Univerzitní semafor

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforemjehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU. Aktuální barva je ZELENÁ. Od pondělí 28. června se zelený semafor změní na bílý. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU. 

 • Výuka na univerzitě je omezena na maximálně 50 osob najednou v jedné místnosti. Omezení počtu osob neplatí, pokud jsou zajištěny dvoumetrové rozestupy.

 • Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.
 • Budovy MU jsou otevřené i pro veřejnost, platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu). Studenti a zaměstnanci mají povinnost se testovat. Výjimku z testování mají osoby nejméně 22 dní po očkování.
 • Výuka probíhá dle aktuálně platných opatření vlády; přednášky s účastí nad 100 osob probíhají pouze distančně. Osoby musí dodržovat rozestupy min. 1,5 metru, v učebnách mají být otevřená okna nebo probíhá důkladné větrání před a po výuce. Doporučuje se maximální homogenita skupin (tj. omezit střídání členů). Terénní výuka a praxe u třetích stran jsou možné v souladu s aktuálně platným opatřením vlády.
 • Prezenční forma zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) je možná s rozestupy min. 1,5 metru. Státní zkoušky a rigorózní řízení se mohou konat v prezenční i distanční formě. Je nutné respektovat aktuální limity počtu osob v jedné místnosti.
 • Výuka v programech celoživotního vzdělání probíhá dle aktuálně platných opatření vlády; obsazeno má být vždy maximálně 50 procent míst, dále platí stejná pravidla jako při výuce studentů. Výuka U3V probíhá pouze distančně.
 • Zaměstnancům je stále doporučen home office (platí zejména pro rizikové skupiny) a střídání na pracovišti v případě většího obsazení než 2 osoby v jedné místnosti.
 • Osobní jednání se mohou konat při dodržení nařízení vlády (ochranné prostředky dýchacích cest, rozestupy, kapacita místnosti), MU podporuje distanční a hybridní jednání.       
 • Akademické obřady a hromadné akce lze pořádat dle platné legislativy.
 • Zápisy do studia probíhají prezenční i distanční formou.
 • Posilovny se mohou otevřít za dodržení podmínek dle vládních opatření, sportoviště mohou být otevřena bez omezení, vždy dle rozhodnutí vedoucího příslušného střediska.
 • Počítačové učebny, studovny, společenské místnosti mohou otevřít za dodržení podmínek dle vládních opatření a dle rozhodnutí vedoucího příslušného střediska.

 • Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.
 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov MU. 
 • V budovách MU je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu).
 • Výuka probíhá distanční formou dle aktuálně platných opatření vlády, způsob výuky určují fakulty. Studentům jsou umožněny individuální konzultace a poradenské služby (max. 1 student a 1 vyučující nebo jiná osoba) bez nutnosti pravidelného testování. Je povolená praktická, klinická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka ve skupinách po maximálně 25 osobách (včetně vyučujících). Studenti mají povinnost se testovat. 
 • Je možná praxe u třetích osob v souladu s platným usnesením vlády.
 • Zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) se mohou konat prezenčně s rozestupy minimálně 1,5 metru. Studenti mají povinnost se testovat.
 • Počítačové učebny a studovny jsou uzavřeny. 
 • Vnitřní sportoviště jsou uzavřená. Na venkovních sportovištích je omezen počet osob a pronájem dle platné legislativy. Sport a tělesná výchova probíhá ve venkovních prostorách, v souladu s platným opatřením vlády. Výuka celouniverzitního sportu je realizována distančně. 
 • Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost. MU doporučuje systém distanční výpůjčky, prezenční výpůjčky jsou možné dle rozhodnutí fakult za dodržení platné legislativy.
 • Provoz v menzách se řídí platnou legislativou.
 • Na kolejích jsou zakázány společenské akce a pohyb ve společných prostorách (posilovny, společenské místnosti jsou uzavřeny). Provoz se řídí dle platné legislativy. 
 • Akademické obřady lze konat pouze výjimečně a v souladu s platnými opatřeními vlády.
 • Doporučuje se zaměstnancům nařídit home office, nebo zajistit jejich střídání na pracovišti v případě většího obsazení než 1 osoba v jedné místnosti; povinnost testování.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.
 • Výjezd na zahraniční služební cesty se řídí platnými nařízeními, posuzuje ho a schvaluje přímý nadřízený. Povinná je registrace v DROZD
 • Prezenční forma přijímací zkoušky je možná s rozestupy min. 1,5 m. Uchazeči mají povinnost se prokázat negativním testem na Covid-19 ne starším než 7 dní (s obvyklými výjimkami) a mít nasazen respirátor min. třídy FFP2.

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro veřejnost, zaměstnance i studenty. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov, laboratoří a distanční či prezenční výuku a studenti programů, u nichž je vládou povolená prezenční výuka.
 • Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách je podle aktuálního vládního nařízení zakázána, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob. Zákaz prezenční výuky se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
 • Zkoušky se uskutečňují převážně distančně, prezenční zkoušení může probíhat v přítomnosti max. 10 osob.
 • Knihovny mohou být přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium.
 • Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace. Na kolejích mohou být ubytovaní studenti mající výuku na základě výjimky, čeští studenti, kteří prohlásí, že koleje jsou jejich bydlištěm, a cizinci, kteří pobývají v ČR.
 • Sportoviště, počítačové učebny a studovny jsou uzavřené.
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.

 

Univerzitní eskalační semafor najdete v plném znění zde, obsahuje pouze doporučení. Jednotlivé součásti MU je mohou převádět do závazných rozhodnutí či předpisů, prosím sledujte pečlivě informace jednotlivých fakult a hospodářských středisek. Více informací najdete v metodickém listu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info