně omezen). Uchazeči, kteří této hranice nedosáhnou, budou nepřijati pro neprospěch u přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Ukázky testů a seznam odborné literatury ZSV.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Soudobé dějiny? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info