Sociální práce

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete pomáhat lidem a máte potřebu účinně ovlivňovat jejich špatnou životní situaci? Hledáte studijní program, který by vás na takovou práci připravil? Studium sociální práce je dobrá cesta, jak pro to získat potřebné profesní znalosti a praktické dovednosti.

V obtížných životních situacích se může octnout řada z nás. Mohou to být například děti, dospělí, rodiny, senioři. Příčiny bývají různorodé. Třeba se z důvodu postižení ve společnosti těžko prosazují nebo jsou zanedbáváni svými blízkými (děti, senioři) nebo naopak sami péči o své blízké nezvládají. Může to být také z důvodu různých závislostí nebo jen proto, že je okolí považuje za hrozbu pro jejich způsob života. Většinou nedokáží vlastními silami řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi, vyřizování na úřadech, jednání se zaměstnavateli, s poskytovateli služeb nebo domluvu a spolupráci s lékaři.

V průběhu studia projdete teoretickou přípravou pro výkon sociální práce, tedy poskytování pomoci na profesionální úrovni. Postupně si osvojíte metody a techniky práce s lidmi v obtížných životních situacích – v sociální práci obvykle zkráceně říkáme klienti. Naučíte se obtížné situace popisovat, vyhodnocovat a určovat vhodný způsob pomoci. Dozvíte se také o výzkumných metodách, které jsou pro sociální práci přínosné. Získáte rovněž poznatky z různých vědních oborů, jako je například sociální politika, sociologie a psychologie, které vám umožní porozumět obtížným situacím klientů sociální práce v širších souvislostech.

Bakalářské studium sociální práce se opírá o propracovanou strukturu odborných předmětů, díky kterým krok za krokem potřebné profesní znalosti zvládnete. Výuku v předmětech zajišťují kvalifikovaní odborníci – členové katedry a externí spolupracovníci z významných a zajímavých organizací – kteří vás seznámí s nejnovějšími poznatky v oboru. Do výuky jsou pravidelně zváni také přednášející ze zahraničí. Nebo můžete rovnou část studia absolvovat v zahraničí na některé z řady partnerských vysokých škol.

Pokud budete mít zájem zapojit se více do dění na katedře, je tady pro vás akademický spolek POPIK (Platforma pro Oživení, Participaci a Inovaci na katedře Sociální politiky a sociální práce), který organizuje odborná i neformální setkávání studentů a pracovníků katedry.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímají vás netradiční vztahy mezi lidmi?
  • Chcete rozvíjet svůj talent v kritickém myšlení?
  • Máte zájem pochopit a řešit reálné problémy lidí?

„Učíme se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.“

„Vždy mě lákala práce s lidmi. Chtěla jsem pomáhat těm, kteří to potřebují a dělat něco, v čem vidím smysl. Proto jsem se rozhodla nastoupit na FSS, konkrétně na obory Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje. Na studiu oceňuji jeho rozmanitost a přátelskou atmosféru fakulty. Příští rok plánuji vyjet na Erasmus do Německa nebo do Francie.“

Jana Edelová Jana Edelová
Jana Edelová, studentka sociální práce a veřejné politiky a lidských zdrojů

Praxe

Profesní příprava v sociální práci vyžaduje nejen kvalitní teoretické znalosti, ale také získávání praktických dovedností. A odborné praxe v oboru budete mít v průběhu studia opravdu dostatek. Celkem 416 hodin! Systému praxí v oboru sociální práce je na katedře věnovaná už mnoho let velká pozornost a je nastaven s důrazem na kvalitu a komunikaci vyučujících, studentů a odborníků z jednotlivých organizací. S vyřízením potřebné administrativy spojené s praxí vám pomohou pracovníci Centra praktických studií, které funguje v rámci katedry. Od začátku druhého roku studia si budete každý semestr zapisovat předměty spojené s praxí v našich partnerských organizacích. Budete mít na výběr řadu pracovišť, kde můžete odbornou praxi vykonávat – nevládní nebo církevní organizace, městské a krajské úřady, sociální služby, výchovná zařízení, úřady práce a mnoho dalších. A nenecháme vás v tom samotné! Po celou dobu praxe budete mít zajištěnu supervizi – tedy odbornou podporu od vyučujících z katedry. Pravidelně také poskytujeme školení kolegyním a kolegům z pracovišť, na kterých budete praxi vykonávat. Během odborné praxe si ověříte své teoretické znalosti, vyzkoušíte si metody a techniky sociální práce a získáte zkušenosti s pracovními vztahy a postupy práce v organizacích. A samozřejmě také můžete získat zajímavé kontakty pro hledání budoucího pracovního uplatnění nebo pro téma bakalářské práce. Stejně jako teoretickou přípravu, také praxi můžete zčásti absolvovat v zahraničí. Vyučující katedry se podílí na řešení vědeckých projektů, nad rámec oborové praxe získáte nové praktické zkušenosti také při zapojení do výzkumu.

Chcete vědět víc?

Konkrétní podmínky realizace studia sociální práce se mohou měnit. Závisí například na poptávce uchazečů o studium, na vývoji partnerské spolupráce se zahraničními univerzitami nebo na dalším rozvoji studentských praxí v širokém spektru organizací, které s námi spolupracují. Další upřesnění podmínek studia sociální práce naleznete na katedrových stránkách http://spsp.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Katedra sociální politiky a sociální práce je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. To znamená, že předměty u nás vyučované splňuji minimální vzdělávací standard pro Českou republiku. Můžete se tedy uplatnit v oboru sociální práce na jakékoli pracovní pozici, pro kterou budete splňovat předpoklady dosaženého vzdělání. Řada našich absolventů nachází své uplatnění také v zahraničí.

V průběhu bakalářského studia se u nás naučíte jak profesionálně zvládnout pomoc lidem v obtížných životních situacích. Budete schopni samostatně posoudit životní situaci, nastavit vhodnou intervenci a také samostatně tuto intervenci poskytnout. Budete mít také dostatečnou kvalifikaci pro koordinování pomoci a získáte znalosti potřebné pro inovace nebo vytváření programů a služeb sociální pomoci. Budete vybaveni dovednostmi pro samostatnou realizaci výzkumu.

Absolvováním bakalářského studia sociální práce získáváte oprávnění k samostatnému výkonu sociální práce v širokém spektru institucí a organizací veřejného sektoru, nevládních nebo církevních organizací a také v soukromém sektoru. Naši absolventi působí na mnoha zajímavých pracovních a organizačních pozicích, kde vykonávají smysluplnou práci.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu v jednooborovém studijním plánu i v hlavním a vedlejším studijním plánu v rámci sdruženého studia představují výsledky testů základů společenských věd (ZSV). U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (ZSV), který zabezpečuje společnost SCIO.

Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů.

Přijímací zkouška z testů ZSV (SCIO):

Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v pěti níže uvedených termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto termínech: 9. prosince 2023, 16. ledna 2024, 3. února 2024, 2. března 2024, 23. března 2024. POZOR - nově fakulta uznává i výsledky ze šesti termínů uskutečněných v předcházejícím akademickém roce (10. prosince 2022, 4. února 2023, 4. března 2023, 2. dubna 2023, 29. dubna 2023, 20. května 2023).

Výsledky testů ZSV předává fakultě výhradně společnost SCIO, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti SCIO poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky u společnosti SCIO).

Praktický postup:

  • Uchazeč podá nejpozději do 29. února 2024 kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů a zaplatí administrativní poplatek.
  • Paralelně se sám přihlašuje k testu u společnosti SCIO.
  • Od společnosti SCIO obdrží po svém přihlášení pozvánku k testu ZSV.
  • Účast na daném termínu (příp. termínech) si uchazeč hradí individuálně.

Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky z více termínů, při neúčasti na žádném z nich se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.

Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do hlavního/vedlejšího studijního plánu na obou fakultách MU.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Informace k přijetí bez přijímací zkoušky naleznete na webu FSS.

Kritéria hodnocení

Maximálně je možné získat 100 percentilových bodů. Minimální hranice pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je percentil 60, což ovšem nemusí stačit k návrhu na přijetí (počet uchazečů navržených na přijetí je kapacitně omezen). Uchazeči, kteří této hranice nedosáhnou, budou nepřijati pro neprospěch u přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Ukázky testů a seznam odborné literatury ZSV.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální práce? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info