Ing. Klára Kašparová, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Klára Kašparová, rozená Doležalová, narozena 14.8.1978 v Táboře
Pracoviště
 • katedra podnikového hospodářství
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Vzdělávací program Rozvoj pedagogických kompetencí Centra rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků MU (CERPEK), uděleno osvědčení o absolvování
 • 2012: Ekonomicko-správní fakulta MU, obor Podniková ekonomika a management, udělen titul Ph.D.
 • 2007: Filozofická Fakulta MU, osvědčení o absolvování doplňujícího pedagogického studia k získání učitelské způsobilosti pro vyučování předmětu ekonomie na středních školách
 • 2002: Ekonomicko-správní fakulta MU, obor Obchodní podnikání, udělen titul Ing.
Přehled zaměstnání
 • 2003 - doposud: Ekonomicko-správní fakulta MU, asistent, od roku 2012 odborný asistent
 • 2012 - 2013: Ekonomicko-správní fakulta MU, koordinátor inovací v projektu Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky
 • 2001 - 2002: reklamní agentura AETNA, spol. s r.o., účetní-fakturant
 • 1999 - 2000: Amont s.r.o., organizační a řídící pracovník dislokovaného pracoviště
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů: Marketing, Základy marketingu, Marketing 2 (Marketingová komunikace), Marketingový výzkum - případové studie.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací zaměřeno především na oblast obecného marketingu, marketingové komunikace a Corporate Social Responsibility.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zabývám se především problematikou společenské odpovědnosti podniku (Corporate Social Responsibility).
 • 2005 - 2010: člen vnitřního výzkumného projektu Konkurenceschopnost českých podniků Katedry podnikového hospodářství, který je podporován Centrem výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky.
 • 2007: spoluřešitel vnitřního výzkumného projektu CSR reporting českých a slovenských podniků.
 • 2006 - 2008: člen mezinárodního výzkumného projektu Relationship Marketing of Small and Medium Enterprises and Self-Governments (společný projekt ESF MU Brno, PF VUT Brno, EU MB Banská Bystrica a AE Katowice).
Univerzitní aktivity
 • 2020: člen pracovní skupiny pro revizi Volebního řádu AS ESF;
 • 2018 - dosud: předseda Volební komise Akademického senátu ESF MU;
 • 2017: člen Pracovní skupiny pro rozvoj vnější vztahů a marketingu ESF MU;
 • 2017: člen Obvodní volební komise pro volby do AS MU;
 • 2015: člen hodnotící komise projektů Fondu rozvoje MU;
 • 2008 - 2010: člen zaměstnanecké komory Akademického senátu ESF MU.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2018 - dosud: hodnotitel v programu hodnocení výzkumu - metodika "M17+" RVVI;
 • 2017 - dosud: hodnotitel v okresním kole soutěže Středoškolská odborná činnost;
 • 2015 - 03/2018: zástupce ESF MU v Platformě zainteresovaných stran společenské odpovědnosti;
 • 2014 - 2016: člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace;
 • 2013-2014: člen Odborné sekce Společenská odpovědnost organizací Rady kvality ČR.
Pedagogické úspěchy
 • 2016 - vedená práce M. Malé s názvem Lokální rozměr společenské odpovědnosti firem (na příkladu Žďárska) vyhrála 1.místo ve 38. celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti ČR v oboru 13 - Ekonomika a řízení;
 • 2011 - vedená práce Ing. Petra Krále, DiS. s názvem Tvorba komunikační kampaně s využitím modelu Rossitera a Percyho vyhrála 2. místo v rámci soutěže Cena děkana ESF MU.
Vybrané publikace
 • KAŠPAROVÁ, Klára. THE CZECH CSR REPORTS: TOPICS AND QUALITY OF THEIR PROCESSING. Acta academica karviniensis. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018, roč. 28, č. 2, s. 5-15. ISSN 1212-415X. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. The Socially Responsible Behaviour of Family Firms: A Scoping Review. Online. In Petr Mikuš, Martin Cenek. International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2018. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2018. Brno: Masaryk University, 2018, s. 121-129. ISBN 978-80-210-9164-1. odkaz na celý sborník info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Family Firms And Their Social Responsibility Disclosure. Online. In JANOŠOVÁ, Lenka, Ladislava KUCHYNKOVÁ a Martin CENEK. ISCOBEMM 2017 - Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics. 1st. Brno: Masaryk University, 2017, s. 119-127. ISBN 978-80-210-8714-9. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS SUPPORTING CSR IN THE CZECH REPUBLIC – ARE THERE ANY LEADERS? Acta academica karviniensis. Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016, roč. XVI, č. 4, s. 61-67. ISSN 1212-415X. El. verze článku je dostupná zde info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Implementation of innovative practices in corporate social responsibility of Czech companies. Online. In Martin Lukeš, Ivana Svobodová, Jan Mareš, Jitka Srpová. Innovation management and Corporate Sustainability 2015. Proceedings of the 3rd International Conference. 1st ed. Prague: Oeconomica, 2015, s. 108-117. ISBN 978-80-245-2092-6. http://imacs.vse.cz/conference-proceedings/ info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Cvičebnice do předmětu Marketing 2. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Vilém KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 160 s. Management. ISBN 978-80-247-4480-3. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Faktory ovlivňující CSR reportování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 139 s. ISBN 978-80-210-5985-6. Munishop info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Reportování o společenské odpovědnosti podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 188 s. ISBN 978-80-210-5694-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5694-2011. Munishop Munispace info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Rozdíly v objemu reportování o Corporate Social Responsibility mezi jednotlivými regiony a zeměmi. In Ekonomika a management organizací: Výzkum – Výuka – Praxe. ESF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 158-164. ISBN 978-80-210-5273-4. info
 • PETROVIČOVÁ, Janka a Klára KAŠPAROVÁ. The Relationships of the Slovak and Czech enterprises towards their stakeholders (By semantic selection test). E + M Ekonomie a management. 2009, roč. 12, č. 2, s. 97-106. ISSN 1212-3609. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Attitudes to individual types of stakeholders. In Lukášová, R., Bajdak, A. (eds.): Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009, s. 138-158. sv. 1. ISBN 978-83-7246-443-9. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Eva KARPISSOVÁ. Společenská odpovědnost, kodexy, certifikáty. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 251-264. 1. ISBN 978-80-210-5058-7. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Důvody angažovanosti v CSR. Edited by Ladislav Blažek. In BLAŽEK, Ladislav. Vývojové tendence podniků V: specifický výzkum Katedry podnikového hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 89-107. ISBN 978-80-210-5003-7. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Růžena LUKÁŠOVÁ. Relationships of MSE´s with stakeholders: potential for cluster creation. In La compétitivité des enterprises, des territoires et de Etats d´Europe. Conséquences pour le developpement et la cohésion de l´U.E. Poznaň: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, s. 458 - 472. ISBN 978-83-7417-356-8. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Insight into Corporate Social Responsibility practices of Czech companies. Journal of Global Strategic Management. Istanbul: Int. Strateg. Manag. and Managers Assoc., 2008, roč. 2, č. 3, s. 47-57. ISSN 1307-6205. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Corporate Social Responsibility - "pečeť kvality"? In Jakost - Quality 2007. 1. vyd. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2007, s. 5-9. ISBN 978-80-02-01902-2. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Výhody vyplývající z aplikace Corporate Social Responsibility. In Economic Theory and Practice Today and Tomorrow II. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007, s. 41. ISBN 978-80-8083-203-2. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Společenská odpovědnost podniku a související koncepty. In Mezinárodní Baťova Doktorandská konference. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s. 86. ISBN 978-80-7318-529-9. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Insight into Corporate Social Responsibility practices of Czech companies. In Advances in Crafting Business Strategies for National and International Markets. 1. vyd. Antalya: Beykent University, Gebze Institute of Technology and Canakkale Onsekiz Mart University, 2007, s. 916-925. ISBN 978-975-01-3970-3. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Klára KAŠPAROVÁ. Motivation a établir et a maintenir les relations avec les parties prenantes : résultats de ľenquete qualitative. In L´Europe et le developpement regional. Politiques communautaires, entrepreneuriat et mobilisation de la société civile. Lisabon: Offsetmais, 2007, s. 463 - 472. ISBN 978-989-95523-0-2. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Oceňování společenské odpovědnosti podniku. In Festive scientific conference on the occasion of 15th anniversary of the establishment of faculty of business and management. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické fakulta Podnikatelská Brno, 2007, s. x, 1 s. ISBN 978-80-214-3482-0. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Insight into Corporate Social Responsibility practices Of Czech companies. In Economy & Business. Bourgas: Science Invest - Bourgas, Bulgaria, 2007, s. 460-469, 19 s. ISBN 978-954-9368-27-7. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Reporting o společenské zodpovědnosti - průzkum českých podniků. In Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. 1. vydání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s. 55-63. ISBN 978-80-7318-646-3. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Reporting o aktivitách sociální odpovědnosti českých a slovenských podniků. In Vývojové tendence podniků III (Svazek II). první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007, s. 627-644, 17 s. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Reportování o společenské odpovědnosti podniku. In Problematika Corporate Social Responsibility se zaměřením na lidský kapitál, Gender Studies a environmentální management. 2007. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007, s. 226-232. ISBN 978-80-7372-289-0. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Alena KLAPALOVÁ. Vztahy se stakeholdery - výsledky kvalitativního výzkumu mezi mikro a malými podniky v Jihomoravském regionu. In Marketing a obchod 2007. 1. vyd. Zvolen: Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, 2007, s. 112-116. ISBN 978-80-8093-026-4. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Eva KARPISSOVÁ. Společenská odpovědnost, kodexy, certifikáty. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007, s. 277-289. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Společenská odpovědnost podniků - vyhodnocení. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007, s. 375-407. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Alena KLAPALOVÁ. Vztahy SME se stakeholdery. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007, s. 717-730. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • DOLEŽALOVÁ-KAŠPAROVÁ, Klára. Corporate Citizenship: forma dárcovství či alternativa ke Corporate Social Responsibility. In Agroregion 2006 Zvyšování konkurenceschopnosti v zemědělství, Sekce III Regiony - podniky - zdroje. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006, s. 43-46. ISBN 80-7040-871-5. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a Radoslav ŠKAPA. Environmentální profil podniků ve vztahu k jejich organizaci a řízení. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 59-68. ISBN 80-210-4095-5. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Vztah Public Relations a Marketingu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 65-69. ISBN 80-210-4089-0. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Community involvement - zdroj konkurenční výhody. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizace - 2. díl. 2006. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2006, s. 615-620. ISBN 80-245-1091-X. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Společenská zodpovědnost podniku – způsoby jejího měření a vztah k finanční výkonnosti podniku. In Vývojové tendence podniků II. - Svazek I. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 159-217. ISBN 80-210-4133-1. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára a David KAŠPAR. Metodologické problémy při zkoumání vztahu mezi společenskou a finanční výkonností podniku. In Marketing a obchod. 1. vyd. Zvolen: Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva, 2006, s. 92-95. ISBN 80-8093-009-0. info
 • DOLEŽALOVÁ, Klára. Manažerské nástroje pro vyhodnocování aktivit Public Relations. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005, s. 40-46. ISBN 80-969181-3-3. info
 • DOLEŽALOVÁ, Klára. Vývoj koncepce společenské zodpovědnosti podniku. In Ekonomie, právo, management : Vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 13-22. ISBN 80-210-3820-9. info
 • DOLEŽALOVÁ, Klára. Public Relations. In MEKON 2005 - Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, s. 63-66. ISBN 80-248-0846-3. info
 • DOLEŽALOVÁ, Klára. Vztah podnik - community a Corporate Social Responsibility jako jeden z nástrojů konkurenceschopnosti podniku. In Vývojové tendence podniků (Svazek I.). Brno: ESF MU Brno, 2005, s. 29-74. ISBN 80-210-3847-0. info
 • DOLEŽALOVÁ, Klára. Filantropie jako jedna z možností Community Involvement. In MendelNet 2005. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2005, s. 170-177. ISBN 80-7302-107-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Klára. Využití stakeholderského přístupu při zkoumání vztahů mezi podnikem a relevantními subjekty. In Marketing a obchod 2005 - Modelovanie využitia zdrojov a uplatnenia produktov na trhoch EÚ. 1. vyd. Zvolen: Drevárská fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, 2005, s. 69-73. ISBN 80-89029-97-3. info
 • DOLEŽALOVÁ, Klára. Vybrané indexy používané při rozhodování o investování do společensky zodpovědných podniků. In Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta, 2005, 6 s. ISBN 80-214-3099-0. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Klára DOLEŽALOVÁ a Alena KLAPALOVÁ. Společenská odpovědnost podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. info
 • DOLEŽALOVÁ, Klára. Budování značky s pomocí Event Marketingu. In Marketing a obchod 2003. Zvolen: STYLE, 2003, s. 85-87. ISBN 80-969033-0-6. info

24. 1. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info