doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.

docent – Katedra anglistiky a amerikanistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G314
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8298
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Gorkého 57/7
  602 00Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: jmenován docentem pro obor anglický jazyk od 1. 11. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
  Habilitační práce: Tůma, F. (2017). Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Brno: Masarykova univerzita.
 • 2012: Ph.D., Filologie - Didaktika konkrétního jazyka (anglický jazyk), disertační práce "Rozvíjení komunikační kompetence pomocí online diskusních úkolů: Počítačem zprostředkovaná komunikace a dovednost psaní.", Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2008: Mgr., Učitelství anglického jazyka a informatiky pro 2. stupeň ZŠ. Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci
Přehled zaměstnání
 • 2016-nyní: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF MU - externí spolupráce (2016-2017), odborný asistent (2017-2019), docent (od 2019)
 • 2017-nyní: Katedra pedagogiky PdF MU - odborný asistent (2017-2019), docent (od 2019)
 • 2012-2017: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, odborný pracovník ve výzkumu - postdoc (2012-2015), odborný asistent (2015-2017)
 • 2008-2012: Katedra anglického jazyka FP TUL, odborný asistent
 • 2007-2011: Jazyková agentura Bareš, s. r. o., Liberec, lektor
 • 2006 – 2007: Liberecká jazyková škola, s. r. o., Liberec, lektor
Pedagogická činnost
 • 2017-2020: Katedra pedagogiky - výuka předmětů Výzkum v pedagogické praxi (v ČJ, AJ), Zpracování kvalitativních dat pro závěrečné práce, Pedagogická komunikace; Školní pedagogika; vedení bakalářských a diplomových prací
 • 2016-nyní: Katedra anglistiky a amerikanistiky - výuka předmětů Didaktika I, II a III (dříve Plánování v jazykové výuce, Akvizice jazyka), Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 1, vedení disertačních, diplomových a bakalářských prací.
 • 2012-2019: výuka v doktorském studiu na PedF MU - předměty Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 1,2; Aplikovaná psycholingvistika
 • 2008-2012: Katedra anglického jazyka FP TUL - vedení přednášek a seminářů z didaktiky anglického jazyka v bakalářském a navazujícím magisterském studiu a v kurzech celoživotního vzdělávání, vedení bakalářských, diplomových a závěrečných (CŽV) prací, výuka obecné a zdravotnické angličtiny
Vědeckovýzkumná činnost
 • Grant GA ČR 19-06763S: Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů (člen řešitelského týmu, hlavní řešitelka: dr. Obrovská, 2019-2021)
 • Grant GA ČR 18-02363S: Interakce ve frontální výuce a skupinové práci v hodinách angličtiny na střední škole (řešitel, 2018-2020)
 • Grant FRMU č. MUNI/FR/0807/2017: Inovace interní praxe v učitelství anglického jazyka (řešitel, 2018)
 • Grant GA ČR P407/15/08857S: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole (řešitel, 2015-2017)
 • Grant GA ČR P407/11/0234: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky) (září 2012 - prosinec 2013 spolupráce v rámci pozice postdoka, řešitelka doc. Píšová)
 • Grant FRVŠ č. 421/2012: Videozáznam pro analýzu mikrovýstupů jako prostředek k rozvíjení kompetencí učitelů anglického jazyka (do září 2012 hlavní řešitel, spoluřešitelka: dr. Šaffková)
 • Grant Studentské grantové soutěže TUL č. 5842/2012 : Využití blended learning v terciárním vzdělávání pro rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce (spoluřešitel, hlavní řešitelka dr. Šaffková)
 • Grant Studentské grantové soutěže TUL č. 5842/2011: Využití blended learning v terciárním vzdělávání pro rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce (hlavní řešitel, spoluřešitelka dr. Šaffková)
 • Grant Studentské grantové soutěže TUL č. 5832/2010: Hodnocení a zpětná vazba při rozvoji komunikační kompetence prostřednictvím asynchronních diskusních fór (hlavní řešitel)
 • Grant Interní grantové soutěže FP TUL č. 68/2009: Implementace inovativních položek do průběžného hodnocení v e-learningových kurzech angličtiny (hlavní řešitel)
Akademické stáže
 • University of Jyväskylä (Finsko) – stáž v rámci Visiting Fellow Programme (3 měsíce, 2021)
 • Mälardalen University (Švédsko) - krátkodobá stáž na School of Education, Culture and Communication (2 týdny, 2019)
 • University of Gothenburg (Švédsko) - krátkodobá stáž na Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS) a Department of Education, Communication and Learning (1 týden, 2018)
 • Augsburg Universität (Německo) - výukový pobyt v rámci Erasmus+ (2 týdny, 2017)
 • University of Helsinki, Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE, Finsko) - stáž v zahraničí (6 týdnů, 2016)
 • University of Helsinki, Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE, Finsko) - stáž postdoka v zahraničí (6 týdnů, 2014)
 • Paderborn Universität (Německo) - stáž postdoka v zahraničí(4 měsíce, 2013)
 • Çanakkale Onsekiz Mart University (Turecko) v rámci LLP Erasmus (1 týden, 2012)
 • Högskolan Kristanstad (Švédsko) v rámci LLP Erasmus (2 týdny, 2009)
Univerzitní aktivity
 • garant studijního programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (FF MU, akredit. 12/2019-12/2029)
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (2013-nyní: člen, 2021-2023: člen výboru)
 • Česká pedagogická společnost (2013-2020: člen)
 • Česká asociace anglistů / Czech Association for the Study of English (člen)
 • Síť Language and Education v Evropské asociaci pedagogického výzkumu (EERA) (recenzent)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena ČAPV za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci (2017) v kategorii původní článek v odborném časopise: Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441.
 • Cena ČAPV za významnou publikaci (2015) v kategorii monografie: Píšová, M. et al. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). Brno: Masarykova univerzita.
 • Nominace na cenu ČAPV za významnou publikaci (2015) v kategorii recenzovaná studie: Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika, 64(2), 177–199.
 • Cena děkana PedF MU (2015) za významný tvůrčí čin: Píšová, M. et al. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). Brno: Masarykova univerzita.
Vybrané publikace
 • TŮMA, František a Tamah SHERMAN. Recruiting help in word searches in L2 peer interaction: A multimodal conversation-analytic study. Linguistics and Education. Elsevier, 2022, roč. 67, s. 1-15, 16 s. ISSN 0898-5898. doi:10.1016/j.linged.2021.100999. info
 • TŮMA, František a Kateřina LOJDOVÁ. ‘There are two gaps, so’: teaching materials as resources for correction in pre-service teachers’ EFL classes. Classroom Discourse. 2021, roč. 12, 1-2, s. 15-34. ISSN 1946-3014. doi:10.1080/19463014.2020.1856697. DOI článku info
 • KADERKA, Petr, Jiří NEKVAPIL a František TŮMA. Etnometodologická konference v Mannheimu. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 81, č. 2, s. 154-160. ISSN 0037-7031. info
 • TŮMA, František, Michaela PÍŠOVÁ a Monika ČERNÁ. Eroding trust in teacher professionalism : An ethnomethodological analysis of radio interviews with Czech experts on education. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 2, s. 47-69. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-2-3. URL info
 • KNECHT, Petr a František TŮMA. Citační etika v pedagogickém výzkumu : k vynucování citací a zakládání citačních kartelů. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 3, s. 187-212. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-3-7. DOI článku info
 • TŮMA, František. Recepční studie českého vydání Auerovy Jazykové interakce. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 81, č. 4, s. 283-305. ISSN 0037-7031. webová stránka časopisu Slovo a slovesnost s anotací výsledku info
 • TŮMA, František a Petr KNECHT. Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství, nebo nezbytnost? Přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 9-31. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-1-1. URL info
 • TŮMA, František, Linda NEPIVODOVÁ a Nicola Catherine FOŘTOVÁ. Výzkum interakce mezi spolužáky : přehled konverzačněanalytických studií. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 2, s. 7-28. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.12. URL info
 • TŮMA, František. Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars. Linguistics and Education. Elsevier, 2018, roč. 47, č. 1, s. 59-67. ISSN 0898-5898. doi:10.1016/j.linged.2018.08.004. URL info
 • TŮMA, František. Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 78, č. 4, s. 283-304. ISSN 0037-7031. info
 • TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 7. ISBN 978-80-210-8888-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8888-2017. Čítárna Munispace info
 • TŮMA, František. Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky. Univerzita Karlova, 2016, roč. 59, č. 2, s. 3-12. ISSN 1210-0811. info
 • TŮMA, František. Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2016, roč. 26, č. 3, s. 415-441. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-415. URL info
 • TŮMA, František. Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika. Praha, 2014, roč. 64, č. 2, s. 177-199. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří a František TŮMA. Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 65-87. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-5. Digitální knihovna FF MU URL info
 • TŮMA, František. Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2014, roč. 24, č. 6, s. 878-902. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-6-878. URL info
 • TŮMA, František a Michaela PÍŠOVÁ. Trends in foreign language didactics research: a thematic analysis of Ph.D. dissertations from the Czech Republic and abroad (2006-2012). The New Educational Review. 2013, roč. 34, č. 4, s. 125-138. ISSN 1732-6729. URL info
 • TŮMA, František. EFL learners’ interaction in online discussion tasks: A conversation analysis perspective. ACC Journal. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, roč. 19, č. 3, s. 159-170. ISSN 1803-9782. URL info

4. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info