Univerzitní semafor

Provoz MU se řídí univerzitním semaforemjehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU. Aktuální barva je BÍLÁ. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU. 

 • Provoz na univerzitě není omezen, prezenční výuka je omezena na maximálně 150 osob najednou v jedné místnosti.
 • Podle aktuálních opatření vlády platí, že ochranné prostředky dýchacích cest jsou povinné ve společných prostorách a při přechodu mezi výukou. Respirátory a roušky nejsou třeba při výuce, kde se sedí, při zkouškách s rozestupy alespoň 1,5 metru nebo při výuce, jejíž charakter to neumožňuje (tělesná výchova, zpěv, …).

 • Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.
 • Budovy MU jsou otevřené i pro veřejnost, platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu).
 • Výuka probíhá dle aktuálně platných opatření vlády; přednášky s účastí nad 100 osob probíhají pouze distančně. Osoby musí dodržovat rozestupy min. 1,5 metru, v učebnách mají být otevřená okna nebo probíhá důkladné větrání před a po výuce. Doporučuje se maximální homogenita skupin (tj. omezit střídání členů). Terénní výuka a praxe u třetích stran jsou možné v souladu s aktuálně platným opatřením vlády.
 • Prezenční forma zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) je možná s rozestupy min. 1,5 metru. Státní zkoušky a rigorózní řízení se mohou konat v prezenční i distanční formě. Je nutné respektovat aktuální limity počtu osob v jedné místnosti.
 • Výuka v programech celoživotního vzdělání probíhá dle aktuálně platných opatření vlády; obsazeno má být vždy maximálně 50 procent míst, dále platí stejná pravidla jako při výuce studentů. Výuka U3V probíhá pouze distančně.
 • Zaměstnancům je stále doporučen home office (platí zejména pro rizikové skupiny) a střídání na pracovišti v případě většího obsazení než 2 osoby v jedné místnosti.
 • Osobní jednání se mohou konat při dodržení nařízení vlády (ochranné prostředky dýchacích cest, rozestupy, kapacita místnosti), MU podporuje distanční a hybridní jednání.       
 • Akademické obřady a hromadné akce lze pořádat dle platné legislativy.
 • Zápisy do studia probíhají prezenční i distanční formou.
 • Posilovny se mohou otevřít za dodržení podmínek dle vládních opatření, sportoviště mohou být otevřena bez omezení, vždy dle rozhodnutí vedoucího příslušného střediska.
 • Počítačové učebny, studovny, společenské místnosti mohou otevřít za dodržení podmínek dle vládních opatření a dle rozhodnutí vedoucího příslušného střediska.

 • Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.
 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov MU. 
 • V budovách MU je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu).
 • Výuka probíhá distanční formou dle aktuálně platných opatření vlády, způsob výuky určují fakulty. Studentům jsou umožněny individuální konzultace a poradenské služby (max. 1 student a 1 vyučující nebo jiná osoba) bez nutnosti pravidelného testování. Je povolená praktická, klinická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka ve skupinách po maximálně 25 osobách (včetně vyučujících). Studenti mají povinnost se testovat. 
 • Je možná praxe u třetích osob v souladu s platným usnesením vlády.
 • Zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) se mohou konat prezenčně s rozestupy minimálně 1,5 metru. Studenti mají povinnost se testovat.
 • Počítačové učebny a studovny jsou uzavřeny. 
 • Vnitřní sportoviště jsou uzavřená. Na venkovních sportovištích je omezen počet osob a pronájem dle platné legislativy. Sport a tělesná výchova probíhá ve venkovních prostorách, v souladu s platným opatřením vlády. Výuka celouniverzitního sportu je realizována distančně. 
 • Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost. MU doporučuje systém distanční výpůjčky, prezenční výpůjčky jsou možné dle rozhodnutí fakult za dodržení platné legislativy.
 • Provoz v menzách se řídí platnou legislativou.
 • Na kolejích jsou zakázány společenské akce a pohyb ve společných prostorách (posilovny, společenské místnosti jsou uzavřeny). Provoz se řídí dle platné legislativy. 
 • Akademické obřady lze konat pouze výjimečně a v souladu s platnými opatřeními vlády.
 • Doporučuje se zaměstnancům nařídit home office, nebo zajistit jejich střídání na pracovišti v případě většího obsazení než 1 osoba v jedné místnosti; povinnost testování.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.
 • Výjezd na zahraniční služební cesty se řídí platnými nařízeními, posuzuje ho a schvaluje přímý nadřízený. Povinná je registrace v DROZD
 • Prezenční forma přijímací zkoušky je možná s rozestupy min. 1,5 m. Uchazeči mají povinnost se prokázat negativním testem na Covid-19 ne starším než 7 dní (s obvyklými výjimkami) a mít nasazen respirátor min. třídy FFP2.

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro veřejnost, zaměstnance i studenty. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov, laboratoří a distanční či prezenční výuku a studenti programů, u nichž je vládou povolená prezenční výuka.
 • Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách je podle aktuálního vládního nařízení zakázána, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob. Zákaz prezenční výuky se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
 • Zkoušky se uskutečňují převážně distančně, prezenční zkoušení může probíhat v přítomnosti max. 10 osob.
 • Knihovny mohou být přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium.
 • Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace. Na kolejích mohou být ubytovaní studenti mající výuku na základě výjimky, čeští studenti, kteří prohlásí, že koleje jsou jejich bydlištěm, a cizinci, kteří pobývají v ČR.
 • Sportoviště, počítačové učebny a studovny jsou uzavřené.
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty.
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob.

 

Univerzitní eskalační semafor najdete v plném znění zde, obsahuje pouze doporučení. Jednotlivé součásti MU je mohou převádět do závazných rozhodnutí či předpisů, prosím sledujte pečlivě informace jednotlivých fakult a hospodářských středisek. Více informací najdete v metodickém listu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info