doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., narozena 23. 3. 1952 v Pardubicích, vdaná
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: doc., obor pedagogika, PdF MU Brno, název habilitační práce "Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora"
 • 2001: PhDr., obor pedagogika, FF UK Praha
 • 1999: Ph.D., obor pedagogika, FF UK Praha, název disertační práce "Novice Teacher"
 • 1998: M.A., obor Educational Management, University of Nottingham, Velká Británie
 • 1978: obor učitelství, aprobace anglický jazyk - ruský jazyk, FF UK Praha, název diplomové práce "Pádová soustava substantiv a zájmen ve vývoji angličtiny"
 • 1970: SVVŠ Pardubice
Přehled zaměstnání
 • 2010 - 2015: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta (docent, Institut výzkumu školního vzdělávání a katedra anglického jazyka a literatury)
 • 1998 - 2010: Univerzita Pardubice (do roku 2000 zástupce ředitele Ústavu jazyků a humanitních studií, od roku 2001 odborný asistent a zástupce vedoucího katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty humanitních studií, od roku 2005 docent, v roce 2005 proděkan pro výzkum a vývoj)
 • 1998 (květen - prosinec): Univerzita Pardubice (vedlejší pracovní poměr, odborný asistent)
 • 1998 (květen - prosinec): Ministerstvo zahraničních věcí ČR (projekt Kariérního řádu diplomatických pracovníků)
 • 1990 - 1998: Univerzita Pardubice, Ústav cizích jazyků, později Ústav jazyků a humanitních studií (odborný asistent, později vedoucí katedry, ředitel ústavu, zástupce ředitele ústavu)
 • 1976 - 1990: KNV Hradec Králové, Gymnázium Pardubice (středoškolská učitelka)
Universitní aktivity
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • Člen Oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Didaktika cizího jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • Člen stálé pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise
 • Člen (associate editor) redakční rady odborného časopisu Teachers and Teaching: Theory and Practice
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vyžádané (plenární) přednášky:
 • PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Pregraduate Teacher Education in the Czech Republic. University of Loughborough, TE workshop, 2.4.2003. AP 50%
 • PÍŠOVÁ, M. Portfolio v profesní přípravě učitele – otazníky, naděje, nebezpečí. Konference Portfolio v profesní přípravě učitele (s mezinárodní účastí). Pardubice, 5.10.2007.
 • PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M.; BREBERA, P.; KOSTKOVÁ, K. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů (Prezentace výsledků výzkumu využití studentského portfolia v reflektivním modelu přípravy učitelů anglického jazyka). Odborné setkání - seminář řešitelů výzkumného záměru, Pedagogická fakulta UK Praha, 25.2.2008.
 • PÍŠOVÁ, M. Teacher expertise: key concepts and research methodologies. Mezinárodní konference New Pathways in the Professional development of Teachers, IVŠV PdF MU Brno, 15.-16.6.2010.
 • PÍŠOVÁ, M. Didaktika cizích jazyků – otázky identity. (vyžádaná přednáška v rámci sympozia Oborové didaktiky – bilance a perspektivy). XVIII. konference ČAPV, PdF TU Liberec, 7.-9.9.2010.
 • PÍŠOVÁ, M. (Nový) profesionalismus v učitelství. Konference ČPdS Současná škola – „dílna lidskosti“? Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského, 27.–28.3.2014.
  Pamětní medaile Univerzity Pardubice při příležitosti 50 let vysokého školství v Pardubicích, listopad 2000
  Stříbrná medaile Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, leden 2010
Vybrané publikace
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Klára ULIČNÁ. Didaktika cizích jazyků. In Iva, Stuchlíková, Tomáš Janík et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 67-92. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2. ISBN 978-80-210-7769-0. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 2014. info
 • TŮMA, František, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR a Věra JANÍKOVÁ. Expert teachers’ interactive cognition: An analysis of stimulated recall. New Educational Review. 2014, roč. 36, č. 2, s. 289-299. ISSN 1732-6729. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. Researching expertise in teachers of English. In Horváthová B. Mapping and Applying Research in Foreign Language Education. první. Nitra: Pedagogická fakulta UKF Nitra, 2013. s. 126-143. ISBN 978-80-558-0281-7. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Expertise in Foreign Language Teaching. In Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. 2013. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expertise in Foreign Language Teaching. In Janíková, V., Seebauer, R. Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. první. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 23-32. ISBN 978-3-643-50505-7. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Expertise in Foreign Language Teaching: What are the Best Teachers like? In Krjačkov, D.A. Magija INNO: Novyje technologii v jazykovoj podgotovke specialistov meždunarodnikov Tom 1. první. Moskva: Izdatelstvo MGIMO Universitet, 2013. s. 230-234. ISBN 978-5-9228-1042-5. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Teacher Professional Socialisation: Objective Determinants. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2013, roč. 7/2013, č. 2, s. 67-80. ISSN 1802-4637. URL info
 • KOSTKOVÁ, Klára a Michaela PÍŠOVÁ. Příprava budoucích učitelů anglického jazyka v oblasti hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: vede cesta od praxe k teorii? In Grenarová, R., Vítková, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 36-53. ISBN 978-80-210-6024-1. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a František TŮMA. K trendům ve výzkumu v didaktice cizích jazyků: tematická analýza významných zahraničních studií za posledních 20 let. In JANÍKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M., HANUŠOVÁ, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 9-20. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 91 s. ISBN 978-80-210-6108-8. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Klára KOSTKOVÁ. Professional Learning of Student Teachers and its Support during Clinical Practice (Humanistic and Neo-humanistic Trends in Action). The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2011, roč. 23, č. 1, s. 295-307. ISSN 1732-6729. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Klára KOSTKOVÁ, Tomáš JANÍK a Jan SLAVÍK. Případové studie tvorby kurikula: shrnutí, diskuse, závěry. In Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. s. 269-284. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Klára KOSTKOVÁ. Případová studie: Výuka anglického jazyka a kurikulární reforma – staronové otázky? In Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. s. od 54 - 98, 44 s. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Co naznačují případové studie tvorby ŠVP na gymnáziích? In ) Kulatý stůl Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky 3. fáze výzkumu Kvalitní škola Případové studie tvorby ŠVP na gymnáziích – podněty pro revize kurikula. 2011. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. English Language Teacher Expertise. In Cudzie lazyky a kultúry v škole. 2011. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Didaktika cizích jazyků: otázky identity. Pedagogická orientace, odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2011, roč. 21, č. 2, s. 142-155, 13 s. ISSN 1211-4669. info
 • KOSTKOVÁ, Klára a Michaela PÍŠOVÁ. Notes on assessment of pupils with SLD in foreign language teaching: a case study. In Grenarová, R., Vítková, M. (eds.) Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 114 - 136, 22 s. ISBN 978-80-210-5664-0. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Tomáš JANÍK. On the Nature of Expert Teacher Knowledge. Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011, roč.5 2011, č. 2, s. 95 - 116, 21 s. ISSN 1802-4637. URL info
 • POLÁČKOVÁ, Věra a Michaela PÍŠOVÁ. Testování jako forma hodnocení cizojazyčné kompetence. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie České republiky, 2011, roč. 2011, zvl. čís., s. 551-556. ISSN 1801-8211. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Klára KOSTKOVÁ. Towards quality in teaching. In ELT Signposts. MSSUA/PedF MU Brno Conference. 2011. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Petr KNECHT. Klíčové kompetence v profesním jazyce učitelů. In Medzinárodná vedecká konferencia Škola – statický element v sociálnej dynamike. 2011. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Klára KOSTKOVÁ a Petr VLČEK. Případové studie tvorby kurikula: učitel v roli tvůrce kurikula. In Kolektiv autorů. Projekt Kurikulum G. Sborník příspěvků z Národní konference. první. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) divize VÚP, 2011. s. 25-30. ISBN 978-80-87063-56-9. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Věra JANÍKOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. K metodologii výzkumu v didaktice cizích jazyků. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 11 - 25. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 94 s. ISBN 978-80-210-5719-7. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků. 2011. info
 • BENDL, Stanislav, Michaela PÍŠOVÁ, Jan ŠŤÁVA, Jitka JURSOVÁ, Lucie BETÁKOVÁ, Lucie DOKOUPILOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslava KOVAŘÍKOVÁ, Martina MANĚNOVÁ, Nataša MAZÁČOVÁ, Jarmila MOJŽÍŠOVÁ, Marcela MUSILOVÁ, Jarmila PAVLIŠOVÁ, Eva PODHAJSKÁ, Jiří PROKOP, Karel RÝDL, Jana UHLÍŘOVÁ, Růžena VÁŇOVÁ, Hana VOŇKOVÁ a Michal ZVÍROTSKÝ. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. 554 s. ISBN 978-80-7290-517-1. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Karolina DUSCHINSKÁ, Jana KARGEROVÁ, Alena LAMPERTOVÁ, Eva LUKAVSKÁ, Monika SZIMETHOVÁ a Anna TOMKOVÁ. Mentoring v učitelství. první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7290-518-8. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA a Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 154 s. ISBN 978-80-210-5744-9. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Klára KOSTKOVÁ. Didaktická znalost obsahu na výstupu z přípravného vzdělávání učitelů. In Hledisko kvality v přípravě učitele. Vydání první. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 123-128. Monografie FPE ZČU. ISBN 978-80-7043-869-5. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Burning Issues in English Language Didactics. In Challenges in Foreign Language Education. vydání první. Bratislava: Z-F Lingua, 2010. s. 99-103, 178 s. ISBN 978-80-89328-50-5. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Učitel-expert. Přehled výzkumných trendů a jejich výsledků. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, LX, 3/4, s. 242-253, 197-368. ISSN 0031-3815. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Klára KOSTKOVÁ. Notes on foreign language teaching with special attention to giftedness: a case study. In Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 140-166, 26 s. ISBN 978-80-210-5375-5. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Od oboru k obsahu vzdělávání a učivu: z příběhu učitele-experta. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity, 2009, LIX, č. 2, s. 182-197, 101-226. ISSN 0031-3815. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Příspěvek k diskusi o metodologických problémech diagnostiky didaktické znalosti obsahu. In Metodologické problémy výzkumu a diagnostiky didaktických znalostí obsahu. první. Brno: Paido, 2008. s. 37-50. ISBN 978-80-7315-165-2. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Portfolio v profesní přípravě učitele. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-132. ISBN 978-80-7395-024-8. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Pavel BREBERA. K procesům utváření didaktických znalostí obsahu v raných fázích učitelské dráhy. In Pedagogical Content Knowledge nebo didaktická znalost obsahu? první. Brno: Paido, 2007. s. 75-90. ISBN 978-80-7315-139-3. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. PRO MENTORY projektu KLINICKÝ ROK. Vedení pedagogické praxe. druhé přepracované vydání. Pardubice: Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, 2006. 77 s. Monografica. ISBN 80-7194-854-3. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Pavel BREBERA. Chapter 7:Addressing Professional Competence. In A Vision of European Teaching and Learning. Perspectives on the role of the teacher. první. Karlstadt: City Tryck i Karlstadt, 2006. s. 67-92. ISBN 91-975204-3-8. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
 • BREBERA, Pavel, Monika ČERNÁ a Michaela PÍŠOVÁ. Chapter 12: Practice in Teacher Training. In Learning for the Future. Dimensions of the New Role of the Teacher. první. Karlstadt: City Tryck i Karlstadt, 2005. s. 135- 143. ISBN 91-975204-2-X. info

4. 1. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info