doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

docentka – Katedra mezinárodního a evropského práva


kancelář: 234
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3882
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  20. května 1984, Český Těšín
Pracoviště
 • Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • 1.12.2023-dosud: docentka, obor Mezinárodní právo soukromé
  2023-dosud: fakultní koordinátorka pro evropské mobility (Erasmus+)
  2019-dosud: zástupkyně vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1.12.2023: docentka, obor Mezinárodní právo soukromé
  2013-2023: odborná asistentka, obor Mezinárodní právo soukromé
  2009-2013: Teoretické právní vědy (čtyřleté), doktorský studijní program (Ph.D.), obor mezinárodní právo soukromé
  2010-2011: Právo a právní věda, rigorózní řízení (JUDr.)
  2004-2009: Hospodářská politika a správa (čtyřleté), bakalářský studijní program (Bc.), obor Evropská hospodářská, správní a kulturní studia
  2003-2008: Právo a právní věda, magisterský studijní program (Mgr.), obor Právo
Přehled zaměstnání
 • 2023-dosud: docentka, oddělení mezinárodního práva soukromého, katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
  2013-dosud: odborná asistentka, oddělení mezinárodního práva soukromého, katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
  2010-2021: externí vyučující, katedra práva, Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity
  2009-2014: lektorka právnické angličtiny, Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě, Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity
  2009-2013: asistentka, katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • Přednášková činnost v povinných a povinně volitelných předmětech bakalářských, magisterských, doktorských a celoživotních (LLM) studijních programů:
  BI301K Úvod do práva ICT II (ICT Law II)
  BI201K Úvod do práva ICT I (ICT Law I)
  BJ601Zk Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní (European Conflict of Laws and Procedural Law)
  BO407Zk Mezinárodní ekonomické právo (International Economic Law)
  BO409Zk Mezinárodní arbitráž (International Arbitration)
  BO505Zk Mezinárodní soudnictví (International Jurisdiction)
  BV501K Mezinárodní obchodní transakce (International Commercial Transactions)
  BV603K Kontraktace v mezinárodním obchodě (Contracting in International Trade)
  BZ602K Právo mezinárodního obchodu (International Trade Law)
  CBF410K Právo mezinárodního obchodu (International Trade Law)
  CBO407Zk Mezinárodní ekonomické právo (International Economic Law)
  MP504Z Mezinárodní právo soukromé I (Private International Law I)
  MP601Zk Mezinárodní právo soukromé II (Private International Law II)
  MP724Zk Právo mezinárodního obchodu (International Trade Law)
  MVV0368K European Law of Civil Procedure
  MVV0568K European Private International Law
  MVV7917K Private International Law, Intellectual Property Rights and the Internet
  MVV7922K Nové soukromé právo v komparativních souvislostech (New Czech Private Law in Comparative Context)
  MVV793K Právo informačních technologií – soukromé (ICT Law – Private)
  MV846K Právo informačních a komunikačních technologií – veřejné (ICT Law – Public)
  SOC030 European Private International Law
  DOPVPM07 Prameny mezinárodního rodinného práva (Sources of International Family Law)
  DOPVPM12 Elektronizace a mezinárodní právo soukromé (Electronization and Private International Law)
  DO1MPS2 Doktrína mezinárodního práva soukromého do 19. století (včetně) [Doctrine of Private International Law till 19th century (incl.)]
  DO5MPS1 Právo duševního vlastnictví a mezinárodní právo soukromé (Intellectual Property Rights and Private International Law)
  LI102Zk Soukromé právo ICT (ICT Law Private)
  LI306Z On-line řešení sporů (On-line Dispute Resolutions)
  LO302Zk Mezinárodní obchodní právo (International Trade Law)
  LICT102K Jurisdikce a rozhodné právo online (Jurisdiction and Applicable Law Online)
  LT111k Právní minimum pro překladatele a tlumočníky (Legal Minimum for Translators and Court Interpreters)
  BPP_PRMO Právo mezinárodního obchodu (International Trade Law)
  MPH_AINT International Trade
  International Commercial Arbitration

  Seminární výuka v povinných a povinně volitelných předmětech bakalářských, magisterských, doktorských a celoživotních (LLM) studijních programů:
  BI301K Úvod do práva ICT II (ICT Law II)
  BZ602K Právo mezinárodního obchodu (International Trade Law)
  MP111Z Jazyk I.1. - angličtina pro právníky (Language I.1. – English for Lawyers)
  MP210Z Jazyk I.2. - angličtina pro právníky (Language I.2. – English for Lawyers)
  MP309Z Jazyk I.3. - angličtina pro právníky (Language I.3. – English for Lawyers)
  MP409Zk Jazyk I.4. - angličtina pro právníky (Language I.4. – English for Lawyers)
  MV313Z Jazyk II.1. - angličtina pro právníky (Language II.1. – English for Lawyers)
  MV416K Jazyk II.2. - angličtina pro právníky (Language II.2. – English for Lawyers)
  MV510Z Jazyk II.3. - angličtina pro právníky (Language II.3. – English for Lawyers)
  MV612Zk Jazyk II.4. - angličtina pro právníky (Language II.4. – English for Lawyers)
  MV713Z Jazyk II.5. - angličtina pro právníky (Language II.5. – English for Lawyers)
  MP215Z Úvod do evropského a mezinárodního práva – seminář (Law of European Law – seminar)
  MP504Z Mezinárodní právo soukromé I (Private International Law I)
  MP601Z Mezinárodní právo soukromé II – cvičení (Private International Law II – exercise)
  MP724Z Právo mezinárodního obchodu – cvičení (International Trade Law – exercise)
  MP727Z International Trade Law - seminar
  MVV0168K International Trade Transactions: Risks Minimalization
  MVV0368K European Law of Civil Procedure
  MVV0568K European Private International Law
  MVV50K VIS. ICA. Moot I
  MVV68K VIS. ICA. Moot II
  MVV7917K Private International Law, Intellectual Property Rights and the Internet
  MV852K Rozhodčí řízení - simulovaný proces (Arbitration Procedure – Simulated Trial)
  CM215Z Úvod do evropského a mezinárodního práva – seminář (Law of European Union I - seminar)
  D4MES09 Kolizní právo - zvláštní část II (Conflict of Laws – special part II)
  D4MES11 Mezinárodní obchodní operace I (International Trade Operations I)
  D5MES13 Mezinárodní právo procesní (International Procedural Law)

  Výuka na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity:
  KYSELOVSKÁ, Tereza. Dědictví s mezinárodním prvkem - určení příslušného soudu a práva pro řešení dědictví. In Univerzita třetího věku – přednáška Brno: Masarykova univerzita, 2021.
  KYSELOVSKÁ, Tereza. Přeshraniční otázky manželství, rodičovské odpovědnosti a dědění. In Univerzita třetího věku – přednáška . Brno: Masarykova univerzita, 2018.
  KYSELOVSKÁ, Tereza. Úvod do mezinárodního práva soukromého. In Univerzita třetího věku – přednáška. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Přehled projektů financovaných mimo zdroje Masarykovy univerzity:
  InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law, European Union, 9/2018 — 1/2021, Prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky (GA17-19923S), Grant Agency of the Czech Republic, 1/2017 — 12/2019, JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
  Remedies against Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I Recast (0148/2015), European Union, 10/2015 — 1/2018, doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

  Přehled projektů financovaných ze zdrojů Masarykovy univerzity:
  "Soft law“ v mezinárodním obchodním prostředí a jeho aktuální pozice, MUNI/A/1530/2021, 2022–12/2022
  Universal, Regional and National Ways of Regulation of Jurisdiction and Arbitration Agreements, MUNI/A/1129/2020, 1/2021–12/2021
  Universal, regional, national - ways of the development of private international law in 21th century, MUNI/A/1220/2018, 1/2019–12/2019
  COFOLA INTERNATIONAL 2018, MUNI/B/1095/2017, 1/2018–12/2018
  Teoretické a praktické problémy přeshraničního vymáhání soukromoprávních nároků z nekalosoutěžního jednání a neoprávněných zásahů do práv k duševnímu vlastnictví, MUNI/A/1141/2017, 1/2018–12/2018
  Private International Law and Intellectual Property Rights, MUNI/FR/1391/2016, 1/2017–12/2017
  Konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2017, MUNI/B/1221/2016, 1/2017–12/2017
  Praktické aspekty aplikace Nařízení o dědictví v mezinárodním, unijním a vnitrostátním kontextu, MUNI/A/1354/2016, 1/2017–12/2017
  Nové soukromé právo v komparativních souvislostech, MUNI/FR/0933/2016, 1/2017–12/2017
  Mezinárodní licenční smlouva - kolizní otázky, MUNI/A/1307/2015, 1/2016–12/2016
  Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní a procesní aspekty, MUNI/FR/1511/2015, 1/2016–12/2016
  Právo a technologie IV, MUNI/A/0974/2015, 1/2016–12/2016
  Konference COFOLA 2016, MUNI/B/1249/2015, 1/2016–12/2016
  Konference COFOLA 2015, MUNI/B/1425/2014, 1/2015–12/2015
  Právo a technologie III, MUNI/A/1320/2014, 1/2015–12/2015
  Czech Private International Law, MUNI/A/1427/2014, 1/2015–12/2015
  Právo a technologie II, MUNI/A/0918/2013, 1/2014–12/2014
  Konference COFOLA 2014, MUNI/B/0866/2013, 1/2014–12/2014
  Interpretační činnost SD EU k problematice mezinárodní příslušnosti - pravomoci, MUNI/A/0899/2013, 1/2014–12/2014
  Právo a technologie, MUNI/A/0864/2012, 1/2013–12/2013
  Elektronizace a její vliv na unifikované unijní kolizní a procesní předpisy pro řešení soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, MUNI/A/0895/2012, 1/2013–12/2013
  Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek II, 1/2013–12/2013
  Právo a ICT, MUNI/A/0923/2011, 1/2012–12/2012
  Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek, MUNI/A/0924/2011, 1/2012–12/2012
  Rozhodné právo v prostředí kyberprostoru, MUNI/A/0064/2011, 1/2011–12/2011
  Mezinárodní právo procesní a internet, MUNI/A/1004/2010, 1/2011–12/2011
  Mezinárodní právo soukromé a internet, MUNI/A/1029/2009, 1/2010–12/2010
Akademické stáže
 • 2017: Max Planck Institut for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany (research)
  2017: Erasmus+ Teaching Program, Jagiellonian University in Krakow, Krakow, Poland (teaching and research)
  2017: Erasmus+ Teaching Program, University of Wroclaw, Wroclaw, Poland (teaching and research)
  2016: Wien Universität research stay based on Partnership Agreement between Masaryk University and University of Vienna, Vienna, Austria (research)
  2016: Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerbsrecht, Munich, Germany (research)
  2016: Swiss Institute of Comparative Law, University of Geneva, The WIPO Library, Geneva, Switzerland (research)
  2016: Program „Družby“ (Partnership), University of Wroclaw, Wroclaw, Poland (teaching and Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerbsrecht, Munich, Germany (research)
  2015: Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerbsrecht, Munich, Germany (research)
  2014: Erasmus Mundus EMAIL II, University of Haifa, Haifa, Israel (teaching, course International Commercial Arbitration)
  2014: Max Planck Institut for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany (research)
  2013: Program „Družby“ (Partnership), University of Wroclaw, Wroclaw, Poland (teaching and research)
  2013: Max Planck Institute for Comparative and International Law, Hamburg, Germany (research)
  2012: Erasmus+ Teaching Program, Mykolo Romerius University, Vilnius, Lithuania (teaching and research)
Univerzitní aktivity
 • 2024-dosud: předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterských studijních programech Právo a právní věda, obor Právo
  2024-dosud: předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky v programu Mezinárodněprávní obchodní studia (kombinovaná i distanční forma)
  2021-dosud: členka komise pro státní závěrečné zkoušky (Mgr. a Bc.)
  2021-dosud: členka komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
  2021-dosud: členka programové rady, program Mezinárodněprávní obchodní studia
  2020-dosud: členka komise pro státní závěrečné zkoušky (LLM)
  2019-dosud: zástupkyně vedoucího katedry mezinárodního a evropského práva PrF MU
  2019-dosud: členka redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi
  2019-2021: předsedkyně Učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity
  2014-2018: odborná asistentka redakce Časopisu pro právní vědu a praxi
  2018: členka organizačního týmu COFOLA International
  2013-2023: členka Učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty MU
  2013-2019: vedoucí organizačního týmu COFOLA
  2012-2017: členka organizačního týmu konference Dny práva
Další pedagogické aktivity
 • 2019 - dosud: přednášky na Univerzitě třetího věku
  2018 - dosud: výuka v komerčních kurzech pro soudní tlumočníky, předmět Mezinárodní právo soukromé
  2017: Rozhodce v rámci III Brno Pre-Moot 2017, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 11-12 února 2017, The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
  2017: Rozhodce v rámci 9th Annual Prague Pre-Moot , 24-26 března 2017, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
  2016: Rozhodce v rámci II Brno Pre-Moot 2017, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 11-12 února 2017, The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
Mimouniverzitní aktivity
 • 2023 - dosud: Členka Odborného orgánu hodnotitelů - poradního orgánu Radu pro výzkum, vývoj a inovace
Vybrané publikace
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní právo soukromé a moderní trendy v úpravě práv k duševnímu vlastnictví. 2023. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka Odborného orgánu hodnotitelů - poradního orgánu Radu pro výzkum, vývoj a inovace. 2023. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní právo soukromé a právo k duševnímu vlastnictví – procesní otázky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 283 s. Edice Scientia 750. ISBN 978-80-280-0467-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0467-2023. Čítárna Munispace info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Private International Law and Intellectual Property Rights - is it time to reconsider the principle of territoriality? In Online meeting Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. 2022. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Martin KORNEL. Regulation (Eu) 2016/1103 in the Czech Application Practice: Little Experience but High Expectation. Online. In M. J. Cazorla Gonzales and L. Ruggeri. Cross-Border Couples Property Regimes in Action Before Courts Understanding the EU Regulations 1103/2016 And 1104/2016 in Practice. Madrid: Dykinson, S.L., 2022, s. 129-140. EU-FamPro CaseBook. ISBN 978-84-1122-507-6. Open access knihy info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní příslušnost soudů dle článku 7 odst. 2 Nařízení Brusel Ibis ve světle rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Mittelbayerischer Verlag a Gtflix TV. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 13, č. 26, s. 109-159. ISSN 1805-2797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/RPT2022-2-4. Open access časopisu info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané nestátní prostředky kolizní právní úpravy v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva k duševnímu vlastnictví. In Naděžda Rozehnalová, Lukáš Grodl, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská, Patrik Provazník, Jan Hodermarsky, Radovan Malachta. Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu - aneb ke koncepci lex mercatoria 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 237-271, 41 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia, sv. č. 738. ISBN 978-80-280-0245-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0246-2022-7. Open access knihy info
 • KOUKAL, Pavel, Tereza KYSELOVSKÁ a Zuzana VLACHOVÁ. Employment Contracts and the Law Applicable to the Right to a Patent: Czech Considerations. In Balkan Yearbook of European and International Law. Cham: Springer, 2021, s. 177-198. Balkan yearbook. ISBN 978-3-030-65294-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/16247_2020_18. Web nakladatele Repozitář MU info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Právo mezinárodního obchodu. Včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, 524 s. ISBN 978-80-7676-046-2. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 1 (část nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 12-31. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 6 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 108-135. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 18 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 232-240. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 20 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 261-267. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 8 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 396-417. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 13 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 463-466. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 22 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 525-532. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 24 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 551-558. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Dědictví s mezinárodním prvkem - určení příslušného soudu a práva pro řešení dědictví. In Univerzita třetího věku - přednáška. Brno: Masarykova univerzita, 2021. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Law Applicable to International Licence Contracts and „Characteristic Performance” under Article 4(2) Rome I Regulation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020, roč. 148, č. 2, s. 78-94. ISSN 1689-7080. Web nakladatele info
 • VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments According to Czech Law. In V. Rijavec, K. Drnošek, C.H. van Rhee. Cross-Border Enforcement in Europe: National and International Perspectives. 1. vyd. Cambridge: Intersentia, 2020, s. 139-152. ISBN 978-1-78068-777-3. Web nakladatele Repozitář MU info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. O mezinárodním právu rodinném. In Králíčková, Z., Hrušáková, M., Westphalová, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020, s. xxxvii-xlv, 9 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Komentář k § 655 bod VI,§ 657 bod IV, § 668 bod III, § 671 bod III, § 674 bod VI, § 680 bod VI, § 687 bod VI, § 697 bod V, § 708 bod IV, § 716 bod V, § 755 bod VI, § 756 bod IV, § 760 bod VII, § 771 bod VI, § 775 bod XI, § 776 bod VI, § 794 bod V, § 858 bod IX, § 910 bod XVIII, §, 920 bod IV, § 928 bod X. In Králíčková, Z., Hrušáková, M., Westphalová, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020, s. nestránkováno, 23 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Critical Analysis of the “Mosaic Principle” Under Art. 7 Para 2 Brussels Ibis Regulation for Disputes Arising out of Non-Contractual Obligations on the Internet. Prawo Mediów Elektronicznych. Wroclaw: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 36-44. ISSN 2082-100X. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, David SEHNÁLEK a Naděžda ROZEHNALOVÁ. IN VARIETATE CONCORDIA: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 2019. ISBN 978-80-210-9332-4. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2019, 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řadateoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9476-5. Open access fakulty info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Development of EU private international law rules for intellectual property rights. In Rozehnalová, Naděžda (ed.). Universal, Regional, National – Ways of the Development of Private International Law in 21st Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019, s. 121-138. ISBN 978-80-210-9496-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9497-2019-6. Open access sborníku info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. A Critical Perspective on the Development of Internet Related Case Law for Online Consumer Contracts in the EU. In Staníčková, M., Melecký, L., Dvoroková, K., Kovářová, E. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (ICEI 2018), May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. první. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 893-900. ISBN 978-80-248-4169-4. Open access sborníku info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: From Brussels Convention to Regulation Brussels I Recast. In Vesna Rijavec, Wendy Kennett, Tomaž Keresteš, Tjaša Ivanc. Remedies Concerning Enforcement of Foreign Judgements. Brussels I Recast. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2018, s. 39-61. European Monographs Series Set, VOLUME 104. ISBN 978-90-411-9416-9. Web nakladatele info
 • VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules. National report: Czech Republic. Online. Maribor: University of Maribor Press, 2018, 56 s. ISBN 978-961-286-184-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18690/978-961-286-182-7. Open access fakulty info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Působnost práva na internetu. In Polčák, Radim, Matěj Myška, Petr Hostaš, František Kasl, Tereza Kyselovská, Tomáš Lerchner, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Jan Tomíšek, Václav Stupka a Miroslav Uřičař. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2018, s. 29-64. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8. Web nakladatele info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, n/a. ISBN 978-80-7598-123-3. info
 • POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Kritická analýza judikatury Soudního dvora EU ve věcech určení mezinárodní příslušnosti soudů v případě pomluvy a porušení osobnostních práv na internetu. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2018, roč. 26, č. 4, s. 589-610. ISSN 1210-9126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2018-4-1. Open access časopisu info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Přeshraniční otázky manželství, rodičovské odpovědnosti a dědění. In Univerzita třetího věku - přednáška. Brno: Masarykova univerzita, 2018. info
 • DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. COFOLA International 2017. 2017. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal CHORVÁT a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2017. 2017. URL info
 • VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Czech National Report. In: Assesment of National Reports on the Implementation of Brussels I Recast in relation to the Enforcement of Enforceable Titles Issued in Another Member State. In Cross-border Legal Aspects of Doing Business, Portorož, Hotel Slovenija, 18-20 May 2017. 2017. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Multiple Marriages and Marriages with Minor s within the Context of Immigration Crisis – Panel Discussion. In COFOLA International 2017. 2017. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Komunikat - Prawo prywatne międzynarodowe rodzinne w Republice Czeskiej. In Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego - Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, 14-16 września 2017 r. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski. 2017. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Normy a principy mezinárodního práva soukromého v oblasti práva duševního vlastnictví pohledem technologického vývoje a informační společnosti 21. století. In Medzinárodná konferencia „PRÁVNY PLURALIZMUS A POJEM PRÁVA“ Piešťany 5. - 7. apríla 2017, Slovensko. 2017. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Private International Law and Intellectual Property Rights in the Global Era. In Role and Importance of International and Supranational Law in the Modern World, 27th of October 2017, Conference Center, UNWE, Sofia, Bulgaria. 2017. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. prvé. Praha: Kluwer ASPI, 2017, 258 s. učebnice. ISBN 978-80-7552-699-1. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Teoretické a praktické aspekty aplikace nařízení o dědictví – analýza případu z praxe. In Dny práva 2017. 2017. URL info
 • VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Final Assessment and Conclusions as to the National Reports on the Implementation of Brussels I Recast in relation to the Enforcement of Enforceable Titles Issued in Another Member State. In Expert meeting in Uppsala, Sweden, within the framework of the EU-project “Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast”, 15 - 18 November, Uppsala/Stockholm, Stockholm. 2017. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Online Cross-Border (Consumer) Contracts from the Point of View of the Case-law of the Court of Justice of the EU. Online. In Klára Drličková, Tereza Kyselovská. COFOLA International 2017. Resolution of International Disputes (Conference Proceedings). Brno: Masaryk University, 2017, s. 78-92, 106 s. ISSN 2464-8485. Conference COFOLA International 2017 open access info
 • LOUTOCKÝ, Pavel, Tomáš ABELOVSKÝ, Jakub HARAŠTA, František KASL, Alžběta KRAUSOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Lucie STRAKOVÁ a Václav STUPKA. Dokumenty ke studiu práva informačních a komunikačních technologií. 2017. info
 • DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. COFOLA International 2017: Resolution of International Disputes. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 108 s. ISBN 978-80-210-8792-7. COFOLA International 2017: Resolution of International Disputes info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Michal CHORVÁT, Vojtěch KADLUBIEC, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica KŘÁPKOVÁ. COFOLA 2017: sborník z konference. In Spisy Právnické fakluty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 611. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2017, 1814 s. ISBN 978-80-210-8928-0. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech z porušení práv právnické osoby zveřejněním údajně nesprávných informací na internetu. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 16, s. 113-121. ISSN 1804-5383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/RPT2017-2-6. Open access časopisu info
 • DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. COFOLA International 2016. 2016. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal CHORVÁT a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2016. 2016. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Vědecká asistentka Časopisu pro právní vědu a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, 2016 - 2017. ISSN 1210-9126. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Koordinárorka bakalářského studijního oboru Právo a mezinárodní obchod a Mezinárodněprávní obchodní studia. Obor bakalářského studia Právo a mezinárodní obchod a Mezinárodněprávní obchodní studia, 2016. info
 • VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Enforcement of Foreign Judgments in the Czech Republic. In 24th conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions, 19th, 20th and 21st May 2016, Faculty of Law University of Mariboru and Institute Of Business Law Maribor, Portorož, Slovenija. 2016. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Interaction of Intellectual Property Rights and Private International Law. Need for a Common Approach and Solutions. In 6th Annual International Conference on Comparative Law Integration of Societies, Economies and Cultures. Do We Need a Common Approach to Private Law? Warsaw, June 15th-16th, 2016. 2016. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. X. ročník konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2016. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2016, XXIV, č. 2, s. 301-304. ISSN 1210-9126. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Private International Law and Intellectual Property Rights. In Conference a workshop for master and doctoral students on Private International Law, Varšava, 20.10.2016. 2016. info
 • DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Cofola International 2016: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 329 s. ISBN 978-80-210-8356-1. Cofola International Sborník příspěvků z konference info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Interaction of Intellectual Property Rights and Private International Law: Need for a Common Approach and Solutions. Law and Forensics Science. 2016, Neuveden, č. 11, s. 129-137. ISSN 2080-9670. Open access časopisu info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Rozsah a omezení autonomie vůle v mezinárodních licenčních smlouvách. In Dny práva 2016. 2016. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. The Hague Conference “Judgments Project” and Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts – “old wine in a new bottle” for online contracts? In Cyberspace 2016. 2016. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Internet Jurisdiction - Thinking Outside the Box(es) - The role of geo-location. In Internet Jurisdiction - Thinking Outside the Box(es) - Workshop organised by the ELI Intellectual Property Law Special Interest Group together with the Centre for Commercial Law Bond University. 2016. URL info
 • DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Workshop on Current Issues in Private International Law organized between Department of International and European Law (private international law section), Faculty of Law, Masaryk University and University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics Research Centre for Legal and Economic Issues of Electronic Communication/Department of Civil Law and Private International Law. 2016. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, Michal CHORVÁT, Vojtěch KADLUBIEC, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica KŘÁPKOVÁ a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2016: Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 1708 s. ISBN 978-80-210-8363-9. URL info
 • VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Selected Issues of Recognition and Enforcement of Foreign Judgments from the Prespective of EU Member. Online. In V. Rijavec. 24th conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions, 19th, 20th and 21st May 2016, Faculty of Law University of Mariboru and Institute Of Business Law Maribor, Portorož, Slovenija, 2016. Maribor: University of Maribor Press, 2016, s. 157-172. ISBN 978-961-286-004-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18690/978-961-286-004-2.12. Konference open access info
 • MYŠKA, Matěj, Pavel KOUKAL a Tereza KYSELOVSKÁ. COFOLA 2016 - Sekce Právní ochrana dat. 2016. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Arbitrability of Intellectual Property Rights Disputes. In Alexander J. Belohlávek. Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. První. JurisNet, LLC, 2016. ISBN 978-1-933833-71-2. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Úvod do mezinárodního práva soukromého. In Univerzita třetího věku - přednáška. Brno: Masarykova univerzita, 2016. info
 • DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. COFOLA International 2015. 2015. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. The Non-Contractual Obligations in the Czech Act on Private International Law and Rome II Regulation. In Workshop on Czech and Polish Private International Law, Wroclaw. 2015. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Czech-Polish Workshop on Private International Law. 2015. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Silvie FILANOVÁ. Normativní právní teorie a její vliv na vývoj doktríny a uchopení mezinárodního práva soukromého aneb od Zimmermanna k novému ZMPS. In Weyrův den právní teorie 2015. 2015. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Spory z licenčních smluv a arbitrabilita. In Bratislava Legal forum 2015. 2015. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, Vojtěch KADLUBIEC, Jan PROVAZNÍK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica VIRDZEKOVÁ. COFOLA 2015 Conference Proceedings. In COFOLA 2015 Conference Proceedings. Brno: Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 532, 2015, 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Normy mezinárodního práva soukromého v oblasti práva duševního vlastnictví. In Days of Law 2015. 2015. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. International Licensing Agreements - Conflict of Laws Analysis. In Cyberspace 2015. 2015. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Odborná asistentka Časopisu pro právní vědu a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, 2015. ISSN 1210-9126. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Tereza KYSELOVSKÁ a Petra GEORGALA. Slavnostní otevření nové knihovny Právnické fakulty MU. Casopis pro Pravni Vedu a Praxi. Brno: Masaryk University Press, 2015, roč. 22, č. 4, s. 396-398. ISSN 1210-9126. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Recognition and Enforcement of Judgments under the Brussels I Regulation in the Czech Republic. In Iva Honová, Martin Hon, Lukáš Melecký, Michaela Stančíková. Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014, s. 425-432, 13 s. ISBN 978-80-248-3388-0. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. COFOLA 2014. 2014. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Regulation Brussels I bis - Selected Issues. In University of Wroclaw, přednášky pro magisterské a doktorské studenty. 2014. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Electronic contracts - conflict of laws rules and jurisdictional rules for online business and consumer contracts. In University of Wroclaw, přednášky pro magisterské a doktorské studenty. 2014. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Recognition and Enforcement of Judgments under the Brussels I Regulation in the Czech Republic. In 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2014. ISBN 978-80-248-3388-0. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. The UNCITRAL Electronic Contracts Convention and Other International and Regional Sources for Regulation of Electronic Commerce: Too Many and/or Too Unsuccesful? In COFOLA 2014. 2014. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní : (se zaměřením na princip teritoriality a pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudu ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014, 228 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 487. ISBN 978-80-210-7424-8. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Aktuální judikatura Soudního dvora EU ke spotřebitelským smlouvám. In VIII. ročník mezinárodní konference Dny práva 2014. 2014. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Private International Law and the Internet - Selected Issues. In International Conference "Evolution of Private Law", 20th - 21th November 2014, Silesian University, Katowice. 2014. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2.doplněné a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 132 s. učebnice č 517. ISBN 978-80-210-7535-1. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky elektronické kontraktace pohledem Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT a nového občanského zákoníku. In Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Jiří Valdhans. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 125-140. Spisy Právnické fakulty; řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 489. ISBN 978-80-210-7491-0. info
 • DRLIČKOVÁ, Klára, Tereza KYSELOVSKÁ a David SEHNÁLEK. Cofola International 2014 Conference Proceedings. In Cofola International 2014 Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. n/a, 234 s. ISBN 978-80-210-7488-0. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 514 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států Evropské unie. In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 17-30. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Příslušnost ve věcech spotřebitelských smluv. In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 249-324. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. K něterým rozhodnutím českých soudů k Nařízení Brusel Ibis. In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 487-512. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, Jan PROVAZNÍK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ a Vojtěch KADLUBIEC. Cofola 2015. Casopis pro Pravni Vedu a Praxi. Brno: Masaryk University Press, 2014, roč. 22, č. 4, s. 395. ISSN 1210-9126. URL info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Tereza KYSELOVSKÁ. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 448 s. ISBN 978-80-7478-016-5. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Určení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů ve sporech ve věcech spotřebitelských smluv. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2013, roč. 4, č. 7, s. 33-34. ISSN 1804-5383. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech z online B2B smluv. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2013, roč. 4, č. 7, s. 132-146. ISSN 1804-5383. URL info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 127 s. ISBN 978-80-210-6309-9. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 136 s. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 421. ISBN 978-80-210-6418-8. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Uznání a výkon cizích rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních (se zaměřením na nařízení Brusel I). In COFOLA 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6625-0. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Kolizní a procesní problematika licencí s mezinárodním prvkem. In České právo a informační technologie 2013. 2013. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Jaroslav KRÁLÍČEK. Choice of Law and Choice of Forum Clauses in Online Contracts - Selected Issues. In Cyberspace 2013. 2013. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky elektronické kontraktace pohledem Vídeňské úmluvy, NOZ a CESL. In Dny práva 2013. 2013. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Jednotné evropské smluvní právo a jeho (diskutabilní) význam pro rozvoj a podporu elektronického obchodu v Evropské unii. In Bratislavské právnické forum 2013. 2013. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Multi-party and/or Multi-contract disputes. In 3. mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky rozhodčího řízení. 2013. URL info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 254 s. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 455. ISBN 978-80-210-6455-3. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Elektronizace jako "nový" jev a jeho vliv na mezinárodní právo soukromé a procesní. In ROZEHNALOVÁ Naděžda, KYSELOVSKÁ Tereza. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 59-84. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 455. ISBN 978-80-210-6455-3. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní obchodní arbitráž založená na nárocích z více smluv. In Petr Dobiáš. Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, s. 174-180. ISBN 978-80-7380-468-8. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. VI. ročník mezinárodní konference Dny práva 2012. Casopis pro Pravni Vedu a Praxi. Brno: Masaryk University Press, 2013, roč. 21, č. 1, s. 100-102. ISSN 1210-9126. URL info
 • DONÁT, Josef, Martin MAISNER, Radim POLČÁK, Jaromír ŠAVELKA, Matěj MYŠKA a Tereza KYSELOVSKÁ. Software Protection - A Comparative Perspective. 1. vyd. München: Medien und Recht, 2012, 266 s. MUR. ISBN 978-3-939438-15-1. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Petra BOHŮNOVÁ, Ivan CISÁR, Filip ČERNÝ, Hana FUNKOVÁ, Slavomír HALLA, Jan HAVLÍČEK, Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Tereza KYSELOVSKÁ, Jan MAURIC, Dušan SULITKA, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 269 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 418. ISBN 978-80-210-5956-6. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Klára DRLIČKOVÁ. Vybrané vyloučené otázky (tzv. vnější mezery) Úmluvy jako důvody jejího odmítání praxí. In Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012, s. 82-113, 26 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica No 418. ISBN 978-80-210-5956-6. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Interpretace článku 5 odst. 1 nařízení Brusel I a hraničního určovatele "místo plnění" v případě B2B online smluv. Online. In Žatecká, Eva, Kováčová, Lucia, Nechvátalová, Lucie, Vomáčka, Vojtěch. Cofola 2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2012, s. 998-1005. ISBN 978-80-210-5929-0. URL info
 • VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2012. 2012. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Případ Wintersteiger. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 3, č. 5, s. 19-21. ISSN 1805-2797. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. D. J. B. Svantesson: Private International Law and the Internet. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 3, č. 5, s. 32. ISSN 1805-2797. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jiří VALDHANS, Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK a Jan HAVLÍČEK. Mezinárodní soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 120 s. Učebnice - č.475. ISBN 978-80-210-5581-0. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Rome I Regulation and the Law Applicable to Internet-Related Consumer Contracts. In Smuk Peter. Az állam és jog alapvető értékei II. Győr : Széchenyi István Egyetem Állam - és Jogtudományi Doktori Iskola. 1. vyd. Györ: Széchenyi István Egyetem Állam - és Jogtudományi Doktori Iskola, 2011, s. 92-97, 196 s. ISBN 978-963-7175-60-2. info
 • DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Osobní působnost nařízení Brusel I ve světle probíhající revize. In Žatecká, E., Kováčová, L., Horecký, J., Vomáčka, V. COFOLA 2011: The Conference Proceedings. 2011. vyd. Brno, 2011, s. 526-550, 1772 s. ISBN 978-80-210-5582-7. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Online rozhodčí řízení - vybrané problémy. In Kocina, J., Poláček, B. Aktuální otázky rozhodčího řízení. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 121-129. n/a. ISBN 978-80-7380-349-0. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Určení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů ve sporech týkajících se porušení osobnostních práv zveřejněním informací na internetu. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2011, roč. 2, č. 4, s. 25-27. ISSN 1804-5383. URL info
 • VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2011. 2011. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Elektronizace, globalizace a jejich vliv na mezinárodní právo soukromé. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2011, s. 61-67. ISBN 978-80-7160-307-8. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 442. ISBN 978-80-210-5154-6. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky arbitrability sporů a internet. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 868-880, 1858 s. ISBN 978-80-210-5151-5. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Obnova řízení jako důvod ke zrušení rozhodčího nálezu. In Dávid, Radovan - Sehnálek, David - Valdhans, Jiří. Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 1. vyd. Brno: Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5305-2. info
 • VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2010. 2010. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Rozhodčí doložky (nejen) ve spotřebitelských smlouvách a ochrana základních lidských práv. In COFOLA 2009: the conference proceedings. 1. vydání. Brno: Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1293 s. ISBN 978-80-210-4821-8. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Interakce rozhodčího řízení a evropského práva. In Dny Práva - 2009 - Days of Law: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Brno: Masaryk Univeristy, 2009. ISBN 978-80-210-4990-1. URL info
 • VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2009. 2009. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. MANDATORY RULES AND SELLERS OBLIGATION TO DELIVER GOODS ACCORDING TO UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTRENATIONAL SALE OF GOODS. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008, 7 s. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Zpětný a další odkaz. In Sborník příspěvků z workshopu konaného dne 11. 12. 2008 na PrF MU Historie Mezinárodního práva soukromého. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 74-90, 193 s. ISBN 978-80-210-4767-9. info

28. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info