Univerzitní semafor

Provoz MU se řídí univerzitním semaforemjehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU. Aktuální barva je BÍLÁ. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU. 

 • Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.
 • Budovy MU jsou otevřené i pro veřejnost, platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
 • Zaměstnanci i studenti musí nosit ochranu dýchacích cest ve všech prostorách MU, vyjma pobytu na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, vyjma přednášejících, řečníků, vyučujících v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Výjimka z nošení ochranných prostředků dýchacích cest se vztahuje pouze na pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání.
 • Výuka probíhá dle aktuálně platných opatření vlády; přednášky s účastí nad 150 osob probíhají hybridně. Doporučuje se maximální homogenita skupin (tj. omezit střídání členů). Terénní výuka a praxe u třetích stran jsou možné v souladu s aktuálně platným opatřením vlády.
 • Na kolejích je povinné nošení ochranných pomůcek dýchacích cest ve společných prostorách budov. 
 • Prezenční forma zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) jsou možné za použití ochranného prostředku dýchacích cest. Státní zkoušky a rigorózní řízení se mohou konat v prezenční i distanční formě, při prezenční formě je nutné použít ochranu dýchacích cest. Je nutné respektovat aktuální limity počtu osob v jedné místnosti.
 • Výuka v programech celoživotního vzdělávání a výuka v U3V probíhá prezenčně dle aktuálně platných opatření vlády. Platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest. 
 • Zaměstnancům je doporučen využívat home office (platí pro rizikové skupiny) a střídání na pracovišti v případě většího počtu osob v jedné místnosti.
 • Osobní jednání se mohou konat při dodržení nařízení vlády (ochranné prostředky dýchacích cest), MU podporuje distanční a hybridní jednání.       
 • Akademické obřady a hromadné akce lze pořádat dle platné legislativy.
 • Zápisy do studia probíhají prezenční i distanční formou.
 • Posilovny se mohou otevřít za dodržení podmínek dle vládních opatření, sportoviště mohou být otevřena bez omezení, vždy dle rozhodnutí vedoucího příslušného střediska.
 • Počítačové učebny, studovny, společenské místnosti mohou otevřít za dodržení podmínek dle vládních opatření a dle rozhodnutí vedoucího příslušného střediska.
 • Studenti a zaměstnanci mají povinnost hlásit pozitivní test na koronavirus. 
 • Univerzita prosí o dobrovolnou evidenci očkování u studentů i zaměstnanců

 • Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.
 • Veřejnost má omezený vstup do budov MU, výjimkou jsou zástupci spolupracujících firem nutných pro zajištění provozu MU a partnerů pro klíčová jednání, která nelze převést do online formy.
 • V budovách MU platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení.
 • Výuka probíhá v souladu s platnou legislativou. Přednášky s účastí nad 150 osob probíhají distančně/hybridně. Ochrana dýchacích cest dle obecných podmínek MU. Důkladné větrání před a po výuce. Doporučuje se ve výuce zajistit rozestupy min. 1,5 m s výjimkou výuky, jejíž charakter to neumožňuje, a zachovávat maximální homogenitu skupin.
 • Pro jarní semestr 2022, který začíná 14. února, má děkan fakulty možnost rozhodnout vzhledem k počtům nakažených či osob v izolaci o povinnosti studentů prokazovat se pro účast na prezenční výuce systémem O-N-T (evidencí v IS MU), případně o přechodu do distanční výuky. V případě, kdy je rozhodnuto o povinnosti prokazovat O-N-T, studenti, kteří O-N-T neprokáží, musí mít zajištěn distanční přístup ke vzdělání. Tato povinnost platí do 18. února pouze pro fakultu informatiky. 
 • Prezenční forma zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) je možná s rozestupy min. 1,5 metru a ochranou dýchacích cest dle obecných podmínek MU.
 • Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost. MU doporučuje systém distanční výpůjčky, prezenční výpůjčky jsou možné dle rozhodnutí fakult za dodržení platné legislativy.
 • Provoz venkovních i vnitřních sportovišť (včetně posiloven) se řídí platnou legislativou.
 • Provoz v menzách i na kolejích se řídí platnou legislativou.
 • Je doporučeno střídání zaměstnanců v kanceláři, podmínkou je dodržení platné legislativy a organizačních opatření (ochranné prostředky, rozestupy, dezinfekce apod.).
 • Režim zaměstnanců MU na pracovišti se řídí platnou legislativou.
 • Akce nesouvisející s hlavní činností MU (např. oslavy, ceremonie apod.) se nekonají.
 • Akce související s hlavní činností univerzity (konference, semináře, sympozia apod.) se mohou konat při účasti max. 50 osob. Akce související s hlavní činností univerzity (konference, semináře, symposia apod.) oddělené od běžného provozu univerzity (tj. akce mimo univerzitní prostory, víkendové akce, akce v prostorách fyzicky oddělených od výuky a běžného provozu MU) se mohou konat při účasti max. 75 osob.
 • Děkani fakult a vedoucí hospodářských středisek MU mohou u konkrétních akcí rozhodnout na základě epidemické situace o dodatečných opatřeních (testování, …).

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro veřejnost, studenty a zaměstnance. O výjimkách rozhoduje vedoucí HS/děkan fakulty.
 • Výuka probíhá distanční formou. Děkan fakulty má právo udělit výjimku prezenční výuky v těch předmětech, kde distanční forma zásadně neumožňuje naplnění vzdělávacích cílů předmětu. Jsou umožněny individuální konzultace. V budovách MU je povinné nosit ochranu dýchacích cest. Pro přístup do prezenční výuky platí děkanem nastavený režim O-N-T a rozestupy 1,5 m.
 • Prezenční forma zkoušky (včetně jiných forem ukončení předmětu) je možná s účastí max. 50 osob a s rozestupy min. 1,5 metru a ochranou dýchacích cest dle obecných podmínek MU.
 • Knihovny mohou být přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium.
 • Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.
 • Sportoviště, počítačové učebny a studovny jsou uzavřené.
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.

 

Univerzitní eskalační semafor najdete v plném znění zde, obsahuje pouze doporučení. Jednotlivé součásti MU je mohou převádět do závazných rozhodnutí či předpisů, prosím sledujte pečlivě informace jednotlivých fakult a hospodářských středisek. Více informací najdete v metodickém listu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info