prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

profesorka – Katedra občanského práva


kancelář: 205
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6678
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka občanského práva
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1992 – maturita, Gymnázium Lerchova 63/ Matyáše Lercha, Brno 1994 – odborná maturita SSOŠ Živnostenská, Brno 1998 – magisterské studium „Právo a právní věda“ (Mgr.), PrF MU 2000 – rigorózní zkouška (JUDr.), Občanské právo hmotné a procesní, PrF MU 2003 – doktorské studium (Ph.D.), Teoretické právní vědy, Občanské právo , PrF MU 2012 – habilitační řízení (Doc.), Občanské právo, PrF MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2012 – dosud: docent na kateře občanského práva PrF MU 2003 – 2012: odborný asistent na katedře občanského práva PrF MU Brno 1999 – 2003: asistent na katedře občanského práva PrF MU Brno 2000 – 2002: Nejvyšší soud, C.H. Beck – spolupráce při zpracování sbírek soudních rozhodnutí 1996 – 1998 Nadace C.E.S.T.A., Tábor – projektový manažer Řešitelka, členka řešitelských týmů akademických projektů (mezinárodních i vnitrostátních) Externí spolupráce s Justiční akademií, ČAK, řadou českých i zahraničních významných subjektů z oblasti vzdělávání, komerční sféry i NNO: Vzdělávací Nadace Jana Husa, Nadace Partnerství, Open Society Fund, Nadace Via, Svaz skautů a skautek, z.s., Česká rada dětí a mládeže, atd.
Pedagogická činnost
 • 2002- : externí učitel ESF MU v Brně, výuka předmětu Právo neziskových organizací v rámci bakalářského studijního programu 2001-2001: externí učitel PeDF MU v Brně, výuka předmětu Úvod do soukromého práva v rámci bakalářského studijního programu 1999- : učitel v magisterském, bakalářském a celoživotním studijním prgramech: předměty Občanské právo hmotné, Spolkové a nadační právo
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitelka řady mezinárodních projektů srovnávacího práva (v rámci ELI, ERNOP, MPI, atd.) Lektor Justiční Akademie ČR, České advokání komory, ESF MU atd. Expertní spolupráce s řadou českých i zahraničních významných institucí: European Foundation Centre (Brusel, Belgie), ERNOP (Amstedram, Nizozemí), European Law Institute (Vídeň, Rakousko), z oblasti komerční sféry i NNO: Nadace Partnerství, Open Society Fund, Nadace Via, Svaz skautů a skautek, z.s., Liga lidských práv, Česká rada dědí a mládeže, atd.
Akademické stáže - dlouhodobé
 • 2010,– Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburk, Německo, - 3 měsíce, stipendium MPI, tutor: prof. J.K. Hopt - stipendium Max Planck Institutu 2002 – Institute Suisse Droit Comparé, Lausanne, Švýcarsko, tutor: H.M. Riemer- 4 měsíce, stipendijní pobyt – stipendium Švýcarské konfederace 2002 – Vrije Universitet Amstedam, Amstedam, Nizozemí 4 měsíce, tutor: prof. T. van der Ploeg, stipendijní pobyt – stipendium nizozemské vlády (NUFFIC) 1998 - Hoogeschool voor Economie an Management, Utrecht, Nizozemí - 3 měsíce, výměnný studijní pobyt
Univerzitní aktivity
 • 2015: - Členka Vědecké rady Právnické fakulty MU 2008 - 2017: - Členka akademického senátu Právnické fakulty MU 2015 - 2017: - Předsedkyně Akademického senátu Právnické fakulty MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2002 - dosud: člen ALUMNI ISDC, Lausanne, Švýcarsko 2009 – dosud: Člen Společnosti pro výzkum neziskového sektoru, o.s. Brno 2010 – dosud: člen expetrního týmu při European Foundation Centre, Brussel, Belgie 2011– dosud: člen The European Research Network on Philanthropy, Amsterdam, Nizozemí 2012 - dosud: člen Working group of European Law Institute on European Foundation Statute (prof. Schauer), European Law Institute, Wien, Rakousko 2014 -:Členka Občanskoprávního kolegia při Ústavu státu a práva AV ČR 2008 - : Členka výboru pro financování a legislativu RVNNO 2014- : Stálý zástupce v RVNNO 2012 - : Členka Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL)
Vybrané publikace
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Ústav soukromého práva: na pomezí mezi fundací a korporací. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, roč. 25, č. 6, s. 191 - 195. ISSN 1210-6410. 2017. Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Právnické osoby na prahu nové doby IV. 2017. info
 • PIHERA, Vlastimil, Bohumil HAVEL a Kateřina RONOVSKÁ. "Svěřenský fond" - a new trust like vehicle in Czech Civil Law. In Menyhei Ákos, Sándor István. A trust bevezetése magyarországon és a nemzetiözi gyakorlat/ Introductiono of the trust in Hungary and the international practice. 1. vyd. Budapest, Maďarsko: HVG ORAC. s. 185 - 200. Step Hungary publications. ISBN 978-963-258-325-9. 2017. info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In Barry Hoolwerf and Theo Schuyt. Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. Amsterdam: An ERNOP publication. s. 68-81. ISBN 978-90-75458-86-2. 2017. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. Estate planning on the edges of time: The Czech Perspective. Trusts & Trustees. Velká Británie (England): Oxford University Press, roč. 23, č. 6, s. 648-652. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttx067. 2017. Webové stránky časopisu - abstrakt článku Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání právnických osob. In Dny práva 2016. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Jarmila POKORNÁ, Bohumil HAVEL a Kateřina EICHLEROVÁ. Překvapivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k zástupci právnické osoby pro zaměstnance. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, roč. 24, č. 3, s. 96-99. ISSN 1210-6410. 2016. Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Fresh look at the World - the Czech trust (Friss szemmel a nayvilágban - a cseh trust). In A bizamli vagyonkezelés aktuális kérdései - STEP Hungary Conference 2016. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ, Ondřej PAVELEK, Jana JEŘÁBKOVÁ a Vlastislav STAVINOHA. Workshop: Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Mezigenerační majetkové transfery. In Konference: Nové soukromé právo, Ostrava, 2016. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Povaha a pravidla výkladu (nejen) zakladatelských právních jednání soukromých korporací. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, roč. 24, č. 18, s. 611-615. ISSN 1210-6410. 2016. Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Stálý zástupce v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, Úřad vlády CŘ. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 204 s. ISBN 978-80-210-7747-8. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Stanislav KOUBA. Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně. In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa). s. 136 -146. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Europeanizace nadačního práva. In Ronovská, K. a kol. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 59 - 77. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil VITOUL. The Light and Shadow of the proposed Societas Unius Personae. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. New Czech Foundation Law: A return to European roots? In Weitemeyer, B. - Hüttemann, R. - Rawert, P. - Schmidt, K. Non Profit Law Yearbook 2014/2015. Hamburg: Bucerius Law School Press. s. 157-170. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen. ISBN 978-3-86381-073-3. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. ‘Svěřenský fond’ (Trust fund): A Daring New Legal Transplant in Czech Law. In Farran, S., Gallen, J., Hendry, J., Rautenbach, Ch. (eds.). The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World. 1. vyd. Velká Británie (England): Ashgate. s. 203 - 211. Juris Diversitas. ISBN 978-1-4724-6040-0. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. Foundations and trust funds in the Czech Republic after the recodification of Civil Law : a step forward? Trust & Trustees. Oxford University Press, roč. 21, č. 6, s. 639-644. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttv053. 2015. Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Svěřenský fond a jemu funkčně podobné instrumenty v českém právu. In Dědické právo v proměnách věků. 2015. info
 • SALÁK, Pavel a Kateřina RONOVSKÁ. „Trust-like instruments“ in Continental Europe and in the Czech Republic. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków. s. 137-151. ISBN 978-83-7490-848-1. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. K významu soudní judikatury při dotváření nadačního práva v Evropě ve čtyřech "obrazech". In Večeřa, Miloš; Hurdík, Jan; Hapla Martin a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita. s. 239-254. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4. 2015. URL info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, roč. 22, č. 3, s. 82-88. ISSN 1210-6410. 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o. 256 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8. 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva. Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, roč. 97, č. 4, s. 405-416. ISSN 0032-6984. 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Foundations in the Czech Republic: Yesterday, Today and Tomorrow. In Prele, Ch. Developments in Foundation Law in Europe. 1. vyd. Netherlands: Springer Dordrecht Heidelberg New York London. s. 35 - 50. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. ISBN 978-94-017-9068-0. doi:10.1007/978-94-017-9069-7_3. 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Nové instituty fiduciární správy majetku po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Fond svěřenský, nadační a přidružený. In Tichý, Luboš, Ronovská, Kateřina, Kocí Miloš. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vydání. Praha: Nakladateství Eva Rozkotová (Centrum právní komparatistiky PrF UK). s. 141 -152. Centrum právní komparatistiky. ISBN 978-80-87488-14-0. 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace jako "vlivná" osoba. In Konference "Ovlivnění" v zákoně o obchodních korporacích a související otázky korporátního práva. 2014. info
 • HAVEL, Bohumil a Kateřina RONOVSKÁ. New Instruments of the Fiduciary Administration of Assets after the Recodification of Private Law in the Czech Repubic - Foundation Fund, Trust Fund and Affiliated Fund. In Hüttemann, R., Rawert, P, Schmidt, K., Weitemeyer, B. Non Profit Law Yearbook 2013/2014. 1. vydání. Hamburg, Německo: Bucerius Law School Press. s. 177 - 190. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen. ISBN 978-3-86381-050-4. 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL, Tereza PONDIKASOVÁ a Bohumil HAVEL. Formy správy majetku po rekodifikaci soukromého práva. 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Michal JANOUŠEK. Fudatio Europea: Quo vadis? 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Pět důvodů proč nepožadovat u zakladatelských právních jednání u nadačních fondů a ústavů formu notářského zápisu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, roč. 2014, č. 11, s. 48 - 50. ISSN 1210-6348. 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Občanský zákoník I. Komentář. Obecná část - § 122, 124, 144. §146 -150, § 303 - 401, § 3025, § 3041, 3048 - 3050,. In Lavický, P. Občanský zákoník I. Komentář. Obecná část § 1 - 654. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. s. "nestránkováno", 334 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 2014. info
 • TICHÝ, Luboš, Kateřina RONOVSKÁ a Miloš KOCÍ. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vydání. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK, Prah. 235 s. Publikace Centra právní komparatistiky PrF UK Praha. ISBN 978-80-87488-14-0. 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorphosis of Foundation Law in the Czech republic - country report. In International Conference: Metamorphosis of Foundation Law in Europe. 2013. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace (a trusty) v kontinentální Evropě - pohled funkcionální. Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, roč. 4, 7-8, s. 202-206. ISSN 1803-6554. 2012. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nové české nadační právo v evropském srovnání. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 348 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7357-971-5. 2012. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Hledání společných východisek pro právní rámec občanské společnosti v Evropě. Právník. Praha, roč. 148/09, č. 11, s. 1137 - 1147, 10 s. ISSN 0231-6625. 2009. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Účel nadace a možnost jeho změny. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, roč. 17/2009, č. 2, s. 80 - 85. ISSN 1210-9126. 2009. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Civil Law in the Czech Republic: tendencies of development (some notes on the proposal of the new civil code). European Review of Private Law. The Netherlands: Kluver Law International, roč. 16/2008, 1., s. 111 - 120. ISSN 0928-9801. 2008. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: MU Brno, IX., 3., s. 217-221. ISSN 1210-9126. 2007. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Legal framework for Civil Society in the Czech Republic. In Cvil Society in Europe, Legal condition and perspectives. 2007. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Ivo TELEC. Pojetí statusu veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku I., II. Část. In Malacka, M. (ed.): Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11.-1.12.2005. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. s. 110-122. ISBN 80-244-1299-3. 2006. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Poznámky k návrhu nového Občanského zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, Roč. 14, č. 2, s. 158-162. ISSN 1210-9126. 2006. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcarské právní úpravy. Část 1. Právní fórum : český právnický měsíčník. Příloha VIA IURIS. Praha: ASPI Publishing, Roč. 3, č. 5, s. 27-32. ISSN 1214-7966. 2006. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Status veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, Roč. 3, č. 2, s. 9-13. ISSN 1214-7966. 2006. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcaské právní úpravy. Část 2. Právní fórum : český právnický měsíčník. Příloha VIA IURIS. Praha: ASPI Publishing, Roč. 3, č. 8, s. 48-53, 5 s. ISSN 1214-7966. 2006. info

15. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info