doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.


Kancelář: 264
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6678
E‑mail:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka občanského práva
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1992 – maturita, Gymnázium Lerchova 63/ Matyáše Lercha, Brno 1994 – odborná maturita SSOŠ Živnostenská, Brno 1998 – magisterské studium „Právo a právní věda“ (Mgr.), PrF MU 2000 – rigorózní zkouška (JUDr.), Občanské právo hmotné a procesní, PrF MU 2003 – doktorské studium (Ph.D.), Teoretické právní vědy, Občanské právo , PrF MU 2012 – habilitační řízení (Doc.), Občanské právo, PrF MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2012 – dosud: docent na kateře občanského práva PrF MU 2003 – 2012: odborný asistent na katedře občanského práva PrF MU Brno 1999 – 2003: asistent na katedře občanského práva PrF MU Brno 2000 – 2002: Nejvyšší soud, C.H. Beck – spolupráce při zpracování sbírek soudních rozhodnutí 1996 – 1998 Nadace C.E.S.T.A., Tábor – projektový manažer Řešitelka, členka řešitelských týmů akademických projektů (mezinárodních i vnitrostátních) Externí spolupráce s Justiční akademií, ČAK, řadou českých i zahraničních významných subjektů z oblasti vzdělávání, komerční sféry i NNO: Vzdělávací Nadace Jana Husa, Nadace Partnerství, Open Society Fund, Nadace Via, Svaz skautů a skautek, z.s., Česká rada dětí a mládeže, atd.
Pedagogická činnost
 • 2002- : externí učitel ESF MU v Brně, výuka předmětu Právo neziskových organizací v rámci bakalářského studijního programu 2001-2001: externí učitel PeDF MU v Brně, výuka předmětu Úvod do soukromého práva v rámci bakalářského studijního programu 1999- : učitel v magisterském, bakalářském a celoživotním studijním prgramech: předměty Občanské právo hmotné, Spolkové a nadační právo
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitelka řady mezinárodních projektů srovnávacího práva (v rámci ELI, ERNOP, MPI, atd.) Lektor Justiční Akademie ČR, České advokání komory, ESF MU atd. Expertní spolupráce s řadou českých i zahraničních významných institucí: European Foundation Centre (Brusel, Belgie), ERNOP (Amstedram, Nizozemí), European Law Institute (Vídeň, Rakousko), z oblasti komerční sféry i NNO: Nadace Partnerství, Open Society Fund, Nadace Via, Svaz skautů a skautek, z.s., Liga lidských práv, Česká rada dědí a mládeže, atd.
Akademické stáže - dlouhodobé
 • 2010,– Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburk, Německo, - 3 měsíce, stipendium MPI, tutor: prof. J.K. Hopt - stipendium Max Planck Institutu 2002 – Institute Suisse Droit Comparé, Lausanne, Švýcarsko, tutor: H.M. Riemer- 4 měsíce, stipendijní pobyt – stipendium Švýcarské konfederace 2002 – Vrije Universitet Amstedam, Amstedam, Nizozemí 4 měsíce, tutor: prof. T. van der Ploeg, stipendijní pobyt – stipendium nizozemské vlády (NUFFIC) 1998 - Hoogeschool voor Economie an Management, Utrecht, Nizozemí - 3 měsíce, výměnný studijní pobyt
Univerzitní aktivity
 • 2015: - Členka Vědecké rady Právnické fakulty MU 2008 - 2017: - Členka akademického senátu Právnické fakulty MU 2015 - 2017: - Předsedkyně Akademického senátu Právnické fakulty MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2002 - dosud: člen ALUMNI ISDC, Lausanne, Švýcarsko 2009 – dosud: Člen Společnosti pro výzkum neziskového sektoru, o.s. Brno 2010 – dosud: člen expetrního týmu při European Foundation Centre, Brussel, Belgie 2011– dosud: člen The European Research Network on Philanthropy, Amsterdam, Nizozemí 2012 - dosud: člen Working group of European Law Institute on European Foundation Statute (prof. Schauer), European Law Institute, Wien, Rakousko 2014 -:Členka Občanskoprávního kolegia při Ústavu státu a práva AV ČR 2008 - : Členka výboru pro financování a legislativu RVNNO 2014- : Stálý zástupce v RVNNO 2012 - : Členka Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL)
Vybrané publikace
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Ústav soukromého práva: na pomezí mezi fundací a korporací. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 191 - 195. ISSN 1210-6410. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Právnické osoby na prahu nové doby IV. 2017. info
 • PIHERA, Vlastimil, Bohumil HAVEL a Kateřina RONOVSKÁ. "Svěřenský fond" - a new trust like vehicle in Czech Civil Law. In Menyhei Ákos, Sándor István. A trust bevezetése magyarországon és a nemzetiözi gyakorlat/ Introductiono of the trust in Hungary and the international practice. 1. vydání. Budapest, Maďarsko: HVG ORAC, 2017. s. 185- 200, 16 s. info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In: Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. pp 68-81. ISBN 9789075458862. : An ERNOP publication, Barry Hoolwerf and Theo Schuyt (eds.), 2017. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. Estate planning on the edges of time: The Czech Perspective. Trusts & Trustees, Velká Británie (England): Oxford University Press, 2017, roč. 23, č. 6, s. 648-652. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttx067. Webové stránky časopisu - abstrakt článku info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání právnických osob. In Dny práva 2016. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Jarmila POKORNÁ, Bohumil HAVEL a Kateřina EICHLEROVÁ. Překvapivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k zástupci právnické osoby pro zaměstnance. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 3, s. 96-99. ISSN 1210-6410. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Fresh look at the World - the Czech trust (Friss szemmel a nayvilágban - a cseh trust). In A bizamli vagyonkezelés aktuális kérdései - STEP Hungary Conference 2016. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ, Ondřej PAVELEK, Jana JEŘÁBKOVÁ a Vlastislav STAVINOHA. Workshop: Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Mezigenerační majetkové transfery. In Konference: Nové soukromé právo, Ostrava, 2016. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Povaha a pravidla výkladu (nejen) zakladatelských právních jednání soukromých korporací. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 18, s. 611-615. ISSN 1210-6410. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Stálý zástupce v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, Úřad vlády CŘ. : Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 s. ISBN 978-80-210-7747-8. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Stanislav KOUBA. Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně. In Ronovská,K.. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. s. 136 -146, 11 s. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Europeanizace nadačního práva. In Ronovská, K. a kol.. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 59 - 77, 19 s. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil VITOUL. The Light and Shadow of the proposed Societas Unius Personae. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. New Czech Foundation Law: A return to European roots? In Weitemeyer, B. - Hüttemann, R. - Rawert, P. - Schmidt, K.. Non Profit Law Yearbook 2014/2015. Hamburg: Bucerius Law School Press, 2015. s. 157-170, 14 s. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen. ISBN 978-3-86381-073-3. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. ‘Svěřenský fond’ (Trust fund): A Daring New Legal Transplant in Czech Law. In Farran, S., Gallen, J., Hendry, J., Rautenbach, Ch. (eds.). The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World. 1. vyd. Velká Británie (England): Ashgate, 2015. s. 203 - 211, 9 s. Juris Diversitas. ISBN 978-1-4724-6040-0. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. Foundations and trust funds in the Czech Republic after the recodification of Civil Law : a step forward? Trust & Trustees, Oxford University Press, 2015, roč. 21, č. 6, s. 639-644. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttv053. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Svěřenský fond a jemu funkčně podobné instrumenty v českém právu. In Dědické právo v proměnách věků. 2015. info
 • SALÁK, Pavel a Kateřina RONOVSKÁ. „Trust-like instruments“ in Continental Europe and in the Czech Republic. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al.. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 137-151, 15 s. ISBN 978-83-7490-848-1. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. K významu soudní judikatury při dotváření nadačního práva v Evropě ve čtyřech "obrazech". In Večeřa, Miloš; Hurdík, Jan; Hapla Martin a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 239-254, 16 s. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4. URL info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 3, s. 82-88. ISSN 1210-6410. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014. 256 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva. Právny obzor, Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2014, roč. 97, č. 4, s. 405-416. ISSN 0032-6984. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Foundations in the Czech Republic: Yesterday, Today and Tomorrow. In Prele, Ch.. Developments in Foundation Law in Europe. 1. vyd. Netherlands: Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2014. s. 35 - 50, 16 s. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. ISBN 978-94-017-9068-0. doi:10.1007/978-94-017-9069-7_3. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Nové instituty fiduciární správy majetku po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Fond svěřenský, nadační a přidružený. In Tichý, Luboš, Ronovská, Kateřina, Kocí Miloš. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vydání. Praha: Nakladateství Eva Rozkotová (Centrum právní komparatistiky PrF UK), 2014. s. 141 -152, 12 s. Centrum právní komparatistiky. ISBN 978-80-87488-14-0. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace jako "vlivná" osoba. In Konference "Ovlivnění" v zákoně o obchodních korporacích a související otázky korporátního práva. 2014. info
 • HAVEL, Bohumil a Kateřina RONOVSKÁ. New Instruments of the Fiduciary Administration of Assets after the Recodification of Private Law in the Czech Repubic - Foundation Fund, Trust Fund and Affiliated Fund. In Hüttemann, R., Rawert, P, Schmidt, K., Weitemeyer, B.. Non Profit Law Yearbook 2013/2014. 1. vydání. Hamburg, Německo: Bucerius Law School Press, 2014. s. 177 - 190, 14 s. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen. ISBN 978-3-86381-050-4. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL, Tereza PONDIKASOVÁ a Bohumil HAVEL. Formy správy majetku po rekodifikaci soukromého práva. 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Michal JANOUŠEK. Fudatio Europea: Quo vadis? 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Pět důvodů proč nepožadovat u zakladatelských právních jednání u nadačních fondů a ústavů formu notářského zápisu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2014, roč. 2014, č. 11, s. 48 - 50. ISSN 1210-6348. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Občanský zákoník I. Komentář. Obecná část - § 122, 124, 144. §146 -150, § 303 - 401, § 3025, § 3041, 3048 - 3050,. In Lavický, P.. Občanský zákoník I. Komentář. Obecná část § 1 - 654. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. "nestránkováno", 334 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. info
 • TICHÝ, Luboš, Kateřina RONOVSKÁ a Miloš KOCÍ. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vydání. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK, Prah, 2014. 235 s. Publikace Centra právní komparatistiky PrF UK Praha. ISBN 978-80-87488-14-0. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorphosis of Foundation Law in the Czech republic - country report. In International Conference: Metamorphosis of Foundation Law in Europe. 2013. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace (a trusty) v kontinentální Evropě - pohled funkcionální. Obchodněprávní revue, Praha: C.H.Beck, 2012, roč. 4, 7-8, s. 202-206. ISSN 1803-6554. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nové české nadační právo v evropském srovnání. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 348 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7357-971-5. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Hledání společných východisek pro právní rámec občanské společnosti v Evropě. Právník, Praha, 2009, roč. 148/09, č. 11, s. 1137 - 1147. ISSN 0231-6625. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Účel nadace a možnost jeho změny. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009, roč. 17/2009, č. 2, s. 80 - 85. ISSN 1210-9126. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Civil Law in the Czech Republic: tendencies of development (some notes on the proposal of the new civil code). European Review of Private Law, The Netherlands: Kluver Law International, 2008, roč. 16/2008, 1., s. 111 - 120. ISSN 0928-9801. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: MU Brno, 2007, IX., 3., s. 217-221. ISSN 1210-9126. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Legal framework for Civil Society in the Czech Republic. In Cvil Society in Europe, Legal condition and perspectives. 2007. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Ivo TELEC. Pojetí statusu veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku I., II. Část. In Malacka, M. (ed.): Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11.-1.12.2005. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2006. s. 110-122, 13 s. ISBN 80-244-1299-3. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Poznámky k návrhu nového Občanského zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 2, s. 158-162. ISSN 1210-9126. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcarské právní úpravy. Část 1. Právní fórum : český právnický měsíčník. Příloha VIA IURIS, Praha: ASPI Publishing, 2006, Roč. 3, č. 5, s. 27-32. ISSN 1214-7966. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Status veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku. Právní fórum : český právnický měsíčník, Praha: ASPI Publishing, 2006, Roč. 3, č. 2, s. 9-13. ISSN 1214-7966. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcaské právní úpravy. Část 2. Právní fórum : český právnický měsíčník. Příloha VIA IURIS, Praha: ASPI Publishing, 2006, Roč. 3, č. 8, s. 48-53. ISSN 1214-7966. info

15. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info